Lausunto yhdenvertaisuustoimikunnan välimietintöön

Uutiset 28.3.2008

 

Oikeusministeriölle 28.3.2008 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry (Allianssi) kiittää kohteliaimmin oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä yhdenvertaisuustoimikunnan välimietintöön. Yhdenvertaisuustoimikunnan välimietinnössä todetaan että, ”nykyisessä tasa-arvo ja yhdenvertaisuuslainsäädännössä ja sen täytäntöönpanossa on useita epäkohtia, joihin puuttumalla voitaisiin ehkäistä syrjintää ja parantaa yhdenvertaisuuden suojaa”. Lainsäädännön uudistustarpeiden ja uudistustavoitteiden lisäksi välimietinnössä esitetään myös erilaisia uudistusvaihtoehtoja tasa-arvo ja yhdenvertaisuuslainsäädännön ra-kenteen sekä alan viranomaisorganisaation kehittämiseksi. Välimietinnössä esitettyihin uudistustarpeisiin, tavoitteisiin ja vaihtoehtoihin viitaten Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry esittää seuraavaa.

Lainsäädännön uudistustarpeet ja uudistustavoitteet

Allianssi pitää tärkeänä, että uusi lainsäädäntö kattaa yhtäläisesti kaikki eri syrjintä-perusteet. Tämä on huomioitava niin yhdenvertaisuuslain soveltamisalan, oikeussuojan laajuuden kuin viranomaisvalvonnankin kohdalla. Lisäksi neuvontaa ja muuta asiantuntija-apua pitää olla saatavilla muissakin kuin etniseen alkuperään tai sukupuoleen perustuvan syrjinnän tapauksissa. Eri perusteisen syrjinnän seuraamuksia on yhtenäistettävä. 

Viranomaisten laatimiin yhdenvertaisuussuunnitelmiin on sisällytettävä myös muita tekijöitä kuin etnisyys. Yhdenvertaisuussuunnitelmien tekemisvelvoitteen valvontaan ja suunnitelmien seurantaan pitää kiinnittää huomiota. 

Erityisen tärkeänä Allianssi pitää yhdenvertaisuuslain ja sen soveltamisen tunnettuuden lisäämistä. Niin nuorten kuin nuorisoalan toimijoidenkin tietämys syrjinnästä, sen kielloista ja syrjintää kohdanneiden henkilöiden oikeuksista on heikkoa. Lisäksi nuorten kynnys ottaa yhteyttä viranomaisiin on suuri. Nuorisojärjestöille sekä nuorisotyötä tekeville tahoille suunnattu koulutus ja tiedotus lisäisivät sekä yhdenvertaisuuslain että yhdenvertaisuusteemojen tunnettuutta nuorten keskuudessa. Yhdenvertaisuusteemat onkin sidottava yhä tiiviimmin kouluopetukseen. Yhdenvertaisuusteemojen tunnettuuden lisäämiseksi voitaisiin järjestää esimerkiksi nuorille ja kouluille suunnattu tiedotus- ja vaikuttamiskampanja sekä tuoda syrjintätapauksia laajemmin julki. Työelämässä koulutusta pitää suunnata mm. johtohenkilöille sekä työsuojeluvaltuutetuille. Allianssi haluaa korostaa, että nuorille ja nuorisoalan toimijoille suunnattu ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuuskasvatus on keskeistä syrjinnän ehkäisemiseksi ja yhdenvertaisuuden suojan parantamiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Yhden valtakunnallisen tiedotus- ja neuvontapisteen avulla on haasteellista vastata eri alueiden tarpeisiin syrjintään liittyvissä tiedotus- ja neuvontapalveluissa. Asia pitää huomioida palvelurakennetta luotaessa. Nuorisotiedotusverkostoon kuuluvia paikallisia nuorisotiedotuspisteitä olisi mahdollista hyödyntää erityisesti nuorille suunnatussa alueellisessa tiedotuksessa. Ilmainen oikeusapu sekä matalan kynnyksen alueelliset neuvontapalvelut vahvistavat erityisesti nuorten mahdollisuuksia reagoida syrjintätapauksiin. Lisäksi neuvontapalveluissa tulisi huomioida palvelujen tarjoaminen henkilöille, jotka epäilevät tulleensa syrjityiksi. 

Yhteistyö viranomaisten ja eri sidosryhmien välillä tulisi olla organisoitunutta eikä perustua epämuodolliseen yhteydenpitoon. Erittäin tärkeänä Allianssi pitää viranomaisten yhteistyötä lapsiasiainvaltuutetun kanssa lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa syrjintätapauksissa. Viranomaisille pitää varata riittävät resurssit syrjinnän vastaisen työn tekemiseksi. 

Allianssi esittää, että kansalaisjärjestöille ja yhdistyksille annetaan isompi rooli syr-jinnän uhrien oikeusturvan puolustamisessa. Tämä helpottaisi mm. syrjinnän koh-teeksi joutuneiden nuorten syrjintätapausten käsittelyä. 

Uudistusvaihtoehdot 

Lainsäädännön perusrakenteesta riippumatta Allianssi haluaa painottaa, että syrjittyjen henkilöiden on eri syrjintätilanteissa saatava yhtä kattava suoja. Syrjintätapauk-sissa, joissa on kyse moniperustaisesta syrjinnästä, seuraamusten on lähtökohtaisesti oltava määrällisesti suurempia kuin tapauksissa, joissa on vain yksi syrjintäperuste. 

Allianssi painottaa, että nykyistä organisaatiota on kehitettävä siten, että seuranta-, valvonta- ja edistämisvelvoitteissa on mukana kaikki syrjintäperusteet ja ettei toimivaltuuksia kavenneta – viranomaisorganisaation rakenteesta riippumatta. On erittäin tärkeää, että viranomaisorganisaatiossa on käytettävissä eri syrjintäperusteisiin liittyvä asiantuntijuus. Toimielimen tai -elinten tulee olla riippumattomia.

Lopuksi Allianssi esittää, että kansalaisjärjestöistä nimetään kaksi edustajaa yhdenvertaisuustoimikuntaan. Allianssi kannattaa toimikunnan esitystä siitä, että toimikunnan yhteyteen perustetaan kansalaisjärjestöjaosto. Kansalaisjärjestöjaoston roolin pitää kuitenkin olla yhtäläinen työelämäjaoston roolin kanssa, eli myös kansalaisjärjestöjaosto avustaisi toimikuntaa eikä sitä vain kuultaisi. 

Kunnioittaen, 

28.3.2008, Helsingissä

Jukka Tahvanainen
pääsihteeri, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry 


Avainsanat: