Lausunto sivistysvaliokunnalle EU:n komission tiedonannosta "Nuorten saaminen täysipainoisemmin muka

Uutiset 8.11.2007

Lausunto sivistysvaliokunnalle EU:n komission tiedonannosta ”Nuorten saaminen täysipainoisemmin mukaan koulutukseen, työelämään ja yhteiskunnan toimintaan”

Arvoisat sivistysvaliokunnan jäsenet,

Lausuntopyynnön johdosta Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry haluaa lausua näkemyksensä EU:n komission tiedonannosta COM(2007) 498 ja sen edellyttämistä jatkotoimenpiteistä

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n kirjallinen lausunto sivistysvaliokunnalle EU:n komission tiedonannosta ”Nuorten saaminen täysipainoisemmin mukaan koulutukseen, työelämään ja yhteiskunnan toimintaan” ja sen edellyttämistä jatkotoimenpiteistä

YLEISTÄ

Allianssi tukee opetusministeriön näkemystä siitä, että käsiteltävänä oleva tiedonanto edistää EU:n nuorisopolitiikan horisontaalisen yhteistyön tavoitteita. Komission koulutus- ja kulttuuriasioiden pääosaston ja työllisyys- ja sosiaaliasioiden pääosaston yhteistyönä valmisteltu tiedonanto on merkittävä edistysaskel EU:n nuorisopolitiikan valkoisen kirjan linjauksen toteutuksessa.

Allianssi katsoo kuitenkin, että opetusministeriön kanta tiedonannossa tehtyjen esitysten huomioonottamisessa ja tiedonannon edellyttämissä jatkotoimenpiteistä perustuu kunnianhimottomaan arvioon nuorten elämään vaikuttavien asioiden edistämisestä Euroopan unionin puitteissa.

1) EU:N NUORISOPOLITIIKAN POIKKIHALLINNOLLISTA KOORDINAATIOTA ON TEHOSTETTAVA

Komissio esittää tiedonannossa poikkisektoraalisen nuorisostrategian kehittämistä EU:lle. Allianssi katsoo, että esitys on ehdottomasti hyvä ja kannatettava. Esityksen puutteena on se, että komissio ei esitä konkreettisesti mitään työkaluja tarvittavan poikkisektoraalisen koordinaation toteuttamiseen. Vaikka EU:lla ei suoranaisesti olekaan toimivaltaa nuorisoalalla, EU:n neuvoston eri kokoonpanoissa, komission eri pääosastoilla ja Euroopan parlamentissa käsitellään jatkuvasti nuorten elämään vaikuttavia aiheita, mutta hallinnolliset käytännöt, jolla varmistettaisiin nuorisonäkökulman huomioiminen niissä puuttuvat. Tällaisten käytäntöjen syntyminen edellyttäisi korkean tason poliittista aloitetta.

Komission tiedonannossa esittämä EU:n toimielinten ja nuorten kumppanuutta vahvistava julistus olisi tarvittava askel hallinnonalojen rajat ylittämiseen tarvittavan poliittisen tahdon ilmaisuun. Julistus voisi luoda pohjan toimielinten ja nuorisoalan kansalaisjärjestöjen jäsennellylle vuoropuhelulle, jonka kautta varmistettaisiin että komission eri pääosastojen valmistelussa olevissa lainsäädäntö- ja politiikkahankkeissa sekä ministerineuvoston työohjelmia suunniteltaessa varmistettaisiin nuorisonäkökulman huomioiminen. Allianssi esittää, että Suomi tukisi nuorisoministerineuvostossa nuorten ja EU:n toimielinten kumppanuutta vahvistavaa julistusta.

2) NUORTEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN EDELLYTYKSET ON TURVATTAVA

Nuorisoministerineuvostossa 15.-16.11.2007 käsiteltävänä olevan päätöslauselman kannalta tiedonannon keskeisin sisältö liittyy vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistoiminta on tärkeä osa kansalaisyhteiskuntaamme, ja Allianssi katsoo että Suomen on otettava aktiivinen rooli myös Euroopan unionin tasolla nuorten vapaaehtoisten toiminnan turvaamiseksi. Allianssi esittää, että Suomi tukisi kaikkia tarvittavia toimia nuorten vapaaehtoistoiminnan edistämiseksi, mukaan lukien vaikuttavuusarviointia ja uusien oikeudellisten suositusten antaminen yhdessä Euroopan parlamentin kanssa

3) KOULUTUS

Allianssi pitää erinomaisena komission huomiota siitä, että koulutuksen on vastattava työelämän tarpeisiin. Allianssi tukee myös komission huomiota siitä, että elinikäisen oppimisen suhteen peruskoulu on tärkeä elinikäisen oppimisen mahdollistaja.
Komission tiedonannossa nostetaan esille tarve panostaa opetuksessa tiettyihin avainkompetensseihin. Suomen kannalta olisi tärkeä huomioida kansalaistaitojen nostaminen paremmin esille opetuksessa. Koulupudokkaiden määrän aktiivinen pienentäminen on myös suomen kannalta erinomaisen tärkeä haaste. Koulujen viihtyvyyteen on myös panostettava enemmän. On myös tärkeää varmistaa, että kouluilla on tarpeeksi suuret resurssit oppilaiden hyvinvoinnin takaamiseksi. Tällä hetkellä kouluilla ei ole esimerkiksi varaa riittävien psykologipalvelujen tarjoamiseen.

4) TYÖLLISYYS

Allianssi katsoo, että komission tiedonanto rajoittuu tarpeettomasti ainoastaan työttömyyteen, joustavuuteen ja yrittäjyyteen. Olisi tärkeää huomioida suuremmassa määrin nuorten työolojen ja työturvallisuuden parantaminen EU:n jäsenvaltioissa, erityisesti ottaen huomioon, että sattuneista työtapaturmista valtaosa tapahtuu nuorille. Epätyypilliset työsuhteet ovat EU:n tasolla ongelmallisia. Nuorten työntekijöiden hyväksikäyttö esimerkiksi kausityössä, osa-aikaisissa työsuhteissa tai määräaikaisissa työsuhteissa on saatava kuriin. Työharjoitteluun kannustaminen on myös Allianssin kannalta tärkeää, ja Allianssi pitääkin tärkeänä työharjoittelijoiden oikeuksien turvaamista. Varsinkin keski- ja etelä-Euroopassa työharjoittelijoiden asema on usein heikko. Esitämme, että Suomi tukisi komission tiedonannossa esitettyä eurooppalaista ”Quality Charter on Internships” -peruskirjaa.

Allianssi katsoo myös, että perheen ja työn yhteensovittaminen tulee nostaa keskeiseksi kysymykseksi työllisyyspolitiikassa myös EU:n tasolla. Nuorten työttömyyteen liittyen Allianssi haluaa kiinnittää huomiota siihen, että työttömyys voi johtua varsin suurelya osin alueiden tai jäsenvaltioiden työmarkkinoiden vaatimustasojen vaihteluista. Nuorten työntekijöiden liikkuvuutta on erinomaisen tärkeä parantaa Euroopan unionissa, myös Suomen kannalta tämä on työvoimapulan takia keskeistä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä vaikeasti työllistettyihin nuoriin. Komissio esittää myös ”joustoturvaa”(Flexicurity) tärkeäksi osaksi jäsenvaltioiden työllistämisstrategioita. Joustoturvan suhteen Allianssi muistuttaa että on varmistettava että se ei johda syrjiviin mekanismeihin: esimerkiksi nuorten palkka-aleen. Allianssi tukee voimakkaasti nuorten yrittäjien erityistä tukemista – on ensiarvoisen tärkeää, että huomioita kiinnitetään siihen, että työllistämisen esteitä ja vaikeuksia puretaan. Nuorten yrittäjien on pystyttävä luomaan myös yrityksiä, joilla on työllistävä vaikutus.

8.11.2007

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin ry:n puolesta

Johan Ekman, Kansainvälisten asioiden jaoston puheenjohtaja


Avainsanat: