Lausunto OKM:lle luonnoksesta koulujen ja oppilaitosten työrauhaa edistäviksi lakiesityksiksi

Uutiset 14.3.2013

 

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 14.3.2013

Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi koulujen ja oppilaitosten työrauhaa edistäviksi ja siihen liittyviksi lakiehdotuksiksi. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa huhtikuussa 2013. Huolimatta siitä, että emme ole vastaanottaneet lausuntopyyntöä, koemme mahdollisimman laajan lausuntokierroksen perustelluksi. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry haluaa lausua esityksestä seuraavaa:

Yleistä

Opetustoimen lainsäädäntöön esitetään muutoksia, joiden tavoitteena on parantaa koulujen ja oppilaitosten työrauhaa. Allianssi haluaa ottaa kantaa ehdotuksiin erityisesti lasten ja nuorten osallisuuden näkökulmasta ja keskittyy siksi lausunnossaan osallisuutta ja oppilaskuntia sekä opiskelijakuntia koskeviin lainkohtiin.

Allianssi iloitsee siitä, että oppilaskunnista on vihdoin tulossa lakisääteisiä myös peruskouluissa. Pelkkä oppilaskunnan perustaminen ei kuitenkaan riitä, vaan on varmistettava myös oppilaskuntatoiminnan laatu niin nykyisissä kuin lain myötä perustettavissa uusissa oppilas- ja opiskelijakunnissa. Koulujen juhlatoiminnan järjestelyihin osallistuminen luo yhteisöllisyyttä, mutta tärkeintä on kuitenkin ottaa oppilaat ja opiskelijat mukaan vaikuttamaan laajasti koulun asioihin, kuten välituntikäytäntöjen tai opetuksen suunnitteluun. Tutkimusten mukaan suomalaiset nuoret tuntevat Suomen poliittisen järjestelmän hyvin, mutta heiltä puuttuu omia kokemuksia osallistumisesta ja vaikuttamisesta. Demokratian ja osallistumisen kokemusten tuominen koulutyön arkeen on oiva mahdollisuus antaa nuorille eväitä osallistua kansalaisyhteiskuntaan myös jatkossa. Tämän tavoitteen tulisi näkyä myös oppilaskuntia ja opiskelijakuntia koskevien lainkohtien perusteluissa.

Oppilaskuntatoiminnan ohjaukseen on laskettu käytettävän keskimäärin noin yksi tunti viikossa. Lisäksi on arvioitu säädösmuutosten lisäävän hieman opetustoimen henkilöstön henkilöstökoulutuksen tarvetta. Allianssi pitää laskelmia realistisina, mutta toivoo oppilaskuntatoiminnan ohjaukseen tulevaisuudessa lisää resursseja. Jotta oppilaskuntatoiminta voi olla oikeasti laadukasta ja osallistavaa, se vaatii kouluilta ja oppilaitoksilta kunnollista resursointia ja suunnittelua sekä ohjaavien opettajien koulutusta ja toimintaa tukevia materiaaleja.

Lakiehdotusten perusteluissa todetaan myös, että oppilaskunta tai opiskelijakunta ei ole ainoa tapa kuulla oppilaita tai opiskelijoita, vaan oppilaita ja opiskelijoita on kuultava laajemminkin. Tämä on tärkeä huomio ja Allianssi kannattaakin esitettyä velvoitetta kerätä oppilailta palautetta koulujen arvioinnin tueksi. Kerätty palaute ei kuitenkaan ole ainut kanava osallistaa kaikkia oppilaita koulutyön ja opetuksen kehittämiseen. Merkittävistä koulutyöhön liittyvistä muutoksista pitäisi koulussa tai oppilaitoksessa järjestää neuvoa-antava äänestys: kun esimerkiksi oppituntien pituutta muutetaan tai kouluun tilataan uudet pulpetit, oppilailla on varmasti mielipiteitä asiaan. Konkreettisista asioista äänestäminen antaa sellaisia omaa arkea lähellä olevia vaikuttamisen kokemuksia, joita ei edustajia vaaleilla valittaessa välttämättä saa. Lakiin tulee kirjata mahdollisuus tällaisten äänestysten toteuttamiseen.

Yksittäisiä pykäläesityksiä koskevia huomiota ja muutosesityksiä:

Allianssi kannattaa lämpimästi seuraavia Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuoran esittämiä lakimuutoksia tiedotusvelvollisuudesta:

Perusopetuslain uudistettavan 47 a §:n 1 momentin mukaan oppilaille on tarjottava mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista. Jotta oppilaat todella voisivat osallistua, heidän on oltava tietoisia koulussa meneillään olevista asioista. Näin ollen mainitun momentin loppuun esitetään lisättäväksi seuraava virke: ”Oppilaille on tiedotettava heitä koskevista valmisteilla olevista asioista heidän ikä- ja kehitystasoonsa nähden ymmärrettävällä tavalla.”

Edellä mainittua vastaava tiedotusvelvoitteeseen liittyvä kirjaus on syytä lisätä myös lukiolain 27 §:ään, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 36 §:ään ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 13b §:ään.

Helsingissä 14.3.2013

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

Hanna-Mari Manninen, puheenjohtaja
Olli Joensuu, pääsihteeri


Avainsanat: