Uutiset

Nuorisodelegaatit nostavat nuorten ääntä päätöksentekoon – nyt vahvistamme delegaattiohjelmia Future Agents NOW -hankkeessa

Uutiset 29.4.2022

Future Agents NOW -hanke tukee nuorten osallisuutta kansainvälisessä päätöksenteossa. Hanketyö otti ensiharppauksensa huhtikuun lopulla, kun Suomen, Tanskan ja Viron henkilöstö ja nuoret tulevaisuusagentit kokoontuivat Helsingissä nuorisodelegaattityön kehittämisen äärelle.

Olemme saaneet nuorisodelegaattitoiminnan kehittämiseen rahoitusta Erasmus+-ohjelmasta yhdessä Tanskan ja Viron kansallisten nuorisokomiteoiden kanssa. Future Agents NOW -hankkeen tavoitteena on vahvistaa kansallisia nuorisodelegaattiohjelmia, lisätä nuorisodelegaattien osaamista ja edistää moninaisuutta nuorisodelegaattityössä. Vuoteen 2024 asti jatkuvan hankkeen tulokset on tarkoitettu sovellettavaksi Allianssin oman delegaattiohjelman ja hankekumppaneiden lisäksi kaikissa organisaatioissa, jotka rekrytoivat, kouluttavat ja tukevat nuorisodelegaatteja sekä muita nuoria johtajia. 

Nuorisodelegaatit edustavat sukupolvensa ääntä päätöksenteossa ja viestivät muille nuorille heitä koskevista poliittisista prosesseista. Tyypillisesti delegaatit osallistuvat YK:n alaisiin kokouksiin osana Suomen delegaatiota ja ovat mukana kokouksen valmistelussa. Delegaatit myös ottavat kantaa ja osallistuvat julkiseen keskusteluun eri tavoin sekä järjestävät tapahtumia, viestivät ja kuulevat muiden nuorten ajatuksia. Allianssi ja muut kansalliset nuorisokomiteat nimittävät ja kouluttavat delegaatteja sekä tukevat heitä toiminnassaan vaihtelevin, usein vajain resurssein.

Nuoret toivovat delegaattipareja ja lisää tukea verkostoitumiseen

Keskeinen osa hanketta on tulevaisuusagenttien verkosto, joka toimii nuorten neuvoa-antavana elimenä ja tarjoaa mukana oleville nuorille oppimisen ja verkostoitumisen mahdollisuuksia. Tulevaisuusagenttiverkostoon kuuluu nykyisiä nuorisodelegaatteja ja delegaattityöstä kiinnostuneita nuoria Suomesta, Tanskasta ja Virosta.

Tulevaisuusagenttiverkoston ensimmäinen kokoontuminen Helsingissä avasi keskustelua yhteistyöstä eri maiden delegaattien ja esimerkiksi EU- ja YK-delegaattien välillä sekä lisäsi tietoisuutta erilaisista tavoista järjestää delegaattityötä. Kiitosta sai esimerkiksi Suomessakin osassa delegaattipesteistä käytössä oleva juniori-seniori-malli, jossa delegaatit rekrytoidaan limittäisille kaksivuotisille kausille vuorovuosittain. Myös verkostojen rakentamista pidettiin nuorten näkökulmasta erityisen tärkeänä delegaattityön osana, johon kaivataan myös tukea.

Hankkeessa seuraavaksi keräämme olemassa olevaa tietoa, näkemyksiä ja hyviä käytäntöjä menestyksekkäistä nuorisodelegaattiohjelmista sekä selvitämme, millaisia taitoja nykypäivän nuorisodelegaatit tarvitsevat. Hankkeen opit kootaan yhdessä yhteistyötahojen kanssa suosituksiksi ja suuntaviivoiksi organisaatioille, jotka rekrytoivat, kouluttavat ja tukevat nuorisodelegaatteja. Kukin kumppaniorganisaatio valitsee omat kansalliset kehittämiskohteensa ja toteuttaa valitsemansa suositukset hankkeen aikana, esimerkiksi ottamalla käyttöön juniori-seniori-delegaattiparimallin. Lisäksi kehittämme hankkeessa yhdenvertaisuuden itsearviointityökalun, joka on kaikkien organisaatioiden vapaasti käytettävissä. Myöhemmin hankekaudella tuotetaan myös koulutusmalli delegaattiohjelmien järjestäjille sekä käsikirja nuorisodelegaateille.

Nuorisoalan organisaatiot ja valtionhallinto ovat delegaattien tärkeitä sidosryhmiä

Nuorisodelegaattityön kehittäminen ei onnistu yksin meidän toimestamme. Hankkeen aikana järjestetäänkin sekä kansallisia että kansainvälisiä tapahtumia eri kokoonpanoille. Hankkeen lopputuloksia jaetaan ja juhlitaan eurooppalaisessa loppuseminaarissa Brysselissä keväällä 2024 sekä globaalissa verkkotapahtumassa. Tuloksia jaetaan sidosryhmille – erityisesti kansallisille nuorisokomiteoille, nuorisodelegaateille ja julkishallinnon edustajille kansallisella, EU:n ja YK:n tasolla. Suomalaisia sidosryhmiä kutsumme mukaan hanketyöhön erityisesti syksystä 2022 alkaen, jolloin järjestämme ensimmäisen kansallisen tilaisuuden Suomen kehitystyön toimeenpanoa varten.

Lisätietoja
Laura Lamberg, projektipäällikkö, Future Agents NOW
laura.lamberg@nuorisoala.fi
puh. 044 4939629

Katso myös