Lausunto lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän ehdotuksista

Uutiset 15.2.2011

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

LAUSUNTO 15.2.2011

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Asia: Lausunto lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän ehdotuksista

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry kiittää lausuntopyynnöstä, ja esittää
lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan 
työryhmän ehdotuksista seuraavaa:

Yleistä

Suomalaisen lukiokoulutuksen kehittämisen lähtökohtana tulee olla yleissivistyksen vahvistaminen. Tämä on ollut myös lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmän lähtökohta. Lukiokoulutuksen tulee olla laadukasta, ja opetusmenetelmiä sekä opetuksen sisältöjä tulee kehittää jatkuvasti. Lukiokoulutus jatkaa osaltaan peruskoulussa ja jo sitä ennen alkanutta kasvatusprosessia, jonka tavoitteena on vastuullisen ja aktiivisen kansalaisuuden omaksuminen. Lukiokoulutuksen tulee antaa hyvät ja monipuoliset valmiudet akateemisiin jatko-opintoihin. Allianssi yhtyy työryhmän näkemykseen, jonka mukaan lukiokoulutusta kannattaa kehittää itsenäisenä, kolmivuotisena koulutusmuotona. Lukion tulee säilyä luokattomana. Sen tulee kuitenkin olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan, erityisesti työelämän kanssa. Lukiossa tulee huomioida myös monikulttuurisuuden lisääntyminen sekä kansainvälisyys.
Allianssi haluaa korostaa nuorten osallisuuden huomioimista lukioissa. Myös työryhmä on aiheellisesti kiinnittänyt asiaan huomiota, ja esittää aiheeseen liittyvää kehittämishanketta. Oppilaitosten demokratiakasvatukseen tulisi panostaa nykyistä monipuolisemmin. Tiedetään, että nuorten osallisuus koulussa lisää yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Nuorisolain mukaisesti nuorilla on oikeus tulla kuulluksi heitä koskevissa asioissa. Heille tulee tarjota riittävästi aitoja vaikuttamismahdollisuuksia lukio-opetuksen arjessa. Oppilaskuntien ja tutor-toiminnan toimintaedellytykset tulee turvata. On myös tärkeää, että opiskelijoita kuullaan laajasti, kun lukiokoulutuksen kehittämistä koskevia päätöksiä tehdään. Tästä tulisi pitää huolta myös uudistustyön myöhemmissä vaiheissa rakennettaessa tuntijakoa ja opetussuunnitelmia.

Allianssin kannanotot työryhmän esityksiin

Lukiokoulutuksessa on työryhmän esitysten mukaisesti aiheellista korostaa aiempaa enemmän eri taitojen ja valmiuksien merkitystä. Tällöin tiedollinen oppiminen ei enää näyttäydy itsestään selvästi keskeisimpänä asiana, vaan yleisemmin oppimisen taito sekä kyky hallita kokonaisuuksia. Myös vuorovaikutustaidolle on annettava keskeinen rooli. Muuttuvassa yhteiskunnassa tämä kehityssuunta on perusteltu ja ymmärrettävä. Lukiokoulutuksen arvoperustassa tulee tukea nykyistä enemmän yhdenvertaisuutta ja suvaitsevaisuutta. Lukiokoulutuksen ja oppimisympäristöjen sekä työtapojen muuttuessa tulee huomioida myös opettajien jatkuva täydennyskoulutustarve. Lukiokoulutuksen tulisi olla edelläkävijä uuden tekniikan opetuskäytössä. Allianssi kannattaa työryhmän ehdotuksia tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön lisäämisestä. Myös toimiviin etäopiskelujärjestelmiin tulee panostaa.

Työryhmän ehdotusten taustalla on tavoite lisätä mahdollisuuksia yksilöllisten opintopolkujen rakentamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa valinnaisuuden lisäämistä ja pakollisten opintojen vähentämistä. Lisättäessä valinnaisuutta on samalla pidettävä huolta siitä, että jokainen lukio-opiskelija saa riittävät perustiedot mahdollisimman monessa. Valinnaisuutta ei tule lisätä yleissivistyksen kustannuksella.

Työryhmä esittää, että lukiolaissa säädettäisiin opiskelijan oikeudesta saada yksilöllistä opinto-ohjausta opintojen etenemisen varmistamiseksi ja jatko-opintoihin hakeutumisen joustavoittamiseksi. Allianssi kannattaa esitystä. On tärkeää, että kaikille lukiolaisille taataan riittävät mahdollisuudet saada yksilöllistä opinto-ohjausta opintojen eri vaiheissa. Näin voidaan samalla sekä lisätä opiskelijan mahdollisuuksia löytää sopiva jatkokoulutuspaikka että ehkäistä syrjäytymiskehitystä. Myös erityisopetukseen tulisi lukioissa olla kunnolliset valmiudet, sillä oppimisvaikeudet ovat osa monen lukio-opiskelijan arkea. Ohjauksessa – muiden oppiaineiden ohella – olisi huomioitava nykyistä paremmin työelämätaitojen omaksuminen ja yhteys työelämään. Kehittämistä vaatii myös lukion yrittäjyyskasvatus.

Vapaaehtoistoiminnalla ja nuorten kansalaistoiminnalla on keskeinen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä tulisi huomioida myös lukioissa siten, että vapaaehtoistoiminta liitettäisiin osaksi lukioiden opetussuunnitelmaa. Opiskelijoille tulisi mahdollistaa koulutyön yhteydessä tutustuminen vapaaehtoistoimintaan. Tällä on merkitystä niin sosiaalisen pääoman lisäämisen kuin yleisen yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen kannalta. Osana opetusta on muutoinkin tärkeää avata luokkahuoneen ovet myös koulun ulkopuolisille toimijoille. Vapaaehtoistoiminnalla ja järjestöillä tulee olla roolinsa opetussuunnitelmissa. Järjestöillä on paljon annettavaa juuri taitojen ja valmiuksien opetuksessa. Samalla kansalaisoppimista tunnustetaan yhtenä oppimisen muotona.

Opiskelijahuollon osalta kaikkien lukioiden tulisi tarjota riittävät terveydenhuollon, kuraattorin ja psykologin palvelut. Näissä palveluissa tulisi huomioida monialaisen yhteistyön lisääntyminen. Esimerkiksi yhteistyötä nuorisopalveluiden kanssa olisi syvennettävä. Ei-suomenkielisten ja maahanmuuttaja-taustaisten opiskelijoiden kohtaamiin haasteisiin tulee kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Allianssi tukee työryhmän esitystä maahanmuuttajille suunnatusta lukiokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta. Opintososiaalisia etuuksia on kehitettävä opintotuen rakennetta pohtineen työryhmän ehdotusten pohjalta.

Allianssi toteaa, että lukiokoulutuksen kehittämistä arvioinut työryhmä on tehnyt useita kannatettavia esityksiä koulutuksen laadun parantamiseksi. Allianssi kannattaa ehdotusta lukio-opetuksen laatusuositusten laatimiseksi. Laadun arvioinnissa tulee huomioida oppimistulosten lisäksi myös hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyvät asiat. Näiden molempien tulee olla myös kehittämistyön keskiössä. Lukiokoulutuksen uudistusten toteuttamiseen tulee osoittaa riittävät taloudelliset voimavarat.

Helsingissä 15.2.2011,

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

Hanna-Mari Manninen puheenjohtaja

Jukka Tahvanainen pääsihteeri


Avainsanat: