Uutiset

MTV:n ja Allianssin kysely: Uutiset nuorisoväkivallasta herättävät pelkoa nuorissa – valtaosa kokee, että väkivallan uhka on kasvanut

Uutiset 31.5.2021

Uutiset nuorisoväkivallan kasvusta herättävät nuorissa pelkoa, ilmenee MTV:n ja Allianssi ry:n yhteisestä nuorisokyselystä. Suurin osa vastaajista ei ole kuitenkaan itse kohdannut väkivaltaa viimeisen vuoden aikana. Sen sijaan väkivallan uhan uskotaan kasvaneen.

Nuorten väkivallasta on uutisoitu mediassa vilkkaasti viimeisen vuoden aikana ja uutisointi näkyy myös kyselyyn vastanneiden nuorten arjessa, sillä väkivaltauutiset herättävät osassa nuoria pelkoa, ilmenee nuorisokyselyn tuloksista.

Kyselyyn vastanneista yli puolet, 61,4 %, koki väkivaltauutisten herättävän heissä pelkoa. 21,2 % vastasi kysymykseen kieltävästi ja loput vastasivat, etteivät osaa sanoa.  

Kuva poistettu.

Kaverit suurin tuki

Nuorten vastauksien mukaan väkivaltatilanteista ja uutisista kumpuavia tunteita käsitellään eniten kavereiden kanssa, melkein puolet valitsi tämän vastauksen. Lähes kolmasosa, 28,5 %, sanoo, ettei käsittele niitä kenenkään kanssa. Kolmanneksi yleisin vastaus oli vanhemmat. Vastaajista lähes puolet uskoo, että yhteiskunnalla ei ole käytössä riittävästi keinoja puuttua nuorten väkivaltailmiöön.

Vaikka väkivalta huolettaa, valtaosa kyselyyn vastanneista ei ole kohdannut väkivaltaa tai sen uhkaa viimeisen vuoden aikana. 84,1 % sanoo, ettei ole kokenut väkivaltaa viimeisen vuoden aikana. Sen sijaan väkivallan uhkaa kohtasi useampi, vastanneista 35,8 %. Melko tarkalleen puolet ei ole kohdannut väkivallan uhkaa ja loput vastaajista valitsi, ettei osaa sanoa.

Kuva poistettu.

Väkivallan uhan koetaan kasvaneen

Valtaosa kokee, että väkivallan uhka on kasvanut nuorten keskuudessa viimeisen vuoden aikana. 30,2 % sanoo väkivallan uhan kasvaneen erittäin paljon ja 44,8 % vastanneista jonkin verran. Pieni osa, 1,5 %, kokee väkivallan vähentyneen. 

Vaikka väkivaltaa kohdanneiden määrä oli pieni, 41,3 % sanoi nähneensä nuorilla puukkoja tai muita aseita liikkuessaan ulkona. Väkivallan uhka on saanut usean myös muuttamaan käyttäytymistään. Vastaajista 57,4% sanoi, että väkivalta tai sen uhka on muuttanut heidän tapaansa liikkua. Kieltävästi vastasi miltei kolmasosa, 29,1 %, ja loput ei osannut sanoa, olivatko väkivallan kokemukset vaikuttaneet liikkumiseen.

Kuva poistettu.

Haastattelu: Nuoret kokevat, että väkivallan uhka on kasvanut – mitä tästä ajattelee poliisi?

MTV:n ja Allianssin nuorisokyselyyn vastasi 453 nuorta ja nuorta aikuista. Vastaajista valtaosa, 75,9 %, ilmoitti sukupuolekseen nainen. Miehiä kyselyyn vastasi 20,1 %, kohdan muu valitsi 3,3 % ja 0,7 % jätti kertomatta sukupuolensa.

Vastaajien ikä jakaantui seuraavasti: kyselyyn vastanneista alle 13-vuotiaita oli 1,3 %, 13-15-vuotiaita 21 %, 16–19 vuotiaita oli 45,7 %, 20–24-vuotiaita 11, 9%, 25–29-vuotiaita 12,8 % ja 30-vuotiaita tai vanhempia 7,3 %.

Kysely toteutettiin 7.–24. toukokuuta.


Avainsanat: