Yhdistyslain muutos – lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle

Uutiset 26.2.2010

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

Lakivaliokunnan kuuleminen 26.2.2010: HE 267/2009 vp laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 §:n ja puoluelain muuttamisesta 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry suhtautuu myönteisesti siihen, että yhdistyslakia uudistetaan tavoitteena saada se vastaamaan tämän päivän olosuhteita ja yhdistystoimintaa. On tärkeää, että yhdistystoimintaa määritellään lainsäädännöllisesti. Samalla on kuitenkin pyrittävä siihen, ettei lainsäädäntö ole liian rajoittavaa ja että se mahdollistaa yhdistyksille riittävän autonomian ja itsenäisen päätösvallan valita itselleen sopivimmat toimintatavat.

Yhdistyslain muutoksessa on kysymys 6 asiasta:

1) Sähköinen osallistuminen

Laissa tehdään mahdolliseksi etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin ennen kokousta ja kokouksen aikana, mutta ei enää sen jälkeen.

Etäosallistuminen eri muodoissaan on jo nyt käytössä yhdistyksissä. Allianssin mielestä on hyvä, että tämä tehdään mahdolliseksi myös lakitasolla.

Jokaisen yhdistyksen on tosin syytä ratkaista omalla tavallaan etäosallistujien identifioimiseen liittyvät ongelmat.

2) Yhdistyksen jäsenten yksimielinen päätös

Allianssin mielestä on hyvä, että jäsenten yksimielinen päätös voidaan tehdä kokousta pitämättä, mikäli se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista. Tällainen menettely tosin taitaa tulla kyseeseen lähinnä hyvin pienten yhdistysten osalta, suurten osalta se voi olla vaikea todentaa. 

3) Hallituksen tehtävät kirjanpidon ja varainhoidon osalta

Allianssin näkemyksen mukaan on hyvä, että yhdistyksen hallituksen tehtävät ja vastuut määritellään yhdistyslaissa. Tämä helpottaa jäsenten tietoa mitä vastuita heillä on, kun he yhdistyksen hallitukseen ryhtyvät ja näin voi lisätä ihmisten aktiivisuutta.

4) Yhdistyksen tarkastus

Ehdotetaan, että pienimmissä yhdistyksessä voidaan maallikon toimesta tehdä toiminnan tarkastus, joka vastaa vanhan tilintarkastuslain mukaista maallikkotilintarkastusta.

Allianssin näkemyksen mukaan kallis ja byrokraattinen tilintarkastuskäytäntö kuormittaa tarpeettomasti kaikkein pienimpiä yhdistyksiä, joiden budjetit ovat hyvin pieniä. Tilintarkastuksen tilalle tulee kuitenkin ehdottomasti luoda korvaava järjestelmä, eikä tarkastuksista voida kokonaan luopua pientenkään yhdistysten osalta. Tarkastuskäytäntö on tärkeää sen vuoksi, että yhdistyksen jäsenet voivat luottaa siihen että yhdistyksen varoja käytetään asiallisesti. Myös ulkopuolisen rahoituksen turvaamiseksi on tärkeää, että on olemassa luotettava tarkastusjärjestelmä.

Allianssi ei ole tukenut tarkastuskäytännöstä luopumista kokonaan edes pienimpien yhdistysten osalta, vaan katsonut, että tarkastus mahdollistaa jäsenistölle paremman asioiden seuraamismahdollisuuden.

5) Valtiollisiin asioihin vaikuttaan pyrkivän yhdistyksen hallituksen jäsenen asuinpaikka

Valtiollisiin asioihin vaikuttaan pyrkivän yhdistyksen hallituksen jäsenen asuinpaikka on tähän mennessä pitänyt olla Suomi. Nyt pykälä poistetaan yhdistyslaista, mutta lisätään puoluelakiin, eli puolueen (mutta ei sen paikallisosaston) hallituksen jäsenten asuinpaikka pitää olla Suomi.

Allianssin mielestä tämä on tuettava uudistus ja lisää ihmisten osallistumismahdollisuuksia.

6) Yhdistyksen toimitusjohtaja

Tämä säännös on vedetty pois lakiuudistuksesta. 


Avainsanat: