Näpit irti nuorista – Kuntasäästöt kuriin

Uutiset 7.11.2013

 

Kuntatalous on vaikeuksissa. Valtio tavoittelee miljardin euron kokonaisvähennystä kuntien toimintamenoihin. Toinen miljardi on tarkoitus säästää julkisten palveluiden tuottavuuden kasvattamisella. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin syyskokoukseen kokoontuneiden nuoriso- ja kasvatusjärjestöjen mielestä lapsiin ja nuoriin kohdistuvista palveluista säästäminen on lyhytnäköistä eikä näin ole järkevää toimia. Kunnan ei kannata säästää tulevaisuudestaan.

Kuntatalouden leikkauslistoista puhuttaessa on nostettu esille säästöjä mm. päivähoidosta, kouluista ja nuorisotyöstä. Myös vuoden alussa käynnistynyt nuorisotakuu on mainittu säästökohteena, samoin kuin tulossa olevan oppilas- ja opiskelijahuoltolain velvoitteiden karsiminen.

Allianssi vaatii, että säästöjen sijaan menneestä opitaan ja selvityksiin uskotaan. Viime laman aikaisten säästöjen seurauksena monet lapset ja nuoret jäivät vaille riittävää tukea. Tästä aiheutui yhteiskunnalle vuosien kuluessa merkittäviä kustannuksia. Tämän kokemuksen ja tehtyjen tutkimusten perusteella voidaan todeta aikoinaan tehtyjen säästöjen olleen pieniä samojen säästöjen vuoksi myöhemmin syntyneisiin kustannuksiin verrattuna.

Valtiovarainministeriön tilaamassa tuoreessa selvityksessä todetaan, että lasten ja nuorten ongelmien ehkäiseminen on miltei aina tuloksellista ja taloudellisesti kannattavaa. Ongelmien ehkäisemisen keinoista lasten kouluvalmiuksien tukeminen nousee vahvimmin esille. Varhaiskasvatuksen kustannusvaikuttavuus on tulosten mukaan hyvin korkea erityisesti huono-osaisten perheiden kohdalla.

Yksittäisen nuoren arjessa ovat vanhempien lisäksi läsnä ennen kaikkea luokkatoverit ja opettajat. Lapset ja nuoret tarvitsevat kasvunsa tueksi vertaistensa seuraa sekä kuuntelevia ja tukevia aikuisia niin koulussa kuin vapaa-ajallaankin. Kun nuoret väestöryhmänä otetaan huomioon tarjoamalla heille osallisuutta ja korkeatasoisia palveluja, myös kuntaviihtyvyys ja usko kotikuntaan lisääntyvät.

Hyvin hoidettu nuorisotyö on yksi kunnan menestystekijöistä. Nuorisotyön resursseja ei Allianssin mielestä saa missään nimessä leikata, vaikka edessä olisivatkin taloudellisesti huonommat ajat. Nuorisotyö tukee nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisotyö ehkäisee tehokkaasti syrjäytymistä, jolloin sekä henkiset että taloudelliset menetykset voidaan torjua.

Suomen Nuoristoyhteistyö – Allianssin syyskokous


Avainsanat: