Veikkauksen edunsaajien vetoomus eduskunnalle budjetista 2008

Uutiset 24.10.2007

 

EDUSKUNNALLE

Veikkausvoittovarojen edunsaajina alla mainitut nuorisotyötä, liikuntaa ja taidetta edustavat järjestöt esittävät seuraavaa:

1. Veikkauksen tuotto ei ole verotulojen korvike

Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2008 sisältää ennätyssuuren valtion osuuden veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 418 916 000 euroa. Veikkausvoittovarojen kasvua ei kuitenkaan esitetä tämän mukaisesti varsinaisiin arpajaislain ja ns. jakosuhdelain mukaisiin tarkoituksiin. Erityisesti tämä korostuu niissä menoissa, jotka aikaisemmin on katettu verotuloilla (yhteensä 21,3 M€). Veikkausvoittovaroja on esitetty käytettäväksi 17.542.000 € kulttuuriyhteisöjen käytössä olevien valtion toimitilojen vuokriin eli Senaatti-kiinteistöille maksettaviin vuokriin (siirto momentilta 29.80.53) ja 3.816.000 € Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen lainanhoitokuluihin (siirto momentilta 29.80.54).

Veikkauksen tuoton edunsaajat esittävät, että eduskunta päättäisi palauttaa edellä mainitut kulttuuriyhteisöjen käytössä olevien valtion toimitilojen vuokrat ja Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen lainanhoitokulut veikkaus-voittovaroista takaisin verovaroilla katettaviin menoihin ja että talousarvioon tehdään vastaava määrärahalisäys.

Veikkausvoittovarojen edunsaajien kanta on, että hallituksen esitykseen sisältynyt veik-kausvoittovarojen kasvu tulisi kohdentaa edunsaajille laissa määritettyjen jakosuhteiden mukaisesti käytettäväksi hallitusohjelman tavoitteiden mukaiseen toimintaan.

Edunsaajat toteavat, että veikkausvoittovarojen käyttö verotulojen korvikkeena voi heikentää suomalaisen rahapelijärjestelmän legitimiteetin. Veikkausvoittovaroja ei tulisi käyttää verotulojen korvikkeena kattamaan lakisääteisiä valtion menoja.

2. Veikkauksen tuoton käytölle selkeä kehys

Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista käytettävät menot ovat varsinaisen valtion talousarvion kehyksen ulkopuolella olevia menoja. Valtioneuvosto voi kuitenkin halutessaan päättää koko hallituskauden ajalle Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarojen tuottotavoitteen ja niiden käytön kehyksen, kuten edellisellä vaalikaudella tehtiin. Tämä parantaisi mahdollisuuksia ennakoida ja suunnitella edunsaajille kunakin vuonna jaettavaa tuoton määrää ja tuoton käyttöä. Edunsaajat toteavat, että valtioneuvoston tarkistetun valtiontalouden kehyspäätöksen (25.5.2007) mukainen tuottoarvion kasvu 5 M€ vuodessa 2009 – 2011 on alimitoitettu.

Veikkauksen tuoton edunsaajat esittävät, että valtioneuvosto päättäisi vaali-kaudelle 4 % vuotuisesta kasvuennusteesta kehyksenä valtion talousarvioon otettavasta Veikkauksen ja raha-arpajaisten tuottoarviosta ja niiden käytöstä.

24.10.2007

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
Suomen elokuvasäätiö
Suomen Liikunta ja Urheilu ry
Suomen museoliitto ry
Suomen Sinfoniaorkesterit ry
Suomen Teatterit ry
Taiteen keskustoimikunta


Avainsanat: