Nuoret osallistuivat Suomen Afrikka-strategian laadintaan

Uutiset 13.11.2020

Afrikan nuorissa on valtava potentiaali, todettiin Suomen nuorisalan kattojärjestö Allianssin järjestämässä Suomen Afrikka-strategiaan liittyvässä työpajassa 23.10.2020. Tilaisuutta alustivat ulkoministeriön valtiosihteeri Johanna Sumuvuori, YK-nuorisodelegaatti Yuri Birjulin ja Ambitious Africa –verkoston perustajajäsen Ronny Eriksson.

Puhujat korostivat afrikkalaisten ja erityisesti afrikkalaisten nuorten toimijuuden lisäämistä. Länsimaiden ja Suomen olisi siirryttävä hyödyn näkökulmasta tasavertaiseen kumppanuuteen. Matkailua ja opiskelijavaihtoja on tärkeä lisätä ymmärryksen lisääntymiseksi ja maakuvien monipuolistumiseksi.

Nuoret työstivät Afrikka-strategian tavoitteita ryhmissä näiden neljän teeman ympäriltä: rauha ja osallisuus, ilmasto ja ympäristö, koulutus ja osaaminen sekä taloudellinen yhteistyö ja yrittäjyys. Nuorten ajatuksia teemoista ja strategiasta on koottu alle.

Rauha ja osallisuus

YK:n päätöslauselman Nuoret, Rauha ja Turvallisuus (2250) mukaan pysyvä rauha vaatii nuorten osallisuuden ja tuen. Rauha edellyttää tulevaisuuden mahdollisuuksia ja osallisuutta yhteiskunnassa esimerkiksi työn ja koulutuksen avulla. Suomen tulee tukea tämän päätöslauselman toimeenpanoa Afrikan maissa ja kannustaa maita laatimaan kansalliset toimintaohjelmat mahdollisimman nuorisovetoisesti.

On tärkeää luoda nuorille uusia väyliä vaikuttaa ja osallistua. Samalla olemassa olevia rakenteita tulisi vahvistaa ja nykyisistä vaikuttamiskanavista tiedottaa paremmin. Hyviä olemassa olevia käytäntöjä, kuten nuorisodelegaattien ja nuorten järjestöjen verkostoja tulee vahvistaa. Samalla nuorten moninaisuus täytyy ottaa huomioon, ja intersektionaalisuuden tulisi olla strategian läpileikkaava teema.

Afrikan sisäisen pakolaisuuden sääntöjä täytyy muokata niin, että kotimaahan palamainen on helpompaa. Diasporassa eläviä nuoria tulee kuunnella kokemusasiantuntijoina.

Ilmasto ja ympäristö

Ilmasto- ja ympäristökysymyksissä täytyy ottaa käyttöön olemassa olevia ratkaisuja. Paikallisia yhteisöjä, jotka tuntevat haasteensa ja ympäristönsä parhaiten on kuunneltava. On tärkeää osoittaa, että ympäristöystävällisyys on myös taloudellisesti kannattavaa ja siinä piilee monia mahdollisuuksia.

Kaupungistumisen myötä tulee ottaa huomioon uusiutuva energia, jätehuolto, maankäytön suunnittelu ja liikenteen järjestäminen. Erityisesti aurinkoenergian liittyy paljon mahdollisuuksia. Koulutuksen avulla voidaan tuoda esille yrittäjyyden mahdollisuuksia ilmasto- ja ympäristökysymysten parissa, ja alan koulutusmahdollisuuksiin kannattaakin panostaa.

Oman toiminnan vaikutukset Afrikkaan tulee tunnistaa. Esimerkiksi luonnonvarojen hyödyntäminen täytyy ottaa huomioon, ja pohtia voisiko arvoketjut toteuttaa paikallisesti.

Koulutus ja osaaminen

Koulutus on kestävän yhteiskuntakehityksen edellytys. Koulutus tukee rauhaa ja vakautta, parantaa tyttöjen ja naisten asemaa ja johtajuutta sekä edistää talouskasvua ja yrittäjyyttä.

Koulutuksen alalla tarvitaan enemmän vastavuoroisia liikkuvuuden väyliä Suomen ja Afrikan maiden välillä. Esimerkiksi opiskelijavaihto-ohjelmia voisi hyödyntää paremmin ja vaihto-sopimuksia voisi solmia enemmän korkeakoulujen välillä. Afrikkalaisten nuorten pääsyä Suomeen opiskelemaan tulee myös tukea.

Kulttuurienvälinen ymmärrys on keskeinen pohja kaikelle yhteistyölle ja kaikilla toimijoilla tulisi olla ymmärrystä Afrikan maiden kulttuurisesta moninaisuudesta. Diasporan osallistaminen on tärkeää. Pohjoismaalaisten ja afrikkalaisten nuorien välillä tulee olla kohtaamisen areenoita ja yhteistyöprojekteja. Verkostoituminen on keskeistä, ja digitaalisten alustojen tarjoamat mahdollisuudet tulee huomioida.

Ammatillisen koulutuksen tärkeys ja tarve tulee huomioida. Suomella on hyvät valmiudet jakaa hyviä käytäntöjä Afrikan maihin, joissa ammatilliselle koulutukselle on tarvetta. Lisäksi yhteistyö yritysten kanssa mahdollistaa työvoimatarpeiden mukaisen koulutuksen tarjoamisen.

Taloudellinen yhteistyö ja yrittäjyys

Suomalaisten ymmärrystä Afrikasta on lisättävä ja suomalaisia yrityksiä on kannustettava ja tuettava laajentamisessa Afrikan markkinoille. Tätä varten tarvitaan molemminpuolista luottamusta ja aitoja kohtaamisia ja suhteita. Verkostojen luominen paikallisten kanssa ja paikallisille yrittäjille on tärkeää. Lisäksi investointeja tulisi ohjata aidosti afrikkalaisomisteisiin yrityksiin.

Koulutus mahdollistaa tasavertaiset kauppasuhteet ja menestyksekkään yritystoiminnan. Siihen panostaminen on erityisen tärkeää hauraissa valtioissa. Afrikassa on paljon mikroyrityksiä, mutta niiden kyvykkyys ei riitä rahoituksen saamiseen ja liiketoiminnan skaalaamiseen. Näin ollen Suomen tulee tukea laadukasta yrittäjyyteen ja liiketoimintaan liittyvää ammatillista koulutusta Afrikan maissa.

Tasa-arvo on kaikkien intressien mukaista. On tärkeää, että Suomen ja Afrikan välisessä yhteistyössä osallistetaan naisia ja nuoria, ja että heidän yrittäjyyttään tuetaan. Nuorille täytyy olla helppo alusta yritystoiminnan perustamiselle ja ylläpitämiselle. Heidän kannustamiseksi menestystarinoita ja naisten yrittäjyyttä on tuotava esille esikuvina.

Nuorten kommentit Suomen Afrikka-strategiaan

Avainsanat: