Allianssi: Nuorten asuminen keskeisempään rooliin asuntopolitiikassa

Uutiset 31.3.2009

 

Nuorten asuminen keskeisempään rooliin asuntopolitiikassa

Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puutteesta ja asumisen kalleudesta kärsi-vät erityisesti työuraansa aloittavat nuoret sekä opiskelijat. Asumiskustannus-ten nousun myötä vuokra-asumisen suosio kasvaa edelleen. Asumisen ongel-mat keskittyvät erityisesti kasvaville kaupunkiseuduille, joilla tarvitaan tulevai-suudessa nuorta työvoimaa ja se vaikuttaa suoraan vuokra-asuntojen jo enti-sestään kovaan kysyntään.

Nuorista kolme neljästä asuu vuokralla (Tilastokeskus 2005). Koko maassa alle 25-vuotiaiden osuus kuntien vuokra-asuntojonossa on 33 prosenttia, kun ikäluokkaan kuuluu 10 prosenttia suomalaisista (ARA 2007). Vuonna 2007 asunnottomia nuoria oli ARA:n tilastojen mukaan 1328.

Vuokra-asuntotuotannon tavoitteet oikeita, nyt tarvitaan käytännön tekoja

Valtion ja kasvukuntien tavoitteet vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi ovat oikeita. Valtion ja kuntien välisten aiesopimusten toimeenpanoon tulee kiinnit-tää erityistä huomiota, jotta tavoitteet saavutettaisiin. Nyt tarvitaan käytän-nön tekoja tavoitteiden toteutumiseksi.

Kohtuuhintaisten pienvuokra-asuntojen tuotantoa lisättävä

Kasvukeskuksissa pienistä vuokra-asunnoista on todellinen pula. Esimerkiksi Helsingissä suurin osa vuokra-asuntojen hakijoista on yhden hengen ruokakuntia. Kohtuuhintaisten pienvuokra-asuntojen tuotantoa on lisättävä. Nuorisoasuminen on otettava painopisteeksi valtion erityisryhmien investointiavustusten jaossa.

Asumisen sisältöpalvelutuotanto turvattava

Viime vuosina tarve asumisen tukipalveluihin on lisääntynyt ja tulee lisäänty-mään. Asumisneuvonnan ja tuettu asumisen kaltaiset asumisen sisältöpalvelut ennaltaehkäisevät häätöjä ja asunnottomuutta sekä parantavat merkittävästi asuinoloja. Asumisen tukemiseen on suunnattava voimavaroja. Asumispalveluja kehittävien ja tuottavien järjestöjen rahoitus ja toimintaedellytykset on turvattava muun muassa Raha-automaattiyhdistyksen avustusten kautta. Myös kuntien on huomioitava ennaltaehkäisevä työ ja asumista tukevien palveluiden järjestäminen.

Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke

Valtioneuvoston periaatepäätöksen hallituksen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaksi 2008-2011 perusteella käyntiin saatettu Nuorten tue-tun asumisen kansallinen hanke on lähtenyt hyvin käyntiin. Hankkeessa valtio, kymmenen suurta kuntaa, kirkko, yritykset ja järjestöt auttavat yhteistuumin itsenäisen asumisen aloittamiseen tukea tarvitsevia nuoria sekä asumisessaan kriisiytyneitä nuoria. Tavoitteena on ennaltaehkäistä 500 nuoren asunnottomuusuhan alaisen nuoren ajautuminen asunnottomuuteen vahvistamalla heidän asumisvalmiuksiaan. Hanke on hyvä esimerkki verkostoituneesta yhteistyöstä nuoren syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Edellisen laman aikana ennaltaehkäisevässä nuorisotyössä tehtyjen leikkausten tuloksia korjataan yhteiskunnassa yhä kalliin korjaavan työn avulla. Taloudellisen taantuman uhasta huolimatta Nuorten tuetun asumisen kansalliseen hankkeeseen sitoutuneiden tahojen on pidettävä kiinni hank-keesta, sen tavoitteesta ja tuestaan sille.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n hallitus 26.3.2009


Avainsanat: