Lausunto perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistiosta

Uutiset 13.2.2006

OPETUSMINISTERIÖLLE

LAUSUNTO PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN NIVELVAIHEEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN MUISTIOSTA

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry. (Allianssi) kiittää kohteliaimmin opetusministeriötä lausuntopyynnöstä nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistioon.

Allianssin mielestä muistio on varsin kattava. Siinä valotetaan hyvin ongelmien monitahoisuutta ja tuodaan esille laajassa ehdotusosiossa monien erilaisten toimenpiteiden tarve.

Allianssi kiinnitti huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

Työryhmän ehdotukset ja niiden perustelut (luku 9)

Työryhmän esityksissä vastuutahoksi oli useissa kohdissa merkitty koulu tai opetuksen järjestäjä. On hyvä, että vastuutaho näkyy selkeästi, sillä vastuutahojen puuttuminen on usein johtanut siihen, etteivät hyvätkään ehdotukset toteudu käytännössä. Toisaalta ehdotuksista puuttui näkökulma laajemmasta yhteistyöstä ja verkostoitumisesta nuorten ongelmien ratkaisemiseksi. Oikeastaan vain ehdotus nro 30 (Lasten ja nuorten hyvinvointia ja elinoloja koordinoimaan perustetaan yhteistyöryhmiä) sisälsi laajemman velvoitteen yhteistyöstä.

On tärkeää, että samalla kuin osoitetaan vastuutaho, voidaan myös osoittaa kumppanitoimijat. Myös heillä tulee olla vastuu osallistua nivelvaiheen ongelmien ratkaisuun. Yhteistoiminnan esimerkkejähän on muistioon kirjattu, mutta ne eivät välity toimenpide-ehdotuksiin.

Nivelvaiheen kysymyksissä on viime vuosina toiminut ja toimii edelleen useita hankkeita, joiden tulosten ja hyvien käytänteiden pitää siirtyä myös nykyistä laajemmin käyttöön. Esimerkiksi Ota osaa – Nuorten Osallisuushanke on osoittanut, että opintojen nivelvaiheessa nuoren kokonaistilannetta auttaa parhaiten yli hallintorajojen toteutettu yhteistyö. Käytännössä tämä tarkoittaa ennen kaikkea koulun opettajien, oppilaan ja opintojen ohjaajien, oppilashuoltoryhmien sekä sosiaalitoimen, nuorisotoimen ja tarvittaessa monen muun yhteistyötä. Myös kolmannella sektorilla on monin paikoin sellaista toimintaa, joka palvelee nuoren elämäntilanteessa, ja joka on syytä ottaa huomioon paikallisissa yhteistyökuvioissa.

Kaiken kaikkiaan kyse on tällöin konkreettisesta toiminnasta, johon tulee olla johdon sitoutuminen. Tämä näkökulma tulee Allianssin mielestä lisätä toimenpide-ehdotuksiin.

Luku 9.2. Toimenpiteet nivelvaiheen toimivuuden parantamiseksi

Allianssin mielestä seuraaviin toimenpiteisiin tulee lisätä velvoite yhteistyöhön nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimen sekä mahdollisesti esimerkiksi työvoimahallinnon, poliisin jne. kanssa:
– 3. Työ- ja käytäntöpainotteisia opetus- ja työskentelymuotoja lisätään perusopetuksessa
o lisätään nuorisotoimi, työpajat
– 5. Perusopetuksen oppilaanohjauksen sisältöjä ja menetelmiä uudistetaan
o lisätään nuorisotoimi esimerkkilistaan yhteistyötahoista
– 12. Tehostettua tukea ja ohjausta tarvitsevien nuorten sijoittumista perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen parannetaan henkilökohtaisen jatkokoulutus- ja urasuunnittelun avulla
o Lisättävä: Urasuunnitelman tekemisessä avustavilla henkilöillä tulee olla laajat ja ajantasaiset tiedot siitä, millaista tarjontaa paikkakunnalla on, esim. nuorisotoimi, työpajat, eri järjestöt
– 20. Ammatillisessa koulutuksessa jatketaan työ- ja käytännöllispainotteisten opiskelumuotojen sekö yksilöllisten koulutuspolkujen ja opetusjärjestelyjen kehittämistä
o Työpajojen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä on lisättävä siten, että nuori voi saada yksilöllistä ohjausta myös työpajalta.
– 21. Ammatillisen koulutuksen opinto-ohjausta, opiskelijahuoltoa ja muita tukipalveluita lisätään
o Myös tässä ehdotuksessa tulee näkyä se laaja erilaisten tahojen joukko, joka voi osallistua tukipalveluiden tuottamiseen: nuorisotoimi, sosiaali- ja terveystoimi, järjestöt jne.

Ehdotus 24. Aikaisemmin hankittu osaaminen tunnustetaan

Allianssi pitää hyvänä, että toimenpiteissä on huomioitu formaalin koulutuksen ulkopuolella hankittu osaaminen ja sen tunnustamisen menettelytapojen kehittäminen.

Ehdotus 27. Nuorten työpajatoiminnan mahdollisuuksia koulutuksen järjestämisessä hyödynnetään nykyistä paremmin

Allianssin pitää työryhmän tavoin tärkeänä kytkeä työpajatoiminta mukaan nivelvaiheen ongelmien ratkaisuun. Aiemmin tekstissä on (s.39-40) on tuotu esille opetuksen ja koulutuksen sekä työpajojen yhteistyön laajuutta ja erilaisia toimintatapoja. Pajoilla on ja pitää olla muitakin nuoria kuin keskeyttäneet tai sijoittumattomat. Työpajatoiminnan ja työpajalla toimivien nuorten kehittymisen kannalta monimuotoisuus on oleellista.

Ehdotus 30. Lasten ja nuorten hyvinvointia ja elinoloja koordinoimaan perustetaan yhteistyöryhmiä

Muistiossa ehdotettu yhteistyöryhmämalli on nivelvaiheen ongelmienkin ratkaisemiseksi erityisen tärkeä. Ehdotuksessa asia jätettiin yleisesti kuntien vastuulle. Allianssin mielestä ryhmän tärkeyttä tulee korostaa nykyisestä, sillä se luo myös pohjan yksittäisissä kysymyksissä yhteistyön toimivuudelle.

Ongelmia salassapitosäännösten tulkinnassa

Moniammatillisen, yli hallintorajojen ylittävän yhteistyön toteutumisen esteenä ovat monin paikoin olleet ahtaat tulkinnat salassapitovelvollisuuksista. Tähän ei muistiossa juurikaan ollut kiinnitetty huomiota. Tällaisten esteiden purkaminen on jatkossa tärkeää, jotta nivelvaiheen ongelmia päästään ratkomaan ja ylipäätäänkin parantamaan nuorten elinoloja.

Helsingissä 13.2.2006

Ossi Heinänen, puheenjohtaja
Jukka Tahvanainen, pääsihteeri


Avainsanat: