Lausunto kansalaisaloitemenettelyyn

Uutiset 15.6.2011

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry 15.6.2011

Oikeusministeriölle Viite: lausuntopyyntö

Kansalaisaloitemenettely 
Kansalaisaloitetyöryhmän mietintö

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry (Allianssi) kiittää kohteliaimmin Oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä kansalaisaloitetyöryhmän mietintöön. Mietinnön taustoitus on tehty huolellisesti ja eri näkökulmia huomioiden. Allianssi haluaa kuitenkin nostaa esille seuraavat asiat:

Kansainväliset suositukset on huomioitava

Allianssi näkee, että Suomen on edistettävä eurooppalaisia linjauksia. Sekä EU:n että Euroopan Neuvoston jäseninä meidän on huomioitava kansallisessa politiikassamme kansainväliset suositukset. EU:n nuorisopoliittisen strategian mukaan nuoria on aktivoitava yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja poliittiseen toimintaan. Lisäksi Euroopan Neuvosto suosittelee äänestysikärajan laskemista 16-vuoteen. Ei ole siis mitään syytä, miksi kansalaisaloite pitäisi kytkeä nykyiseen äänestysikärajaan, jolloin suuri osa nuorista jäisi kansalaisaloitejärjestelmän ulkopuolelle. Kuntalaisaloitteen tapaan kansalaisaloitteen tulee olla iästä riippumaton mahdollisuus kaikille kansalaisille.

Sähköinen aloitejärjestelmä on tulevaisuutta

Esitetyssä mallissa paperiset ja sähköiset allekirjoitukset ovat eriarvoisessa asemassa. Vahvaa sähköistä tunnistautumista ei tarvita, koska paperisissa allekirjoituksissakaan ei sellaista vaadita. Mikäli sähköinen tunnistautuminen esim. pankkitunnusten avulla vaaditaan, jäävät nuoret ja useat muut ryhmät vaikuttamiskanavan ulkopuolelle, sillä heillä ei välttämättä ole tarvittavia tunnuksia. Sähköistä aloitteentekoa tulee tukea helppoudella: se on työmäärällisesti helpompi sekä kulttuuriimme sopiva. Lisäksi sähköinen järjestelmä takaa aluepoliittisesti yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille kansalaisille asuinpaikkakunnasta riippumatta. Sähköisen järjestelmän on oltava yhdenvertaisesti kaikkien ihmisryhmien, kuten esim. näkövammaisten, käytettävissä, joten valmistelussa tulee huomioida alusta lähtien järjestelmän saavutettavuus.

Kasvatetaan aktiivisiksi kansalaisiksi

Nuorille viestitään eri tavoin kuin aikuisille, ja on tärkeää, että myös nuoret kuulevat kansalaisaloitteesta – useinhan nuoret eivät edes tiedä oikeudestaan tehdä kuntalaisaloite. Kun laki kansalaisaloitteesta astuu voimaan, on sen markkinointia mietittävä yhteistyössä nuorten ja nuoria lähellä olevien tahojen kanssa. Yhdenvertaisten vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi markkinoinnin yksi kohderyhmistä tulisi olla syrjinnän vaarassa olevat, kuten etnisiin vähemmistöihin kuuluvat ja vammaiset nuoret. Jotta vaikuttamisväline pysyy jatkossakin nuorten tiedossa, tulee se saada osaksi koulussa tapahtuvaa demokratiakasvatusta. Yhteiskuntaopin opetusta on aikaistettava ja monipuolistettava, niin että se sisältää erilaiset paikalliset ja valtakunnallisetkin vaikuttamismahdollisuudet.

Nuori on kansalainen jo nyt

Nuorten on saatava osallistua poliittiseen päätöksentekoon tasavertaisina keskustelukumppaneina. On tärkeää huomioida jo olemassa olevat vaikuttamiskanavat ja kytkeä uusi vaikuttamismuoto yhteen näiden kanssa. Kunnallisiin aloitteisiinhan on jo olemassa nuorille suunnattu Aloitekanava.fi – verkkopalvelu. Voisiko tämän palvelun kokemuksia ja järjestelmää hyödyntää paremmin. Aloitekanava.fi- palvelun kautta tulee jo nyt valtakunnallisia aloitteita, joita käsittelee Nuorisoasiain-neuvottelukunta (Nuora). 
Nuorilla on halua ja kykyä vaikuttaa niin paikallisiin, kansallisiin kuin kansainvälisiinkin asioihin. Kansalaisaloite voi tarjota nuorille uuden vaikuttamiskanavan ja tämä on huomioitava valmistelussa.

Kunnioittaen, 
Helsingissä 15.6.2011

Hanna-Mari Manninen
puheenjohtaja


Avainsanat: