Uutiset

Nuorisodelegaattiohjelmien käytännöt ja resurssit vaihtelevat eri puolilla maailmaa

Uutiset 26.4.2023

Allianssi on julkaissut yhdessä Tanskan ja Viron kansallisten nuorisokomiteoiden kanssa raportin, joka kartoittaa YK-jäsenmaiden tapoja järjestää nuorisodelegaattiohjelmia. Global Youth Voices -raportti perustuu Future Agents NOW -hanketyöhön, jonka tavoitteena on kehittää nuorisodelegaattitoimintaa ja siten vahvistaa nuorten osallisuutta kansainvälisessä päätöksenteossa.

Nuorisodelegaattitoiminta on erityisesti YK:lle tärkeä osallisuusmalli, jolla nuorten ääntä kuullaan kansainvälisessä päätöksenteossa. Delegaattiohjelmia järjestetään kuitenkin jäsenmaissa eri tavoilla ilman YK:n koordinaatiota. Vaihtelua on muun muassa nuorisodelegaattien ikähaarukassa, valintakäytännöissä, kauden pituudessa ja kokouksissa, joihin nuoret osallistuvat.

Yhteistä nuorisodelegaattiohjelmille on toiminnan tarkoitus. Nuorisodelegaattiohjelmat pyrkivät lisäämään nuorten ääntä kansainvälisessä päätöksenteossa ja tuomaan globaaleja kysymyksiä paremmin nuorten tietoisuuteen.

Haasteena rahoituksen epävarmuus

Monelle nuorisodelegaattiohjelmalle yhteinen haaste on resurssien vähäisyys. Osa nuorisodelegaattiohjelmista, kuten Tanskan ja Alankomaiden ohjelmat, saa pysyvää valtion rahoitusta, jota voidaan käyttää sekä nuorten matkoihin kansainvälisiin kokouksiin että ohjelman koordinointiin. 

Globaalissa vertailussa yleisempää on, että rahoitus päätetään kokouskohtaisesti tai vuosi kerrallaan. Koordinoinnin rahoitus on vielä epävarmempaa. Ohjelman koordinointiin kuuluu yleensä nuorisodelegaattien rekrytointi, perehdytys ja tukea kauden aikana. 

Tukea moninaisuudelle lisättävä

Yleistä on myös pohdinta siitä, miten nuorisodelegaattitoimintaan osallistuvien nuorten moninaisuutta voitaisiin tukea paremmin. 

Naiset ovat lähes kaikissa nuorisodelegaattiohjelmissa yliedustettuja muihin sukupuoliin nähden ja niin ikään maan etniseen enemmistöön kuuluvat, korkeakoulutetut ja suurissa kaupungeissa asuvat ovat tyypillisimpiä hakijoita nuorisodelegaateiksi.

Eri mailla on omia ratkaisujaan näihin haasteisiin. Esimerkiksi kiintiöiden käyttäminen, palkkioiden käyttöönotto tukemaan vapaaehtoispohjalta tehtävää delegaattityötä ja positiivinen erityiskohtelu rekrytoinnissa ovat tapoja, joilla osa ohjelmista pyrkii laajentamaan nuorisodelegaatteina toimivien nuorten joukkoa. 

“Suomessa meillä on käytössä monia toimintamalleja, joita voi pitää hyvinä käytäntöinä. Esimerkiksi viime vuosina käyttöönotettu juniori-seniori-järjestelmä, jossa nuorisodelegaatit toimivat parina kahden vuoden kausilla, saa kaikkialla maailmassa kiitosta nuorilta. Voimme selvästi kuitenkin myös oppia uutta ja inspiroitua muiden maiden tavoista järjestää nuorisodelegaattitoimintaa”, pohtii Laura Lamberg, joka on yksi raportin kirjoittajista ja Suomen nuorisodelegaattiohjelman koordinaattori.

Global Youth Voices -raportti on ladattavissa ilmaiseksi verkosta. Raportti kartoittaa nuorisodelegaattiohjelmien nykytilaa 27 maassa. Raportin tiedonkeruu on toteutettu Euroopan union Erasmus+-ohjelman osarahoittaman Future Agents NOW -hankkeen avulla.

Nuorisodelegaatit ovat luottamushenkilöitä, jotka edustavat sukupolvensa ääntä, nostavat keskusteluun nuorten ajatuksia, viestivät nuorille ja vaikuttavat poliittisiin prosesseihin Suomessa ja kansainvälisesti. Nuorisodelegaattien osallistaminen on yksi tapa, jolla Suomi toteuttaa YK:n nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman mukaista sitoumustaan osallistaa nuoria kaikilla päätöksenteon tasoilla.

Lisätietoja:

Laura Lamberg
Nuorten kansainvälisen osallisuuden asiantuntija
+358 44 493 9629
laura.lamberg@nuorisoala.fi

Katso myös