Lausunto ulkoasiainhallinnon YK-strategian uudistamiseen

Uutiset 11.6.2013

 

Ulkoasiainministeriölle 11.6.2013

Viite: lausuntopyyntö

Ulkoasiainhallinnon YK-strategian uudistaminen

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry (Allianssi) kiittää mahdollisuudesta lausua ulkoasiainhallinnon uudistetusta YK-strategiasta. Samalla kuitenkin haluamme kiinnittää huomiota riittävän pitkän kommentointiajan merkitykseen huolella valmisteltujen lausuntojen ja strategioiden aikaansaamiseksi.

Allianssi pitää tärkeänä, että Suomi on jatkossakin aktiivinen toimija YK:ssa. Maailman väestöstä jo noin puolet on alle 30-vuotiaita lapsia ja nuoria ja heidän hyvinvointinsa edistämisessä globaalisti YK:lla on keskeinen rooli. Nuorten voimaannuttaminen toimijoiksi ja sisällyttäminen päätöksentekoprosesseihin kaikilla tasoilla on tärkeää. Korkeat nuorisotyöttömyysluvut, köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen johtavat nuorissa olevan valtavan, positiivisen potentiaalin hukkaamiseen ja kestävän yhteiskunnallisen kehityksen hidastumiseen. Jos parempaa tulevaisuutta ei ole näkyvissä, nuorten syrjäytyminen voi sosiaalisten ja taloudellisten ongelmien lisäksi kärjistyä turvallisuusongelmiksi. Koulutuksen ja työn lisäksi kansalaisjärjestöt ovat merkittävässä roolissa nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden lisäämisessä.

Ihmisoikeudet ovat universaaleja ja koskevat kaikkia ihmisiä yhtäläisesti. On kuitenkin tunnustettu vähemmistöjä ja haavoittuvia ryhmiä, joiden pääsyä omiin oikeuksiinsa heidän asemansa yhteiskunnassa rajoittaa. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi vammaiset, naiset ja lapset. Myös nuoret omana ryhmänään, jolla on vaikeuksia täysimääräisesti hyödyntää omia oikeuksiaan, tulisi tunnustaa entistä vahvemmin. Nuorten tarpeet ja heidän kohtaamansa haasteet yhteiskunnassa poikkeavat lasten ja aikuisten todellisuudesta ja he ovat monin tavoin haavoittuvassa asemassa esimerkiksi työelämässä, sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjinä sekä konfliktialueilla. Esitämme, että kappaleeseen 3.3. lisätään nuoret yhdeksi ryhmistä, joiden oikeuksia Suomi pyrkii edistämään ja että nuorten oikeudet nostetaan osana ihmisoikeuksia esiin.

Ilmastonmuutos aiheuttaa jo nyt vuosittain 1,6 % menetyksen globaaliin bruttokansantuotteeseen esimerkiksi sairauksien lisääntymisen ja ruuantuotannon vähenemisen vuoksi. Taloudelliset kustannukset nousevat sitä suuremmiksi mitä kauemmin ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin ryhtyminen kestää. Suomen ja muiden kehittyneiden teollisuusmaiden tulee kantaa vastuunsa ilmastotalkoissa vähentämällä päästöjä kotimaassa, mutta myös rahoittamalla ja tukemalla kehittyvien maiden ilmastotoimia.

Vuosituhattavoitteiden jälkeinen ns. post-2015 prosessi on hyvin tärkeässä roolissa nuorten hyvinvoinnin edistämisessä kehityspolitiikassa. On tärkeää, että Suomen tavoitteet post-2015 prosessissa ja YK-politiikassa ovat linjassa keskenään. Nuorten kannalta erityisesti oikeus laadukkaaseen koulutukseen ja laadukkaaseen, ihmisarvoiseen työhön ovat ensisijaisen tärkeässä asemassa. Kestävän kehityksen takaamiseksi koulutuksen tulee vastata globaalien työmarkkinoiden tarpeeseen ja antaa nuorelle aitoja työkaluja työn saamiseen ja – tekemiseen. Nuorten oikeus laadukkaaseen koulutuksen tulee näkyä sekä Suomen post-2015 kannoissa että YK-strategiassa.

15. YK-nuorisodelegaatiksi on tänä vuonna valittu Tytti Matsinen. Yhteistyö ulkoministeriön kanssa YK-nuorisodelegaatin suhteen on sujunut hyvin, tehtävä herättää paljon kiinnostusta sekä nuorissa että mediassa ja delegaatin on koettu olevan erinomainen keino edistää nuorten näkyvyyttä YK-asioissa ja toisaalta YK-asioiden näkyvyyttä nuorten ja nuorisojärjestöjen suuntaan. Allianssi haluaa kiittää sujuvasta yhteistyöstä ja pitää erinomaisena asiana, että ulkoasiainministeriö haluaa jatkaa toimivaa nuorisodelegaattiperinnettä.

Allianssi yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa lähetti 3.6. kannanoton nuoret, rauha ja turvallisuusteemaan liittyen ja toivoo, että myös kyseinen lausunto voidaan ottaa huomioon YK-strategian uudistuksessa. 

11.6.2013, Helsingissä

Kunnioittaen, 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

Hanna-Mari Manninen, puheenjohtaja
Olli Joensuu, pääsihteeri


Avainsanat: