Lausunto TEM:lle työsopimuslain muuttamisesta

Uutiset 12.2.2016

 

Työ- ja elinkeinoministeriölle 12.2.2016

Viite: lausuntopyyntö

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin ry:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi työsopimuslain muuttamisesta

Yleistä arviointia hallituksen esityksestä

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi pitää erittäin tärkeänä hallituksen yleistä tavoitetta työttömyyden vähentämisestä ja työllisyysasteen nostamisesta. Samalla kuitenkin toteamme, että erityisesti nuoriin kohdistuvat toimenpiteet ovat riittämättömiä, ja esim. koulutusleikkaukset ja nuorisotakuun alasajo ovat johtamassa jo ennestään korkeiden nuorisotyöttömyyslukujen kasvamiseen ja nuorten syrjäytymisen lisääntymiseen. Muutosesitykset lisäisivät eriarvoisuutta työmarkkinoilla ja heikentäisivät määräaikaisten työntekijöiden asemaa entisestään. Pätkätyöhön liittyvät ongelmat koskettavat erityisesti nuoria naisia, joita on noin kolmannes kaikista määräaikaisista työntekijöistä.

Esityksen keskeisten ehdotuksien vaikutukset nuoriin

Määräaikaiset työsopimukset

Esityksen myötä on todennäköistä, että määräaikaisten työsopimusten osuus kaikista työsopimuksista kasvaa. Työvoimatutkimuksen mukaan määräaikaisena työskentelevistä puolet oli alle 30-vuotiaita vuonna 2008, ja määräaikaisuus on harvoin vapaaehtoista. Nuorten jo entisestään epävakaat työurat vaikeutuisivat epätyypillisten työsuhteiden määrän lisääntymisen myötä. Erityisesti nämä vaikutukset koskisivat nuorten joukossa jo muutenkin vaikeammassa asemassa olevia ryhmiä (esim. maahanmuuttajat, vammaiset jne.). Määräaikaisuus on myös yleisempää naisilla kuin miehillä.

Osa pysyviksi aiotuista työsuhteista solmitaan jatkossa määräaikaisina, ja nuorten pääsy vakituisiin työsuhteisiin tulisi vaikeutumaan. Siirtyminen eri elämänvaiheesta toiseen on kriittinen hetki ihmisen elämässä. Allianssi haluaa yhteiskunnan erityistä tukea ihmisille elämän eri nivelvaiheisiin. Määräaikaisuus heikentäisi työntekijän ja työnantajan välistä sidettä vähentäen kannusteita esim. koulutuksen järjestämiseen työpaikalla tai työhyvinvointiin panostamista.

Koeaika

Koeajan keston pidentämisellä tuskin olisi merkittäviä vaikutuksia työllisyyteen, mutta se voi lisätä työntekijän kokemaa epävarmuutta ja näin ollen vaikuttaa negatiivisesti työhyvinvointiin. Koska määräaikaiset työntekijät ovat useimmiten nuoria, kertautuisivat nämä vaikutukset jälleen heihin.

Työntekijän takaisin ottaminen

Takaisinottovelvollisuuden joustavoittamisella emme katso olevan merkittäviä vaikutuksia nuorten työllistymiseen.

Yhteenveto

Allianssin arvion mukaan esityksen sisältämät muutokset heikentävät nuorten asemaa työelämässä eikä niillä ole odotettavissa suurta työllisyysvaikutusta. Sen sijaan toivomme, että hallitus tosissaan paneutuisi nuorisotyöttömyyden vähentämiseen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn muilla keinoin, esim. panostamalla nuorisotakuuseen (erityisesti Sanssi-kortti), perumalla koulutusleikkaukset, tukemalla työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä, sekä ylipäätään edistämällä ennaltaehkäisevää kaikille avointa nuorisotyötä.

Helsingissä 12.2.2016

Eero Rämö, puheenjohtaja
Olli Joensuu, pääsihteeri


Avainsanat: