Nuorten osuus hallituksen säästötalkoissa liian suuri

Uutiset 26.4.2012

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:

Nuorten osuus hallituksen säästötalkoissa liian suuri

Nuoret ovat hallitusohjelman ykkösasia esimerkiksi nuorten yhteiskuntatakuun myötä. Prioriteettien tulisi näkyä myös nuorisotyön rahoituksesta päätettäessä.

Suomen Nuorisoyhtistyö – Allianssin mielestä valtion tulisi kutsua järjestöt keskustelemaan siitä, miten nuorisotyön muotoja ja rakenteita muutetaan resurssien vähentyessä. Nuorten oma ääni on saatava kuuluviin. Allianssi esittää, että nuorisotyön avustushakua aikaistetaan, avustukset haetaan yhdellä kertaa kahden vuoden aikajänteelle ja järjestöt saavat avustuspäätöksensä tammi-helmikuussa.

Veikkausvoittovaroin rahoitettavaksi tuodaan yhä uusia kohteita, mikä on johtanut siihen, että nuorisotyötä tekevät järjestöt ja nuorisotyö ovat joutuneet kärsimään määrärahojensa leikkauksista. Nuorisotyön veikkauskehykseen on siirretty lakisääteisiä budjettivaroin rahoitettavia toimintoja, kuten etsivää nuorisotyötä. Tänä vuonna nuorisotyöstä säästettiin 7 prosenttia ja joidenkin järjestöjen valtionavusta leikattiin lähes kolmannes.

Valtioneuvosto totesi valtiontalouden kehyksiä vuosia 2013-2016 koskevassa päätöksessään, että Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat jaetaan jakosuhdelain mukaisesti neljälle edunsaajalle – tieteelle, taiteelle, liikunnalle ja nuorisotyölle. 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin mielestä jakosuhdelakia on noudatettava jaettaessa kaikkia veikkausvoittovaroja. Tällä hetkellä jakosuhdelaki unohtuu, kun jaetaan varoja eduskunnan päättämästä Veikkauksen rahastosta.

Allianssi muistuttaa päättäjiä siitä, että arpajaisveroa rahapeleissä on nostettu jo kahtena vuotena. Tästä johtuen Suomen valtio on tällä hetkellä toiseksi suurin Veikkauksen edunsaaja. Arpajaisveron korotuksella leikataan Veikkauksen edunsaajilta lähes 20 miljoonaa euroa tänäkin vuonna. Arpajaisveroa ei tule nostaa vuonna 2013.

Kehyspäätöksessä siirretään myös kymmeniä miljoonia euroja Raha-automaattiyhdistyksen tuottoja valtion kassaan. Hallitus ei ole vastannut, ollaanko tämä siirtomekanismi siirtämässä myös muiden peliyhtiöiden tuoton jakoon. 

EU-oikeudellisesti voidaan perustella rahapelien yksinoikeusjärjestelmää pelihaittojen ja väärinkäytösten ehkäisyn ohella myös niiden tuoton yhteiskunnallisesti merkittävällä käytöllä. Mikäli valtio jatkaa Veikkauksen, Raha-automaattiyhdistyksen ja Finntoton kakun jakamista yhä suuremmassa määrin budjetin yleiskatteeseen, se samalla vaarantaa kansalaisille tärkeiden terveys- ja sosiaalityön sekä taiteen, liikunnan ja nuorison parissa tehtävän työn. Valtion on poliittisen ohjauksen kautta otettava vastuu peliyhtiöiden tuotoista, eikä vain käytettävä yhtiöitä lypsylehminä.

Rahapelien tuotolla tuetaan merkittävällä tavalla suomalaisten hyvinvointia.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi
Allianssin kevätkokous 26.4.2012


Avainsanat: