Parempi työpaikka myös perheellisille – Allianssille perhemyönteisyyden periaatteet

Uutiset 17.12.2019

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi haluaa työnantajana ja työpaikkana toimia niin, että sekä perheellisten että perheellistymistä toivovien työntekijöiden on helppo olla ja toimia työyhteisössä yhdenvertaisesti. Vuonna 2019 Allianssin hallitus asetti Allianssin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämisen yhteydessä painopisteeksi työpaikan kehittämisen aiempaa perheystävällisemmäksi. 

Perhemyönteisemmän Allianssin periaatteet tähtäävät siihen, että perheellisiä työntekijöitä tuetaan työn ja perhe-elämän mahdollisimman sujuvassa yhdistämisessä. Perhettä ajatellaan Allianssissa lapsi- ja ydinperhettä laajempana käsitteenä: esimerkiksi ikääntyvistä vanhemmista huolehtiminen voi vaatia samanlaisia järjestelyjä kuin pikkulasten hoitaminen. 

Yleisinä perhemyönteisyyden toimintatapoina Allianssissa

 • viestitään aloitteellisesti työpaikan perhemyönteisyydestä Allianssin ulkopuolella: julkaistaan perhemyönteisen työpaikan periaatteet Allianssin sivuilla ja linkitetään ne työpaikkailmoituksiin. 

 • näytetään muulle järjestökentälle ja nuorisoalalle laajemmin esimerkkiä. Tuetaan Allianssin jäseniä perhemyönteisyydessä. 

 • otetaan perhemyönteisyyden periaatteet osaksi uusien työntekijöiden perehdytystä ja käydään ne erikseen läpi niiden työntekijöiden kanssa, joille perheellistyminen on ajankohtaista. 

Perheellistymistä suunnittelevien ja toivovien huomioiminen

 • Tieto perhevapaiden vaikutuksesta tuloihin ja työnantajan omat perheellistymiseen liittyvät linjaukset ovat selkeitä ja kaikkien tiedossa. 

 • Johto viestii ja osoittaa käytännön toimin, ettei perheellistyminen ole este työpaikan saamiselle tai uralla etenemiselle. 

 • Koko työyhteisön voimin luodaan ja ylläpidetään kulttuuria, jossa kunnioitetaan kunkin oikeutta pitää mahdolliset perheellistymissuunnitelmat ja -toiveet yksityisasiana. 

Perhevapaalle jäävien huomioiminen

 • Perhevapaalle jäävällä työntekijällä on mahdollisuus osallistua sijaisen rekrytointiin, tämän perehdytykseen ja oman poissaoloaikansa töiden suunnitteluun. 

 • Perhevapaalle jäävän kanssa käydään läpi palkanmaksu-, lomankertymis- ym. käytännöt ja -aikataulut vapaan aikana. 

 • Mikäli Kela maksaa työnantajalle kertakorvauksen naispuolisen työntekijän jäädessä perhevapaalle, Allianssi maksaa samansuuruisen palkanlisän perhevapaalle jäävälle työntekijälle. 

 • Johto ja esihenkilö käyvät perhevapaalle jäävän kanssa lähtökeskustelun, jossa käydään läpi ja sovitaan yhteydenpidosta ja toimintatavoista perhevapaan aikana sekä työhön palaamiseen liittyvistä alustavista toiveista ja odotuksista. 

 • Perhevapaalle lähtijälle järjestetään hänen halutessaan läksiäiset. 

 • Lapsen syntyessä perhettä muistetaan lahjalla. 

Perhevapaalla olevien huomioiminen

 • Perhevapaalla olevalla on mahdollisuus itse päättää, minkä verran hän osallistuu tai osallistuuko työpaikan ja työyhteistön toimintaan perhevapaan aikana. 

 • Perhevapaalla olevat kutsutaan työyhteisön juhliin ja muihin työhön liittymättömiin tilaisuuksiin: pikkujouluihin, perjantaipullalle, virkistyspäiviin jne. 

 • Mikäli perhevapaalla oleva haluaa tehdä vapaan aikana ns. sunnuntaitöitä Allianssille, hänelle pyritään järjestämään siihen mahdollisuus. 

Perhevapaalta palaavien huomioiminen

 • Esihenkilö on hyvissä ajoin ennen perhevapaan päättymistä yhteydessä palaajaan, sopii paluun tarkemmasta aikataulusta, mahdollisista työaikaan ja/tai työtehtäviin liittyvistä joustoista ja auttaa työntekijää orientoitumaan työhön paluuseen. 

 • Mikäli työntekijä haluaa ja tarvitsee työhön palattuaan perheestä johtuvaa joustoa työaikoihin tai työtehtäviin, sitä järjestetään. 

 • Palaajalle järjestetään pieni tervetulotilaisuus ensimmäisenä työpäivänä. 

 • Perhevapaan pituudesta ja sekä työntekijän että työnantajan kokemasta tarpeesta riippuen palaajalle järjestetään perehdytys ja varataan riittävästi aikaa totuttautua työn tekemiseen ja mahdollisesti uusiin työtehtäviin. 

Perheellisten työntekijöiden huomioiminen

 • Työaika Allianssissa on mahdollisimman joustava (pitkät liukumat, etätyömahdollisuus, ei säännöllisiä ilta- tai viikonlopputöitä jne.) jotta se osaltaan tukisi työn ja perhe-elämän yhdistämistä eri elämäntilanteissa. 

 • Mikäli työtehtävät sallivat, perheellisellä työntekijällä on halutessaan mahdollisuus lyhennettyyn työaikaan. 

 • Vuosilomista sovitaan viimeistään neljä kuukautta ennen niiden pitämistä, jotta lasten mahdollisiin hoitojärjestelyihin voidaan sitoutua ajoissa.  

 • Mikäli työntekijällä on yksin huollettavanaan alle kouluikäisiä lapsia ja työnantaja edellyttää työntekijältä yön yli ulottuvia matkoja, työnantaja järjestää lapselle ja tämän hoitajalle majoituksen matkakohteessa. 

 • Allianssin järjestämissä isommissa tapahtumissa, esimerkiksi suurtapahtumissa, järjestetään lastenhoitopalvelu, jota myös työntekijät voivat tarvittaessa hyödyntää.

 • Mikäli halua on, voidaan järjestää työpaikalla ja työyhteisössä myös sellaisia tilaisuuksia, joihin työntekijöiden perheet ovat tervetulleita mukaan (esimerkiksi virkistyspäivät, joulujuhlat). Osallistutaan vuosittain Lapsi mukaan töihin -päivään.

 • Lapset ja muut perheenjäsenet ovat aina tervetulleita vierailemaan työpaikalla ja tutustumaan perheenjäsenen työkavereihin!

Lisäksi: Kun toimihenkilöohjesääntöä seuraavan kerran päivitetään, selvitetään työnantajan taloudelliset mahdollisuudet tarjota palkallinen perhevapaa yhdenvertaisesti myös niille vanhemmille, joille lainsäädäntö ei sitä toistaiseksi mahdollista. Selvitetään mahdollisuus järjestää Allianssi-talon työntekijöiden lapsille kesäaikaan edullista “leiritoimintaa” talolla. 

Allianssin muut henkilöstökäytännöt

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm, 040 5879514, anna.munsterhjelm@alli.fi


Avainsanat: