Lausunto lakivaliokunnalle alkoholirikoslain uudistamisesta

Uutiset 11.11.2008

Eduskunnan lakivaliokunnalle 11.11.2008

 

Viite: Lausuntopyyntö 27.10.2008, kuuleminen 13.11.2008

ALKOHOLIRIKOSLAIN UUDISTAMINEN (HE 84/2008 vp)

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry. (Allianssi) kiittää eduskunnan lakivaliokuntaa lausuntopyynnöstä alkoholirikoslakiin. Allianssin näkemyksen mukaan on perusteltua, että nuorten alkoholikäyttäytymiseen kiinnitetään huomiota ja että alkoholihaittoja pyritään ehkäisemään myös lainsäädännön kautta. Haluamme kiinnittää huomiota lainsäädäntöön erityisesti siltä osin kuin se koskettaa nuoria.

Allianssin mielestä on tärkeää, että alkoholipolitiikassa suunataan voimavaroja ja kiinnitetään huomiota ehkäisevään päihdetyöhön ja varhaiseen puuttumiseen. Erityisesti nuorten kohdalla varhainen puuttuminen on tärkeää. Se on samalla tehokkainta ja vaikuttavinta alkoholipolitiikkaa. Vanhempien ja muiden kasvattajien toiminnalla, asenteilla ja esimerkillä on olennainen merkitys sille, millaisen alkoholikäyttäytymisen nuori omaksuu. Alkoholirikoslain pykälillä voidaan katsoa olevan vain pienen merkityksen nuoriin kohdistuvien alkoholihaittojen rajoittamisessa. Erityisen toivottavaa on, että nuorille tarjotaan riittävästi vapaa-ajan toimintaa ja harrastuksia. Näin on mahdollista luoda nuoren elämään vaihtoehtoja alkoholinkäytölle. On pidettävä huolta siitä, että myös muu lainsäädäntö kuin alkoholilainsäädäntö toimii siten, että alkoholihaittoja ja nuorten alkoholinkäyttöä voidaan vähentää.

Tärkeänä voidaan kuitenkin edelleen pitää sitä periaatetta, että alkoholijuomien vähittäismyynti ja anniskelu alle 18-vuotiaille on riittävän ankarasti rangaistava alkoholirikkomus. Alkoholin saatavuudella on suuri merkitys sille, miten paljon nuoret käyttävät alkoholia. On tärkeää, että alkoholin välittämiseen alaikäisille voidaan puuttua tehokkaasti.

Allianssin katsoo, että alkoholihaittojen ehkäisyssä lapsi- ja nuorisotyön, sosiaalitoimen, poliisin, kodin ja koulujen sekä järjestöjen välisellä yhteistyöllä on keskeinen merkitys.

Henkilötarkastukset

Uuden lain mukaan poliisin saisi tarkastaa alle kahdeksantoistavuotiaan mukana olevat tavarat laittomasti hallussa pidetyn alkoholijuoman löytämiseksi ja poisottamiseksi (Pakkokeinolaki). Poliisi voisi ottaa pois alle kahdeksantoistavuotiaalta laittomasti hallussa pidetyt alkoholijuomat ja kahdeksantoista mutta ei kahtakymmentä vuotta täyttäneeltä väkevät alkoholijuomat ja hävittää ne, jos alkoholijuomien arvo olisi vähäinen.

Nykyisin alaikäisten hallussa olevien tavaroiden tarkastaminen on mahdollista, mikäli tilanteeseen liittyy vahva epäilys alkoholin hallussapidosta. Tarkastusmahdollisuus päihtyneen tai häiritsevästi käyttäytyvän nuoren kohdalla on olemassa. Allianssi ei näe lainsäädännön kiristämistä tältä osin tarpeellisena vaan kokee, että nykyisen lainsäädännön kirjaukset henkilötarkastuksesta ovat riittävän tehokkaita. Lisäksi on tiedossa, ettei poliisilla ole käytännössä mahdollista ryhtyä tehokkaaseen valvontaan tai massatarkastuksiin, eikä lain muuttamista siksikään nähdä mielekkäänä. Allianssin näkemyksen mukaan lainsäädännön kiristämisellä ei voida olennaisesti vähentää alaikäisten ja nuorten altistamista alkoholin käytön haitoille, eikä lain muuttaminen käytännössä muuttaisi paljoakaan.

Alkoholijuoman tarjoaminen alaikäiselle

Allianssin mielestä on kannatettavaa, että lainsäädännössä säädetään alkoholin tahallinen tarjoaminen alaikäiselle rangaistavaksi silloin, kun siitä seuraa juopuminen ja kun tarjoamista voidaan pitää alaikäisen ikä, kypsyysaste ja muut olosuhteet huomioon ottaen kokonaisuudessaan moitittavana. Kuitenkin rajan vetäminen moitittavan ja ei-moitittavan toiminnan välille voi olla vaikeaa. Allianssi katsoo, että rikoslain 43 luvun 7 §:n kumoaminen ja sen korvaaminen alkoholilain muuttamisella on perusteltu.

Rangaistukset alkoholirikoksista

Lakiehdotuksen mukaan alkoholijuoman tai väkevän alkoholijuoman hallussa pitämistä koskevien ikärajojen rikkomisesta voitaisiin määrätä seuraamukseksi rikesakko. Koska rikkomusta voidaan pitää päiväsakoilla rangaistavaa tekoa vähäisempänä, on rikesakko-menettely etenkin nuorten rangaistuksenkärsijöiden kohdalla päiväsakko-menettelyä perustellumpi vaihtoehto.

Alkoholimainonta

Alkoholimainonnalla voidaan vaikuttaa alkoholituotteiden houkuttelevuuteen. On perusteltua, että alkoholimainontaa on rajoitettu alle 18-vuotiaiden osalta. Lakiesityksessä ehdotetaan, että alaikäisen kuvaamista miedon alkoholijuoman kanssa kohdeltaisiin rangaistavuuden suhteen eri tavalla kuin muuta alkoholimainontaa. Allianssi kannattaa esitystä.

Helsingissä 11.11.2008

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry


Avainsanat: