Mitä nuoret toivovat nyt aikuisilta? #MPkorona-kyselyssä selvitettiin nuorten ajatuksia koronakriisistä

Uutiset 9.4.2020

Nuorten arki on muuttunut koronan tuoman poikkeustilan myötä. Nuortenmedia Demin, Allianssin, Väestöliiton, Pelastakaa Lasten ja Nuorten mielenterveysseura Yeesin nuorille tekemän #MPkorona-kyselyn tuloksista selviää, että nuoret kokevat tilanteen hyvin eri tavoin. Myös nuorten tuen tarpeet ovat erilaisia ja yksilöllisiä.

Kyselyn tulokset antavat meille tärkeää tietoa ja auttavat  meitä tukemaan nuoria oikealla tavalla korona-ajan keskellä. Lisäksi poikkeustilaan liittyvien kokemusten selvittäminen on samalla arvokas mahdollisuus nähdä, mikä normaalissa arjessa on tärkeää ja mitä muutoksia siihen kaivattaisiin. 

Aikuisilta kaivataan tukea opintoihin

Puolet vastaajista koki, että  poikkeustilanteesta on seurannut myös hyviä asioita, ja niistä monet liittyivät juuri koulunkäyntiin: tilanteen positiivisina puolina koettiin esimerkiksi työrauha ja mahdollisuus opiskella omaan tahtiin. Surullinen viesti on se, että osalle vastaajista tilanne on myönteinen siksi, että kun ei tarvitse mennä kouluun, ei tarvitse kohdata kiusaajiaan.

Samalla, kun kouluympäristöstä poissa oleminen siis auttaa osaa nuorista oppimaan, iso osa nuorista kaipaa enemmän apua etäopiskeluun, ja on huolissaan koulunkäynnin ja opiskelun kuormittavuudesta. Joka kolmas vastaaja kertoi tarvitsevansa koululta enemmän apua etäopiskeluun. Vaikka apua ei olisi suoraan kaivattu, avovastauksista nousi esiin nuorten huoli etäopiskelun lisääntyneestä työmäärästä ja opintojen kuormittavuudesta.

Totuttua itsenäisempi opiskelu ja puuttuvat rutiinit vaativat nuorelta sellaista toiminnan ohjausta ja itsensä johtamista, jota moni aikuinenkaan ei hallitse. Näitä taitoja kannattaa opettajan ja muiden aikuisten kanssa harjoitella, ja samalla muistaa, että nuoret toivovat aikuisilta enemmän ymmärrystä tilanteen vaativuutta kohtaan.
Opettajien lisäksi tukea koulunkäynnille voivat tarjota myös koulunkäynnin ohjaajat. Nuorisotyöntekijät voivat ammattitaidollaan tukea opiskelijaryhmien toimintaa ja auttaa nuoria yksilöllisesti koulunkäynnissä ja muissa tilanteeseen liittyvissä haasteissa. Kuntien suunnitelmat lomauttaa näitä ammattilaisia on täysin nuorten tarpeiden ja toiveiden vastaista toimintaa. Myös lastensuojelun näkökulmasta on tärkeää, että nuorilla on suora kontakti aikuiseen ammattilaiseen, mielellään päivittäin.

Kriisitilanteessa nuorten sosiaalisia verkostoja pitää tukea 

Ihmissuhteista koronavirus oli vaikuttanut eniten nuorten ystävyyssuhteisiin: huolia ja ongelmia kokeneista vastaajista 48 prosenttia koki haasteita ystävyyssuhteissa, kun perhesuhteissa vastaava luku oli 23 prosenttia ja seurustelusuhteissa 18 prosenttia.

Nuoret kertoivat kyselyssä vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa helpottavan omaa oloa koronatilanteessa. Poikkeustilan aikana lähes kaikki nuorisotyöntekijät ovat siirtyneet verkkoon ja siellä on tarjolla monipuolisesti tukea ja toimintaa. Kyselyssä kävi ilmi, että kaikki chat-keskusteluja kaipaavat nuoret eivät ole niitä kuitenkaan vielä löytäneet. Olemassa olevista palveluista pitää siis kertoa nuorille vielä enemmän. 

Rajoitusten aikana pitäisi varmistaa, että kaikilla nuorilla on pääsy ryhmiin, joissa voi tuntea kuulumista ja merkityksellisyyden kokemusta. Näille ryhmille pitää olla digitaalisia tiloja, niistä on tiedotettava nykyistä paremmin, ja nuorella on oltava lupa käyttää niissä olemiseen aikaa. Tarvittavat laitteet ovat edellytys osallistumiselle. 

Nuorisotyöntekijät ovat kertoneet esimerkkejä tilanteista, joissa on digitaaliset ratkaisut saatu toimimaan, kun nuoret on otettu mukaan rakentamaan ja suunnittelemaan niitä. On hyvä muistaa, että digitaalista nuorisotyötä on tehty pitkään ja siihen on olemassa osaamista, malleja ja alustoja, joilla toimia.

Aikuinen, näin tuet nuorta:

  • Opettajat: Opettajille toivotaan kyselyn perusteella vielä lisää uskallusta pysähtyä kuuntelemaan ja saattamaan nuoria yhteen ryhmänä myös silloin, kun tuntuu, ettei sille ole aikaa. Nuoret kaipaavat opettajilta myös lisää ymmärrystä etäopiskelun kuormittavuutta kohtaan.
     
  • Nuorisotyöntekijät: Kokeilkaa rohkeasti uusia työtapoja ja tehkää rohkeasti uusissa ympäristöissä juuri sitä arvokasta työtä, jota te parhaiten osaatte: nuoren kohtaamista, turvallisena aikuisen olemista ja nuoren arjen tukemista. Työnne on tärkeää, huolehtikaa, että muut ammattilaiset ja nuoret löytävät sen.
     
  • Päättäjät: Kaikkien nuorten asioista päättävien aikuisten tehtävä on olla nuorten puolella ja vahvistaa, ei purkaa, niitä rakenteita, jotka auttavat nuoria ja ovat olemassa nuorten tukemiseksi kaikissa tilanteissa. Osa nuorista kertoi kyselyssä oman tilanteensa huonontuneen, kun tapaamiset nuorisotyöntekijän tai muun ammattilaisen kanssa ovat loppuneet. Päättäjien olisikin nyt syytä lopettaa lomautusten ja irtisanomisten suunnittelu nuorten parissa tehtävästä työstä ja miettiä sen sijaan, miten työtä kohdennetaan sinne, missä tarvetta on. 
     
  • Kaikki aikuiset: Aikuiset ovat myös ymmärrettävästi stressaantuneita ja epävarmoja. On kuitenkin tärkeää, että nuorille välitetään selkeitä viestejä ja luottamusta siihen, että asiat hoidetaan parhaalla tavalla. Sitä nuoret myös kyselyssä toivoivat.

 

Lisätietoja
Laura Heinonen, yhdenvertaisuusasiantuntija
laura.heinonen@alli.fi
044 4165235

Katja Asikainen, vaikuttamisen asiantintija
katja.asikainen@alli.fi
044 416 5262

Virva Viljanen, osallisuuden asiantuntija
virva.viljanen@alli.fi
050 302 0598

 


Avainsanat: