Nuorisoala: Arpajaislain päivitys on valmisteltava paremmin – harkitsematon esitys heikentäisi nuorten hyvinvointia

Uutiset 7.8.2018

KANNANOTTO 7.8.2018

Sisäministeriön valmistelema arpajaislain päivitys on valmisteltu hätiköidysti, ja sillä tavoitellut hyödyt uhkaavat siten jäädä haittoja pienemmiksi, katsoo laaja joukko nuorisoalan toimijoita. Toteutuessaan lakiesitys vähentäisi merkittävällä tavalla erityisesti järjestöissä ja kunnissa tehtävän nuorisotyön rahoitusta.

Arpajaislain muuttamisella tähdätään pelaamisesta aiheutuvien haittojen vähentämiseen vaatimalla peliautomaattien pelaajilta jatkossa täystunnistautumista. Tavoite on sinänsä tärkeä. Pelihaitoista ja niiden ehkäisystä mahdollisine vaikutuksineen ei kuitenkaan ole Suomessa vielä riittävästi tietoa, jotta asiasta voisi muodostaa edes kokonaiskuvan – lakiin kirjatuista pakkoratkaisuista puhumattakaan. Nyt annetussa esitysluonnoksessa ehdotetaan suoraan järeiden puuttumisen keinojen käyttöönottoa, vaikkei vielä ole tietoa kevyempienkään toimien vaikutuksesta. Siirtyminen täystunnistautumiseen tulee tehdä hallitusti ja pelihaittojen ehkäisyn parhaiten mahdollistavaa Veikkauksen yksinoikeusjärjestelmää tukien.

Kaikkien arvioiden mukaan esitys vähentäisi toteutuessaan merkittävästi Veikkauksen pelituottoja, joilla rahoitetaan muun muassa nuorten hyväksi ja nuorten kanssa tehtävää työtä kolmannella sektorilla ja kunnissa. Hyvinkin pienillä avustuksilla toimintaansa pyörittäville nuorisojärjestöille leikkaukset saattavat tarkoittaa koko toiminnan lakkauttamista. Samoin kuntien nuorisotyön valtionosuudet ovat jo nyt erittäin vähäisiä kunnan muihin sektoreihin verrattuna, eivätkä kestä enää leikkauksia.

On myös huomionarvoista, että mikäli nyt esitetty uudistus olisi toteutettu ennen Veikkauksen, Raha-automaattiyhdistyksen ja Fintoton vuonna 2017 toteutettua fuusiota nykyiseksi Veikkaukseksi, olisi muutos koskenut ainoastaan Raha-automaattiyhdistyksen peliautomaatteja ja vaikuttanut siten ainoastaan sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoitukseen. Nyt esitetty pelituottojen todennäköinen väheneminen asettaa jo muutenkin pienimpiin rahoituksensaajiin kuuluvan nuorisoalan heikoimpaan asemaan.

Vaikuttavuusarvioinnin lisäksi arpajaislain muutosprosessissa on unohdettu avoimuus, osallistavuus ja asiantuntijoiden riittävä kuuleminen. Esitystä laatiessa on kuultu vain neljää asiantuntijatahoa eikä esitysluonnosta ole toimitettu edes kaikille keskeisimmille niistä toimijoista, joiden asemaan ja rahoitukseen ehdotetuilla muutoksilla voisi olla vaikutusta. Perusteettomasta kiireellisyydestä kertoo jo hankkeen aikataulu ja lausuntokierroksen sijoittuminen yleiselle lomakaudelle: hanke käynnistettiin 22.5., esitysluonnos lähetettiin lausunnoille 21.6. ja lausuntokierros päättyy 10.8. Näissä raameissa riittävä asiaan perehtyminen ja esimerkiksi kansalaisjärjestöjen keskeisiin toimintaperiaatteisiin kuuluva jäsenistön kuuleminen ja osallistaminen on tehty käytännössä mahdottomaksi. Tämä on erityisen kohtuutonta, kun esitys sisältää niin merkittäviä uhkia kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten heikentämisestä.

Nuorisotyöllä ja kansalaisjärjestötoiminnalla on Suomessa vahva rooli ja tunnustettu yhteiskunnallinen merkitys. Nuorisotyö on korvaamatonta nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä ja siihen puuttumista. Järjestöjen tuottama palvelu-, harrastus-, vapaaehtoistyö- ja edunvalvontatoiminta on useissa tutkimuksissa todettu panos-tuotos-suhteeltaan merkittäväksi ja vaikuttavaksi sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta. Nuoriso- ja järjestötyön toimintaedellytyksistä leikkaaminen huonosti valmistellun lakiesityksen myötä olisi lyhytnäköistä ja harkitsematonta politiikkaa, jota on vaikea paikata myöhemmin. Vetoamme kaikkiin eduskuntapuolueiden edustajiin, että tämä näkökulma huomioidaan lain jatkovalmistelussa.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
Epilepsialiitto ry
Eurooppanuoret ry
European Youth Parliament Finland
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Keskustanuoret
Luonto-Liitto ry
Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
NUOLI – Nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat ry
Nuoren Voiman Liitto
Nuori kirkko ry
Nuorisotutkimusseura ry
Nuorten Kuoroliitto ry
Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry
Nyyti ry
Opiskelijoiden Liikuntaliitto
STTK Opiskelijat
Suomen 4H-liitto
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Suomen NNKY-liitto
Suomen Nuorisokeskusyhdistys ry
Suomen Nuorisoseurat ry
Suomen Nuorisosirkusliitto ry
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK
Suomen Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter
Suomen Setlementtiliitto ry
Suomen Ylioppilaskuntien Liitto
Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry
Vasemmistonuoret

Lisätiedot: Allianssin toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm, p. 040 5879 514.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on valtakunnallinen palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on yli 120 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. www.alli.fi


Avainsanat: