Uutiset

Vaikuttamisrauhan viisi teesiä

Uutiset 5.11.2021

Vaikuttamisrauha on Politiikkaviikolla käynnistynyt nuorten vaikuttamis- ja viestintäkampanja, jonka tavoitteena on edistää rakentavaa keskustelukulttuuria ja nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Sen lähtökohtana on tarve torjua nuoriin kohdistuvaa vihapuhetta, syrjintää ja häirintää. 

Kampanjassa korostetaan demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen näkökulmia, kuten normikriittisyyttä ja nuoren omia vaikuttamisen reittejä niin lähiyhteisöissään kuin yhteiskunnassa laajemminkin. Vaikuttamisrauhan ydinviestit voidaan tiivistää viiteen teesiin:

1. Jokaisen tulee saada vaikuttaa vihasta vapaana

Vaikka kokemukset vihapuheesta ovat yleisimpiä näkyville ja paljon vastuuta kantaville vaikuttajille, kohdistuu vihapuhetta paljon myös vaikuttamispolun alkupäässä oleville, kuten nuorisopoliitikoille. Valtioneuvoston tutkimuksen mukaan lähes puolet vihapuhetta kokeneista päättäjistä katsoo poliitikkoja kohtaan tunnetun epäluottamuksen olevan syy vihapuheelle.

Ylen Hyvin sanottu -hankkeen kyselystä selviää, että lähes kaksi kolmasosaa suomalaisista kokee vallitsevan keskustelukulttuurin huonontuneen. Merkittävä enemmistö, lähes 80 prosenttia, kokee keskustelun muistuttavan liikaa riitelyä. 

Kun kyse on politiikasta eli yhteisten asioiden hoitamisesta, yksi tärkeimmistä asioista on kyetä yhteistyöhön ja tehdä kompromisseja. Lisäksi päätöksentekokoneiston on olennaista ehkäistä väärinkäytöksiä. Digitaalista maailmaa, joka elää nopeista, tunteita kuohuavista reaktioista voi olla vaikeaa istuttaa yhteen monimutkaisen ja hitaan päätöksenteon kanssa. Ratkaisuja asioihin vaativat ja turhautuneet kansalaiset voivat henkilöidä tuntemuksensa, vaikka turhautuminen ei varsinaisesti liittyisi päättäjän henkilökohtaisiin valintoihin. Se voi siitä huolimatta ilmetä vihapuheena yksittäisiä vaikuttajia kohtaan.

Vaikuttamisrauhan lähtökohtana on tarve torjua nuoriin kohdistuvaa vihapuhetta, syrjintää ja häirintää. On uhka demokratialle, jos keskustelukulttuurin kehitys jatkuu nykyisenä, eikä päätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen saada mukaan enää laajaa edustusta erilaisista ihmisistä. Vaikuttamisrauha on sitoutunut luomaan vihasta vapaata vaikuttamisen ympäristöä, ja tähän tarvitsemme mukaan sitoutuneita ihmisiä.

2. Rakentavan keskustelukulttuurin luominen on yhteinen asia

Kuten muutamien edellisten vaalien alla olemme saaneet uutisista lukea, vallitsevalla keskustelukulttuurilla ja vihapuheella on merkittävä vaikutus siihen, miksi ihmiset eivät lähde mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Erityinen uhka vihapuheen kohteeksi joutumiselle on naisilla ja vähemmistöillä.

Koska yhteiskunnallinen keskustelu ja päätöksenteko eivät ole historiassa rakentuneet moniäänisyydelle, on luonnollista, etteivät syrjään jätetyt koe maailman vastaavan heidän todellisuuttaan. Demokratian toteutumisen kannalta päättäjien moninaisuus olisi välttämätöntä, mutta sen toteutumista uhkaa vihapuheen vähentämä halukkuus osallistua julkiseen keskusteluun. Valtioneuvoston tutkimuksen mukaan 42 prosenttia kuntapäättäjistä on kertonut, että heidän halunsa osallistua julkiseen keskusteluun on vähentynyt.

Vaikuttamisrauhan tavoite on edistää rakentavaa keskustelukulttuuria vaikuttajien, päättäjien, järjestöjen ja kuntien kautta. Vaikuttamisrauhassa nuoret muodostavat itse periaatteet kaikille turvalliseen ja yhdenvertaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen. Näitä periaatteita levitetään viestintä- ja vaikuttamiskampanjalla sekä tapaamisissa ja tilaisuuksissa päätöksentekijöille ja medioiden edustajille. Vaikuttamisrauha kouluttaa myös nuorten kanssa toimivia ammattilaisia tukemaan nuorten yhteiskunnallista osallisuutta entistä paremmin.

3. Kriittisen medialukutaidon hallitseminen parantaa demokratiaa

Kriittinen medialukutaito on avainasemassa siinä taistossa, jota käymme tiedolla sitä valitettavaa uhkakuvaa vastaan, että maailmaa ollaan lisääntyvissä määrin hallitsemassa hämmennyksellä. 

Poikkeusaika on mullistanut käsityksemme vuorovaikutuksesta monella tapaa. Se on vienyt tapamme vaikuttaa ja olla vaikutettavana jatkuvan muutoksen alle. Medialukutaidon rinnalla ihmisten on opittava hahmottamaan kokonaisvaltaisemmin aikakautemme luonnetta, jossa verkossa tapahtuvan ja fyysisen läsnäolon rajat muuttuvat pysyvästi.

Kriittiset ja medialukutaitoiset ihmiset joutuvat epätodennäköisemmin populismin kynsiin. Populismi uhkaa demokratiaa – ja hajottaa yhteenliittymiä. Populismi luo teennäisiä hierarkioita, arvottaa ihmisiä ja jakaa heitä vaarallisella tavalla. Vaikka populismin kehitys on erityisesti viimeisen vuosikymmenen aikana ollut huolestuttavaa seurattavaa, ei tämä sulje pois mahdollisuuksia torjua, hidastaa ja ehkä jopa pysäyttää tällainen kehitys.

4. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia on välttämätöntä parantaa

Nuoret ovat päätöksenteossa selvästi aliedustetussa asemassa ja vaikuttamismahdollisuudet verrattuna aikuisiin ovat selkeästi suppeammat. Vaikuttamaan oppiminen edellyttää mahdollisuuksien tuomista nuoria lähelle sekä sitä, että vaikuttaminen on olemukseltaan selkeää ja houkuttelevaa. Tämä vaatii vaikuttajajärjestöiltä toiminnan systemaattista jalkauttamista sinne, missä nuoret ovat sekä edunvalvonnasta ja poliittisesta vaikuttamisesta viestimistä niin, ettei kapulakieli vieraannuta nuoria.

Sen lisäksi, että toiminnasta onnistutaan viestimään ymmärrettävästi ja houkuttelevasti ei vielä riitä. Vaikuttamisen on oltava niin turvallista, ettei yhdenkään nuoren tarvitsisi pelätä ja menettää kiinnostustaan yhteisiin asioihin siksi, ettei saanut vaikuttaa rauhassa. Vaikuttamisrauha-hanke pureutuu tavoitteillaan juuri tähän haasteeseen ja pyrkii jalkauttamaan tavoitteitaan vaikuttajajärjestöihin.

Vaikuttamisrauhan yksi ydintavoitteista on parantaa nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Se tarkoittaa Vaikuttamisrauhan näkökulmasta vihasta vapaan vaikuttamisilmapiirin rakentamista, johon osallistuu asiantuntijoiden lisäksi kymmeniä nuoria. Uskomme, että nuoret itse tietävät parhaiten, millaisessa ympäristössä ja ilmapiirissä vaikuttaminen tuntuu houkuttelevalta ja turvalliselta.

5. Vaikuttamisrauha luo pysyvää muutosta

Vaikuttamisrauhan ytimessä on tarve luoda pysyvää muutosta, edistää rakentavaa keskustelukulttuuria ja nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Tämän saavuttamiseksi hankkeen aikana sadat nuoret ovat mukana luomassa muutosta ja rakentamassa omalla esimerkillään turvallisempaa vaikuttamisen tilaa. 

Muutoksen luomiseksi nuoret vievät eteenpäin politiikkasuosituksia yhteiskunnallisille päättäjille ja vaikuttajille. On äärimmäisen tärkeää, että yhteiskunnallisessa keskustelussa nuorten kokemuksia jaetaan laajasti ja synnytetään yhteistä ymmärrystä muutoksen tarpeesta. Ymmärrystä on tärkeää löytyä myös nuoriin vaikuttajiin kohdistuvan häirinnän haittapuolista demokratialle. Mikäli muutosta ei synny, ennen pitkää demokratian tila tulee vaarantumaan entisestään.

Vaikka politiikkaviikko päättyy, Vaikuttamisrauha jatkuu. Kiitos, että olet ollut mukana seuraamassa kampanjan käynnistymistä!

Kutsumme teidät kaikki mukaan rakentamaan Vaikuttamisrauhaa. On selvää, että pysyvää muutosta tarvitaan, ja nyt on aika luoda se yhdessä! Tutustu kampanjaan tarkemmin ja vaikuta hankkeen tavoitteisiin Vaikuttamisrauhan sivulla.

Katso myös