Osallisuus ja liikkuvuus Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tärkeimmät nuorisotavoitteet

Uutiset 10.11.2005

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin syyskokous kehottaa Suomen hallitusta ottamaan nuorten osallisuuden ja liikkuvuuden nuorisoalan tärkeimmiksi tavoitteiksi Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella vuoden 2006 jälkipuoliskolla.

Nuorten osallistuminen ja kuuleminen on muutettava toimivaksi käytännöksi kaikissa nuoria koskevissa asioissa. Lissabonin strategiaan liittyvän eurooppalaisen nuorisosopimuksen mukaan nuoret on otettava mukaan päätöksenteon kaikilla tasoilla. Nuorten merkitystä Euroopan vakaan tulevaisuuden päätekijöinä ei tule unohtaa. Eri hallinnonalojen tehokas poikkihallinnollinen yhteistyö on tässä työssä tärkeää. Esimerkiksi nuorisotyöllisyyskysymyksiä on käsiteltävä työministerien kokouksissa, joissa nuorten edustajien on oltava kuultavina.

EU:n nuorisopolitiikan valkoinen kirja on nostanut vahvasti esille nuorten osallistumisen merkityksen. Jotta valkoinen kirja ei jää vaan kuolleeksi asiakirjaksi, Allianssi vaatii, että sen suosituksia seurataan säännöllisesti niin kansallisesti kuin Euroopan tasolla. Raportoinnissa ja valmistelussa edellytämme avoimuutta ja esitämme, että tavoitteiden toteuttamiseksi kehitetään helposti seurattavat indikaattorit ja tulokset julkaistaan säännöllisesti.

Nuorten kansainvälisen liikkuvuuden kannalta Suomen puheenjohtajuuskaudella on ratkaisevan tärkeä merkitys. Euroopan unionin uuden nuoriso-ohjelman pitäisi astua voimaan vuoden 2007 alussa. Ohjelmaa koskevat päätökset on tehtävä viimeistään Suomen kaudella, jotta sen käynnistyminen ei myöhästyisi. Ohjelman avulla nuoret voivat toteuttaa ryhmävaihtoja muiden maiden kanssa, osallistua eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun tai vaikkapa toteuttaa omalla paikkakunnallaan erilaisia nuorisoaloitteita. Suomen on tehtävä kaikkensa, jotta ohjelma käynnistyy ajoissa ja jotta sille saadaan turvattua riittävät taloudelliset voimavarat. EU:n komissio on esittänyt 7-vuotiselle ohjelmalle 915 miljoonaa ja EU:n parlamentti 1128 miljoonaa euroa, kun taas nuorisojärjestöjen vaatimuksena on ohjelman laajentumisen ja siihen osallistuvien nuorten määrän lisääntymisen myötä ollut 1200 miljoonaa euroa.

Allianssi toivoo myös, että Suomi puheenjohtajuuskaudellaan jatkaisi nuorisojärjestöjen jo pitkään ajamien tavoitteiden edistämistä nuorten liikkuvuuden yleisten esteiden poistamiseksi. Liikkuvuus on tärkeä osa EU:n korostaman aktiivisen kansalaisuuden toteutumista. Kansainvälisen vapaaehtoistyön, nuorten hankkeiden tai kokousten esteinä eivät saa olla hallinnolliset tai taloudelliset rajoitukset (esimerkiksi viisumivaikeudet tai verotus), vaan nuorten liikkuminen tapaamisiin ja vaihtoihin tulee tehdä mahdollisimman helpoksi ja taloudellisesti mahdolliseksi.

Tämä kannanotto on hyväksytty Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n syyskokouksessa 10.11.2005


Avainsanat: