Lausunto moniammatillisen viranomaisyhteistyön ja etsivän nuorisotyön lakisääteistämiseen

Uutiset 3.9.2009

Opetusministeriölle

Asia: Moniammatillisen viranomaisyhteistyön ja etsivän nuorisotyön lakisääteistäminen

Viite: Lausuntopyyntö 13.8.2009 (Dnro 17/040/2009)

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa muistiosta seuraavaa:

Työryhmämuistiossa ”Moniammatillisen viranomaisyhteistyön ja etsivän nuorisotyön lakisääteistäminen” tehdään ehdotuksia lisäyksistä vuonna 2006 säädettyyn nuorisolakiin.

Ehdotetuilla toimenpiteillä luodaan puitteet paikallistasolle sen varmistamiseksi, etteivät nuoret syrjäydy koulutus- ja työmarkkinoilta.

Muistiossa ehdotetaan kolmea muutosta:

1) säädetään nykyistä tarkemmin paikallistasolla toimivasta monialaisesta viranomaisten välisestä yhteistyöstä,

2) tehdään säädös etsivästä nuorisotyöstä, jonka tarkoituksena on auttaa nuorta palveluiden ja tuen pariin ja

3) säädetään tilanteista, joissa viranomaisten on luovutettava nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot etsivää nuorisotyötä tekevälle viranomaiselle.

Allianssi pitää mainittuja lisäyksiä hyvinä ja tarpeellisina.

Valmistelusta

On poikkeuksellista, että työryhmämuistio on kirjoitettu suoraan lakiesityksen muotoon. Tämä kertoo asian tärkeydestä ja kiireellisyydestä, antavathan muutokset oleellisia työkaluja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, joka on nykyisessä taloudellisessa taantumassa entistä ajankohtaisempaa. Lakiesitys on tarkoitus viedä eduskuntaan siten, että muutokset tulisivat voimaan jo vuoden 2010 alusta. Tärkeydestä johtuen ja kiireellisyydestä huolimatta Allianssi paheksuu tapaa, jolla asiaa on valmisteltu. Hyvään säädösvalmistelutapaan kuuluu, että keskeiset sidosryhmät osallistuvat valmisteluun tai niiden näkemyksiä muutoin kuullaan valmistelun aikana. Tällä kertaa valmistelussa sivuutettiin koko nuorisotyön kenttä, niin järjestöissä kuin kunnallisella tai seurakunnallisella tasolla toimivat nuorisotyöntekijät, joiden työhön laki tulee oleellisesti vaikuttamaan.

Monialaisesta viranomaisten välisestä yhteistyöstä

Laissa säädettäisiin paikallisten viranomaisten monialaisesta yhteistyöstä. Kuntiin koottaisiin nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, johon kuuluisivat opetus-, sosiaali- ja terveys-, nuorisotoimen sekä työ-, poliisi- ja puolustushallinnon edustajat. Verkoston tehtävänä olisi koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi. Verkosto edistäisi nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus. Verkoston tulisi tehostaa nuorten palveluihin ohjautumista ja palvelusta toiseen siirtymistä ja edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken. Verkosto ei käsittelisi yksittäisen nuoren asioita vaan paikallistasolla yleisemmin nuorten tarvitsemien palvelujen toimivuutta.

Allianssi mielestä monialaisen yhteistyön ja sitä varten koottavan verkoston lakisääteistäminen on hyvä asia, nykyisen nuorisolain yksilöimätön maininta moniammatillisesta yhteistyöstä on usein jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi.

Useissa kunnissa on ollut monialaisia verkostoja, jotka on havaittu hyviksi, mutta ne ovat usein projektiluonteisuuden, tietojen salassapitovelvollisuuksien tai vetovastuu-kysymysten vuoksi kuihtuneet.

Lakiehdotus ei ota kantaa siihen, kellä on monialaisen verkoston ”vetovastuu”. Tämä voidaan katsoa hyväksi, sillä lain tarkoittamassa mielessä nuorten elinolojen kehittäminen ei ole ainoastaan nuorisotoimen tehtävä, ja verkoston vetovastuu voidaan antaa kunnassa sille, jolle se luontevimmin kuuluu, eikä nyt olemassa olevia hyviä käytäntöjä tarvitse muuttaa.

Etsivän työparitoiminnan tehtävänä on ohjata nuoria palvelujen piiriin. Nyt toimivassa etsivässä työparitoiminnassa on usein havaittu, ettei kunnassa ole nuoren tarvitsemia palveluja. Monialaisen viranomaisyhteistyön tehtävä nuorten elinolojen kehittäjänä on varmistaa, että tarvittavia palveluja on tarjolla.

Moniammatillinen verkosto ei käsittele yksittäisen nuoren asioita vaan suunnittelee nuorten palvelujen riittävyyttä ja yhteensovittamista. Kunta on kuitenkin yksikkönä melko pieni, joten voisi olla käytännöllistä ja tarkoituksenmukaista, että laissa annettaisiin verkostolle mahdollisuus käsitellä myös yksittäisen nuoren asioita.

Lakiehdotuksen perusteluissa todetaan, ettei muutoksella ole taloudellisia vaikutuksia, koska toimivallan ja vastuunjaon selkiintyessä päästään purkamaan nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä päällekkäisiä toimintoja jolloin voi syntyä jopa säästöjä. Samoin toimiessaan hyvin uudistukset vähentävät nuorten syrjäytymistä ja siitä syntyviä kustannuksia.

Arvio voi olla päällekkäisten toimintojen osalta optimismia, koska nuorten palveluissa tiedetään useassa kunnassa olevan puutteita, joihin hyvin toimiva monialainen yhteistyöverkko tulee puuttumaan ja uusista palveluista tulee aina olemaan kuluja.

Etsivästä nuorisotyöstä

Laissa säädettäisiin etsivästä nuorisotyöstä, jonka tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Kunnan tulisi nimetä etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaava nuorisotoimen viranomainen. Esityksessä ei aseteta nuorille velvollisuutta suostua etsivän nuorisotyön kohteeksi tai ottaa etsivän nuorisotyön tarjoamia palveluita vastaan.

Allianssin mielestä on hyvä, että nuoria palveluiden piiriin ohjaava etsivä työparitoiminta lakisääteistetään, sillä palveluiden ulkopuolelle jäänti on jo hyvin tuntuva merkki alkavasta syrjäytymisestä. Mitä aikaisemmassa vaiheessa nuori saa tukea, sitä helpompi on katkaista syrjäytymiseen johtava reitti.

Tervetullut lakimuutos on myös se, että nuorisolain 7 §:stä, jossa säädetään siitä, mitä kuuluu kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan, poistetaan sana ”tarvittaessa” nuorten työpajapalveluiden edestä. Näin työpajat kuuluvat yksiselitteisesti kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan.

Tietojen luovutuksesta

Lakiin lisättäisiin säännökset tilanteista, joissa salassapitosäännösten estämättä ja ilman nuoren suostumusta viranomaisen tulisi luovuttaa etsivää nuorisotyötä tekevälle viranomaiselle varhaisen tuen ja nuoren tavoittamisen varmistamiseksi nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot sekä tiedot siitä, että nuori 1) laiminlyö osallistumisen oppivelvollisuusikäisenä perusopetukseen; 2) alle 25-vuotiaana ei ole opiskelijavalintarekisterin mukaan kyseisenä vuonna hakenut, saanut, vastaanottanut tai aloittanut opintoja ammatillisessa tai lukiokoulutuksessa; 3) alle 25-vuotiaana keskeyttää ammatillisen tai lukiokoulutuksen; 4) vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai nuori keskeyttää palveluksen.

Suomessa yksityisyydellä on hyvin vahva suoja, siitä säädetään perustuslaissa ja henkilötietojen luovutuksessa on säädettävä lailla. On hyvä, että lakiesityksessä ehdotetaan henkilötietojen luovutuksesta luetelluissa tapauksissa, sillä hyvin usein nuorten syrjäytymistä ehkäisevässä nuorisotyössä on törmätty viranomaisten salassapitovelvollisuuteen.

Lakiesityksessä tietoja voi luovuttaa kunnan etsivää nuorisotyötä tekevälle, nimetylle viranomaiselle. Esityksessä ei aiheellisesti oteta kantaa siihen, miten kunta etsivän nuorisotyönsä järjestää. Useassa kunnassa etsivää työtä tekee järjestö, seurakunta tai jokin muu taho, joka ei ole viranomainen. Laissa olisi syytä säätää siitä, miten ja mitä tietoja viranomainen voi luovuttaa siinä tapauksessa, että etsivää työtä tekee ”ei-viranomainen”.


Avainsanat: