Maksuton toinen aste on must! – Allianssi lausui maksuttoman toisen asteen kansalaisaloitteesta

Uutiset 24.1.2019

Allianssi sai pyynnön lähettää asiantuntijalausunnon sivistysvaliokunnalle maksuttoman toisen asteen kansalaisaloitteesta. Allianssi on yksi kansalaisaloitteen vireillepanijatahoista yhdessä toisen asteen opiskelijajärjestöjen ja Pelastakaa Lapset kanssa. 

Allianssi on tyytyväinen siihen, että maksuttoman toisen asteen kansalaisaloite eteni eduskunnan käsittelyyn. Toisen asteen kustannusten vaikutuksia koulutuksen saavutettavuuteen on selvitetty ja opintotuen vähävaraisuuskorotusta on korotettu, mutta toimet toisen asteen saavutettavuuden lisäämiseksi eivät ole olleet riittäviä.

Toisen asteen koulutus on jo nykyään työelämässä lähes välttämättömyys ja peruskoulupohjalla tehtävän työn määrä vähenee jatkuvasti. Toisen asteen koulutuksesta on tullut käytännössä välttämättömyys työelämässä. Tämän vuoksi olisi pidettävä huolta siitä, että jokaisella nuorella on mahdollisuus edetä opinnoissaan perheen varallisuuden sitä estämättä. THL:n ja Sitran arvioiden mukaan pelkän perusasteen koulutuksen saaneet aiheuttavat julkistaloudelle jopa 370 000 euroa enemmän kustannuksia kuin toisen asteen tutkinnon suorittaneet ikätoverit. Matala koulutus kulkee usein käsi kädessä pitkittyneiden työttömyysjaksojen ja terveydellisten haasteiden kanssa.

Perheen heikko taloudellinen tilanne voi olla este nuoren toivomalle jatkokoulutukselle, sillä opiskelun vaatimista hankinnoista saattaa olla lähes mahdotonta selvitä.

Nuorisobarometrin 2017 mukaan 17 % vastaajista kertoo joutuneensa karsimaan opiskeluvaihtoehtojaan rahanpuutteen vuoksi, 14 % valitsemaan koulutuspaikan taloudellisin perustein ja 11 % viivyttämään valmistumistaan. Koulutuksen keskeyttäneistä 10 % katsoo rahanpuutteen vaikuttaneen erittäin tai melko paljon keskeyttämiseen.

Myös Pelastakaa Lapset ry:n Lapsen ääni 2018 -kyselyssä vähävaraisten perheiden lapsista lähes neljäsosa, 24,2 %, arvioi taloudellisten tekijöiden vaikuttaneen heidän mahdollisuuksiinsa käydä koulua. Jopa 40 % vastanneista kertoi koulussa jotakuta kiusatun siksi, ettei tällä ole ollut varaa teknisiin laitteisiin.

Suomi lasten kasvuympäristönä -seurantatutkimuksen mukaan vanhempien tulo- ja koulutustaso vaikuttaa myös toisen asteen koulutukseen hakeutumiseen ja opinnoissa pärjäämiseen. Vuoden 2017 loppuun mennessä noin 28 % suomalaisista oli pelkkä perusasteen koulutus, 20─29-vuotiaiden kohdalla tämä tarkoitti 16 % ikäluokasta.

Allianssi toivoo, että sivistysvaliokunta suhtautuu myötämielisesti  kansalasialoitteen ehdotuksiin perusteellisen selvityksen tekemisestä toisen asteen maksuttomuuden toteuttamisen tavoista. Selvityksen pohjalta tulee ryhtyä lakimuutoksiin koulutuksen maksuttomuuden toteuttamiseksi.

Maksuttoman toisen asteen kansalaisaloite syntyi nuorten ja heidän perheidensä yhteydenottojen pohjalta. Aloitteen pani vireille Pelastakaa Lapset yhdessä toisen asteen opiskelijajärjestöjen ja Allianssin kanssa. Monelle nuorelle kansalaisaloite on ollut ensimmäinen kosketus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja toiminut esimerkkinä tavasta osallistua politiikkaan itselle tärkeän aiheen puolesta.

Allianssi toivoo, että valiokunta ottaa tämän huomioon käsittelyssään ja päättää tehdä asiasta mietinnön, jotta asia tulee käsiteltäväksi myös eduskunnan täysistunnossa.

 


Avainsanat: