Nuorten työllisyys ykkösprioriteetiksi Lissabonin strategian päivityksessä

Uutiset 15.11.2007

 

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry vaatii, että hallitus nostaa nuorten työllisyyden tärkeimmäksi prioriteetiksi EU-neuvotteluissa Lissabonin strategian tulevaisuudesta. Lissabonin strategian työllisyyspoliittiset suuntaviivat päivitetään keväällä 2008.

Euroopan unionin valtionjohtajat sitoutuivat keväällä 2005 eurooppalaisessa nuorisosopimuksessa nostamaan nuoret Lissabonin strategian tärkeimmäksi asiakohdaksi. Erityisesti nuorisotyöttömyys on suuri ongelma koko Euroopassa – 17,4 prosenttia EU-tasolla ja 18,7 prosenttia Suomessa. Euroopan 15-24 -vuotiaista nuorista 4,6 miljoonaa on työttömänä.

Allianssi katsoo, että nuorten aseman parantamiseksi nuorisojärjestöjen pitäisi päästä mukaan työnantajajärjestöjen, palkansaajajärjestöjen sekä poliittisten päättäjien väliseen vuorovaikutukseen niin EU- kuin kansallisella tasolla.

On virheellistä ajatella nuorisotyöttömyyden olevan vain tilapäinen ilmiö. Siihen on puututtava asian vaatimalla vakavuudella. Tilastot osoittavat 25-29 -vuotiaiden työttömyyden kehittyvän pitkäaikaistyöttömyydeksi yli puolessa tapauksista. Suomessa nuorisotyöttömyys vaikuttaa tutkimusten mukaan koko myöhempään työuraan työehtoja ja palkkatasoa myöten.

Erityisesti on kiinnitettävä huomioita nuorisotyöttömyyden kovaan ytimeen – nuoriin, jotka eivät ole päättäneet peruskoulun jälkeistä toisen asteen koulutusta. Heidän työmarkkina-asemansa on kaikkein epävarmin. Heihin kuuluu noin joka kuudes suomalaisista nuorista.

EU-tasolla nuorisotyöttömyyteen toimiviksi keinoiksi on suositeltu nuorten työpajoja, oppisopimusjärjestelyjä ja yrittäjyyskasvatusta sekä suurempaa työmarkkinoiden joustoturvaa. Toisen asteen koulutuksensa keskeyttäneille nuorille on myös järjestettävä erityistä tukea koulutuksen päättämiseksi. Allianssi haluaa muistuttaa, että työmarkkinoiden muuttuessa joustavammiksi on tärkeää taata myös työssäkäyvien nuorten asema. Joustavuus ei missään nimessä saa johtaa nuorille epäsuotuisiin työsopimuksiin, esimerkiksi nuorten palkka-aleen.

Tällä hetkellä nuoret työntekijät joutuvat useammin työtapaturmien kohteiksi kuin muut. Nuorten työntekijöiden työturvallisuuden parantamisen on myös oltava keskeinen tavoite EU:n työmarkkinapolitiikassa. Euroopan unionissa tulisi myös tähdätä vahvempaan säätelyyn syrjimisen torjumiseen työelämässä.

Nuoret on otettava erityisesti huomioon työllisyyspolitiikassa. Nuorten asemassa työelämässä riittää parannettavaa niin Suomessa kuin EU:ssa.


Avainsanat: