Uutiset

Tuore julkaisu kartoittaa pohjoismaisten nuorisojärjestöjen arviointikäytäntöjä

Uutiset 16.10.2023

Allianssin koordinoima nuorisoalan järjestöjen työn arviointiin ja laadun seurantaan keskittyvä yhteispohjoismainen hanke keräsi yhteen hyviä käytäntöjä Suomesta, Tanskasta sekä Norjasta. Hankkeen lopputuotoksena julkaistiin Nuorisotutkimusseuran laatima raportti, eri maiden tilannekuvat sekä vaikuttavuusvalmennuksen toteuttamisen käsikirja nuorisojärjestöille. 

Syyskuussa 2021 käynnistyneen hankkeen tavoitteena oli kartoittaa kunkin Pohjoismaan hyvät käytännöt nuorisojärjestöjen tekemän työn arviointiin ja laadun seurantaan. Hankkeessa tuotettiin tietoa hyvistä käytännöistä ja muodostettiin tilannekuva nuorisojärjestöjen toiminnan vaikutusten arvioinnista eri Pohjoismaissa. Hyvät käytännöt tarjoavat nuorisojärjestöille hyviä ehdotuksia toiminnan laadun parantamiseksi, kun taas laajempi tilannekuva tuottaa lisäarvoa erityisesti julkishallinnolle.

“Hankkeen aikana luotiin verkosto, joka on tarjonnut tietoa ja vertaistukea muiden maiden järjestöille”, kertoo Allianssin palvelujohtaja Tuija Kautto.

Hankkeessa mukana olivat Suomen ohella Tanskan nuorisokomitea (Dansk Ungdoms Fællesråd DUF), ruotsalainen Fryshuset sekä Norjan lapsi- ja nuorisoneuvosto (Landsrådet for Norges barn- og ungdomsorganisasjoner LNU). Suomesta mukana ovat olleet Allianssin lisäksi Nuorisotutkimusseura ja nuorisoalan osaamiskeskus Kentauri. Hanke toteutettiin Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoituksella.

“Yhteistyö pohjoismaisen verkoston ja Allianssin kanssa on antanut paljon,” kertoo Opintokeskus Siviksen ja Kentaurin asiantuntija Raisa Omaheimo

Tuore julkaisu kokoaa yhteen nuorisojärjestöjen arviointikäytäntöjä

Osana hanketta Nuorisotutkimusseuran Anu Gretschel, Viola Särkiluoto ja Kai Tarvainen tarkastelivat kirjallisuuskatsauksen ja haastattelujen kautta pohjoismaisia käytäntöjen nuorisojärjestöjen vaikuttavuuden arvioinnissa. Tarkastelua tehtiin kolmen näkökulman kautta: millaisia arvioinnin ja raportoinnin rutiineja järjestöille on muodostunut, millaisia teemoja arvioinnilla halutaan nostaa esille, ja millaisia haasteita nuorisojärjestöt ovat kohdanneet arviointiin liittyen.

“Julkaisu tarjoaa paljon tietoa nuorisojärjestöjen arvioinnista ja sen haasteista. Katsaukset eri maiden tilanteisiin tarjoavat näkökulmia myös suomalaiseen kehittämistyöhön”, Kautto toteaa.

Tutkijoiden selvityksen mukaan nuorisojärjestöjen arvioinnissa on tarpeen:

  1. Yhdistää arvot, tavoitteet ja arviointi
  2. Ymmärtää, ettei arvioinnin kehittäminen lopu koskaan
  3. Pyrkiä tasapainoon ”oman teorian” ja (vertailukelpoisten) määrällisten tunnuslukujen välillä
  4. Kuunnella nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien mielipiteitä
  5. Ymmärtää tutkimustiedon rooli
  6. Vahvistaa kansalaisjärjestöjen ryhmävoimaa, kun haastetaan rahoittajia siinä, millaisia tuloksia voidaan odottaa
  7. Ymmärtää, että arvioinnilla on aina rajansa
  8. Varmistaa, että kansalaisyhteiskunta voi pysyä kansalaisyhteiskuntana.

Nuorisotutkimusseuran laatiman raportin sekä eri maiden tilannekuvat löytyvät tuoreesta julkaisusta “Nuorisojärjestöjen toiminnan arviointi ja seuranta – Mitä siitä voisi Pohjoismaiden kesken oppia?”

Julkaisu on saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi: 

Utvärdering och övervakning av ungdoms­organisationernas verksamhet i Norden Vad kan vi lära oss bland de nordiska länderna?

Evaluation and monitoring of the activities of youth organisations in the Nordics What could be learned among the Nordic countries?

Käsikirja avuksi järjestöjen valmennukseen

Osana hanketta Allianssissa luotiin yhteistyössä Kentaurin kanssa valmennusmalli järjestöjen vaikuttavuuden arvioinnin kehittämiseen. Taustalla vaikutti hankkeessa tehty havainto siitä, että tarvitaan erityisesti nuorisojärjestöille suunnattua tukea arvioinnin kehittämiseen ja järjestökohtaista sparrausta vaikuttavuuden osoittamiseksi. Valmennusmalli pilotoitiin keväällä 2023, ja pilotoinnin kautta rakennettu malli koottiin käsikirjaksi. Käsikirjan tavoitteena on tarjota malli, jonka pohjalta esimerkiksi valtakunnalliset järjestöt voivat tukea paikallisjärjestöjään arvioinnin kehittämisessä.

“Vaikuttavuusvalmennus on osoittautunut erinomaiseksi tavaksi kehittää järjestötyöntekijöiden osaamista, ja on ilo voida jatkaa sen toteutusten parissa,” Omaheimo kertoo.

Toiminnan vaikuttavuus ja arviointi – valmennuksen käsikirja: Miten järjestöjen osaamista lisättiin neljässä kuukaudessa? löytyy verkkojulkaisuna Pohjoismaiden ministerineuvoston verkkosivuilta

Myös tämä julkaisu on saatavilla sekä ruotsiksi että englanniksi:

Handbok för coachningen ”Verksamhetens påverkan och utvärdering” Hur ökades organisationernas kompetens på fyra månader?

Manual for operational impact and assessment coaching How was competence within the organisations increased in four months?

“Toivomme, että nyt julkaistuista materiaaleista on hyötyä kehittämistyöhön nuorisojärjestöissä, mutta että ne myös tarjoaisivat ajatuksia ja ideoita kaikkeen vaikuttavuuden arvioinnin kehittämiseen. Etenkin yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran kanssa tehty julkaisu tarjoaa hyvin tilannekuvaa järjestöjen arjesta,” Allianssin Tuija Kautto summaa.

Allianssi haluaa kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitaan Ruotsissa (Fryshuset), Norjassa (LNU) ja Tanskassa (DUF) sekä jokaista henkilöä ja järjestöä, joka käytti aikaansa vastatakseen haastattelukysymyksiin. Suuri kiitos nuorisotutkijoillemme Nuorisotutkimusseura ry:stä, jotka tekivät valtavan työn taustaselvitysten, haastattelujen ja raporttien kirjoittamisen kanssa. Olemme myös kiitollisia kaikille valtakunnallisen työryhmämme jäsenille, jotka tukivat meitä alusta saakka. Lopuksi haluamme osoittaa kiitoksemme Pohjoismaiden ministerineuvostolle hankkeen taloudellisesta tuesta.

Katso myös