Allianssin kommentit Kehityspoliittiseen ohjelmaan

Uutiset 25.1.2012

 

Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA kokoaa kansalaisjärjestökentän kommentit kehityspoliittiseen ohjelmaaan. Allianssi toimitti Kepalle seuraavat huomiot:

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry pitää Kehityspoliittisen ohjelman kommentointiprosessia hyvänä ja haluaa kiittää avoimesta valmistelusta yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa. Painottuminen ihmisoikeuksien edistämiseen on erittäin tärkeää ja erinomaista on myös kansalaisyhteiskunnan toimijuuden tunnustaminen ja resurssien tukeminen. Syksyn tilaisuuksissa käydyistä hyvistä keskusteluista on nuorten näkökulmasta tärkeät koulutuskysymykset ja nuorisotyöttömyys nostettu esiin. Näistä maininnoista huolimatta olemme pettyneitä nuorten erityisaseman huomiotta jättämiseen kehityksen kannalta keskeisissä kohdissa ja esitämme ohjelmaan seuraavia lisäyksiä:

– Nuoret tulee lisätä haavoittuvien, helposti syrjäytyvien ja syrjittyjen ihmisryhmien listaan:
”naiset, lapset, nuoret, vammaiset ihmiset, kastittomat, hiv/aidsin kanssa elävät, etniset vähemmistöt, alkuperäiskansat sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset” s.13.
Nuorten oikeudet (mm. ihmisarvoiseen työhön, koulutukseen, asumiseen, terveyspalveluihin) eivät toteudu eikä eriarvoisuutta voida maailmassa tuloksellisesti vähentää ellei nuoria erityisryhmänä huomioida. Tätä nuorten huomioimista helposti syrjäytyvänä ihmisryhmänä tukee myös tavoitteen 4 määrittely: ” jotta tulevilla sukupolvilla olisi mahdollisuus hyvään elämään, on turvattava erityisesti nuoren sukupolven tulevaisuuden näkymät, s.19.

– Pohjois-Afrikan ”arabikevään” tapahtumat, demokratian edistäminen ja turvallisuuden synnyttäminen kehitysyhteistyön avulla vaativat nuorten huomioimista erityisryhmänä. Nuoret ovat yhteiskunnissa suuri voimavara ja rauhaedistäjiä. Tästä syystä on tärkeää ennaltaehkäistä syrjäytyminen ja sitouttaa nuoret osaksi demokraattista yhteiskuntakehitystä ihmisarvoisen työn, koulutuksen ja yhteiskunnallisen osallistumisen kautta.
”Arabikevät muuttaa myös Suomen kehityspolitiikan painotuksia, ja siksi kehitysyhteistyövaroja voidaan kanavoida myös ihmisoikeus- ja demokratiatukena nopeaa yhteiskunnallista muutosta läpikäyvissä maissa. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn työllisyyden, koulutuksen ja yhteiskunnallisen osallisuuden kautta.” S.14

– Ilmastokestävyys s.12, ”erityistä huomiota kiinnitetään naisten, lasten ja nuorten ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja heidän rooliinsa ilmastonmuutoksen torjunnassa.”
Nuorilla on merkittävä rooli ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja sen torjunnassa, sekä tulevaisuuden sukupolvina ja päättäjinä oikeus osallistua päätöksentekoon ja toimiin ilmastotyössä nyt.

– Lisäksi on hienoa, että Kehityspoliittisen ohjelman luonnoksessa tuodaan vahvasti esille tahtotila globaaliin vastuuseen sitouttamiseksi ja globaalien kehityskysymysten käsittelylle kouluissa ja opetusalan täydennyskoulutuksessa. Kehityskysymysten käsittelemiseksi ja globaaliin vastuunkantoon sitouttamiseksi kouluissa globaalikasvatuksen asemaa ja sisältöä tulee täsmentää perusopetuksen opetussuunnitelman uudistettaessa. Globaalikasvatuksen sisältöjä on jo määritelty esimerkiksi OKM:n KVK2010 strategiassa ja suositukset sen tehokkaaksi toimeenpanemiseksi ovat strategian arvioinnissa. Allianssi esittää, että KEPO:ssa esitetään konkreettiset toimenpiteet globaaliin vastuunkantoon sitouttamisen toteuttamiseksi esimerkiksi toimeenpanemalla strategian suositukset yhteistyössä OKM:n kanssa.


Avainsanat: