Nuoret, Rauha ja Turvallisuus -konsultaatiot jatkuvat

Uutiset 8.1.2019

Allianssi jatkaa nuorille suunnattujen fokus-ryhmä tyyppisten Nuoret, Rauha ja Turvallisuus -konsultaatioiden toteuttamista yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi vuoden 2015 lopussa historian ensimmäisen nuorten roolia rauhantyössä koskevan päätöslauselmansa Nuoret, Rauha ja Turvallisuus (2250). Suomalaisilla nuorisojärjestöillä on ollut rooli päätöslauselman syntymisessä jo varhaisessa vaiheessa. Allianssi, Suomen Partiolaiset ja Suomen YK-liitto luovuttivat YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonille vetoomuksen päätöslauselman luomisesta jo vuonna 2013.

Keväällä 2018 ulkoministeri Soini ilmoitti Suomen ensimmäisenä maana maailmassa luovan kansallisen toimeenpanosuunnitelman (National Action Plan, NAP) päätöslauselman toteuttamiseksi.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi toimii kansalaisyhteiskunnan kansallisen 2250-verkoston sihteeristönä. Tässä roolissa Allianssi syksyllä 2018 ulkoministeriön toiveesta koordinoi nuorille suunnattujen fokus-ryhmä tyyppisten Nuoret, Rauha ja Turvallisuus -konsultaatioiden toteuttamista. Konsultaatioita järjestettiin syksyllä kolme kappaletta, jonka lisäksi 2250-verkosto on toteuttanut sähköistä kyselyä. Konsultaatioiden on tarkoitus pohjustaa kansallisen 2250-toimeenpanosuunnitelman laatimista.

Nuorille suunnatut konsultaatiot jatkuvat myös vuonna 2019. Allianssi ja kumppanijärjestöt tulevat tammi-maaliskuun aikana järjestämään konsultaatioita kansallisesti. Konsultaatioiden tarkoituksena on kartoittaa miten nuoret itse kokevat ja ajattelevat rauhasta ja turvallisuudesta niin kotimaassa kuin ulkomailla. Allianssi kokoaa konsultaatioiden ja sähköisen kyselyn pohjalta palautteen, joka toimitetaan ulkoministeriölle, joka on luomassa kansallista 2250-toimintasuunnitelmaa.

Tarkoituksena on saada mukaan nuoria mahdollisimman monialaisesti, joten Allianssi rohkaiseekin kiinnostuneita nuoria ja nuorten kanssa työskenteleviä olemaan yhteydessä. Voit seurata aihetta ja osallistua vaikuttamistyöhön liittymällä kaikille avoimeen 2250-verkostoon. Verkoston toiminnasta viestitään Facebook-ryhmässä sekä sähköpostitse. Lisätietoja saa lähettämällä viestiä Lumi Youngille osoitteeseen lumi.young(at)alli.fi.

 

Tietoa Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmasta

Nykyinen nuorten sukupolvi on maailmanhistorian suurin. Maailmassa on 1,8 miljardia 10-24-vuotiasta nuorta. Kolmasosa nuorista on työttömänä ja seuraavan vuosikymmenen aikana työmarkkinoille tulee miljardi nuorta lisää. Työttömyys ja koulutukseen pääsyn hankaluus satuttavat erityisesti tyttöjä ja nuoria naisia. Nuoret ovat usein enemmistössä maissa, joissa aseellisia konflikteja esiintyy, ja yli 600 miljoonaa nuorta elää tällaisissa maissa. Nuorten aktiivinen, systemaattinen ja merkityksellinen osallistuminen rauhan ja turvallisuuden osa-alueisiin on avainasemassa rauhaa edistettäessä ja ääriliikkeitä ehkäistäessä.

Nuorten aktiivinen osallistuminen estää nuorten syrjäytymistä ja osallistumista aseellisiin konflikteihin sekä vahvistaa nuorten kuuluvuutta yhteiskuntaan. Kestävää rauhaa ei saada aikaiseksi ilman nuorten osallistumista. Päätöslauselma 2250 on laillisesti sitova, sillä sen otsikko on “kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpito”, joka viittaa YK:n peruskirjan lukuun 7, artikkeliin 39. Turvallisuusneuvoston päätöslauselmat luvun 7 alaisuudessa ovat sitovia.

Päätöslauselmassa on 5 osa-aluetta: osallistuminen, suojelu, ennaltaehkäisy, kumppanuudet, vetäytyminen ja sopeuttaminen.

 • Osallistuminen: Valtioiden on lisättävä nuorten osallisuutta päätöksenteossa kaikilla tasoilla sekä konfliktien ehkäisyssä.

 • Suojelu: Hallitusten on taattava siviilien suojelu konfliktien aikana ja niiden jälkeen, varsinkin nuorten suojelu on tärkeää. Kansanmurhaan, rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksiin nuoria kohtaan syyllistyneet on tuotava oikeuden eteen.

 • Ennaltaehkäisy: Hallitusten on tuettava nuorten osallisuutta luomalla puitteita, joissa nuoret saavat tukea toteuttaa toimintaa, joka pyrkii väkivallan ehkäisyyn. Nuorten on saatava olla mukana rauhanrakentamisen prosesseissa ja edistämässä rauhan kulttuuria.

 • Kumppanuudet: Hallitusten on luotava ja vahvistettava kumppanuuksia eri toimijoiden kanssa seuraavien toimien kautta:

  • Lisäämällä poliittista, taloudellista, teknistä ja logistista tukea YK:n toimijoille, jotka edistävät rauhaa, kehitystä ja tasa-arvoa.

  • Noudattaa suosituksia miten saada nuoret mukaan rauhan strategioiden kehittämiseen konfliktien aikana ja niiden jälkeen.

  • Saada paikalliset toimijat mukaan ja valtuuttaa paikallisia nuoria, perheitä, naisia ja johtajia torjumaan ääriliikkeitä ja edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja osallistumista

 • Vetäytyminen ja sopeuttaminen: aseistariisuntaa, demobilisaatiota ja yhteiskuntaan sopeuttamista tehdään konfliktien jälkeen, jotta kestävä rauha saadaan aikaiseksi. Koulutuksella, työllä ja harjoittelulla on tärkeä rooli syrjäytymisen estämisessä ja rauhankulttuurin edistämisessä.

Voit seurata aihetta ja osallistua vaikuttamistyöhön liittymällä kaikille avoimeen 2250-verkostoon. Verkoston toiminnasta viestitään Facebook-ryhmässä sekä sähköpostitse. Lisätietoja saa lähettämällä viestiä Lumi Youngille osoitteeseen lumi.young(at)alli.fi.

 


Avainsanat: