Allianssin lausunto EU:n budjetista vuodelle 2002

Uutiset 27.2.2001

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle 

 

SUOMEN NUORISOYHTEISTYÖ ALLIANSSI RY:N KIRJALLINEN LAUSUNTO EU:N BUDJETISTA VUODELLE 2002 

Arvoisat valiokunnan jäsenet, 

Lausuntopyynnön johdosta Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi haluaa lausua näkemyksensä EU:n talousarviosta vuodelle 2002. 

1) EU:N JA NUORTEN DIALOGIA ON TUETTAVA 

Esitys: 

Allianssi esittää, että Suomi tukee EU:n budjettineuvostossa Euroopan Nuorisofoorumin komissiolle tekemää esitystä 1,7 miljoonaa euroa kansainvälisten ei-valtiollisten nuorisojärjestöjen tukeen tarkoitetulle budjettilinjalle A-3029. Vuonna 2001 komissio esitti tälle budjettilinjalle 1,5 miljoonaa euroa, mutta toteuma oli lopulta 1,4 miljoonaa euroa. Näillä varoilla tuetaan nuorten ja EU:n välistä dialogia sekä nuorten osallistumista eurooppalaisen yhteiskunnan rakentamiseen. 

Perustelut: 

Eurooppalaiset nuorisojärjestöt tarvitsevat EU:n tukea omalle toiminnalleen. Tämän tuen avulla nuorisojärjestöt toimivat nuorten mielipiteen muodostuksen foorumeina Euroopassa ja välittävät näitä näkemyksiä Euroopan päätöksentekijöille. Myöskään Euroopan unioni ei voi menestyä ilman aitoa dialogia nuorten kansalaistensa kanssa. Kuitenkin nuorisojärjestöjen eurooppalaisten verkostojen merkitystä ei ole kunnolla tunnustettu, ja niiden toiminnan resurssointia on jopa heikennetty viime vuosien aikana. Nuorisojärjestöt ovatkin kokeneet tehtävänsä demokratian, suvaitsevaisuuden ja ihmisoikeuksien edistämisessä enenevässä määrin vaikeaksi. 

Vuoden 2001 aikana komissio tulee antamaan esityksensä nuorisopolitiikan Valkoisesta Kirjasta. Komissio on Valkoisen Kirjan konsultaatioprosessin aikana jatkuvasti korostanut haluavansa ottaa nuorison mielipiteet huomioon päätöksenteossa, ja vastaavasti nuorten edustajat ovat kaikissa yhteyksissä korostaneet nuorisojärjestöille myönnettävän tuen olevan elintärkeä osa niiden toiminnassa. Valkoinen Kirja tulee sisältämään lukuisia toimenpidesuosituksia, joiden toimeenpanossa nuorisojärjestöillä tulee olemaan merkittävä asema. 

Vuonna 2001 tuki kansainvälisille ei-valtiollisille nuorisojärjestöille on 1,4 miljoonaa euroa (budjettilinja A-3029 vuonna 2001). Viime vuonna se oli 1,3 miljoonaa euroa, ja kahtena sitä edeltävänä vuonna 1,1 miljoonaa euroa. Kahden viime vuoden korotukset ovat mahdollistaneet sen, että keskimääräinen tuki (14.700 euroa) on viimein saavuttanut vuoden 1996 tason. Kysymys on järjestöjen budjetteja täydentävistä tukisummista (10-15 prosenttia budjetista), joilla on kuitenkin ratkaiseva merkitys järjestön hallinnon järjestämiselle. Kun eurooppalaisten nuorisojärjestöjen määrä ja niiden toiminnan laajuus on EU:n laajentumisen ja nuorisopolitiikan Valkoisen Kirjan myötä koko ajan kasvamassa, on pitkän aikavälin tavoitteenamme esittää määrärahan kasvattamista 3 miljoonaan euroon. Ensi vuoden osalta budjetin nostaminen vähintään 1,7 miljoonaan euroon antaa oikean signaalin Euroopan Unionin asenteesta nuoria ja nuorisojärjestöjä kohtaan. 

2) NUORISOJÄRJESTÖJEN KATTO-ORGANISAATION EUROPEAN YOUTH FORUMIN RAHOITUS 

Esitys: 

Allianssi esittää, että Suomi tukee nuorisojärjestöjen katto-organisaation European Youth Forumin (YFJ) rahoituksen säilyttämistä ennallaan 2 miljoonassa eurossa budjettilinjalla A3023. 

Perustelut: 

Euroopan Nuorisofoorumi (YFJ) on yhteistyöjärjestö, jonka jäseninä ovat kaikkien Euroopan maiden kansalliset nuorisokomiteat sekä kaikki keskeiset kansainväliset nuorisojärjestöt. YFJ:llä on 89 jäsenjärjestöä, ja sen toimintaan osallistuu vuosittain yli 1500 järjestöaktiivia ympäri Eurooppaa. 

Allianssi on Euroopan nuorisofoorumin aktiivinen jäsen. Edustajamme toimi järjestön ensimmäisenä puheenjohtajana vuosina 1997-98, ja tälläkin hetkellä (2000-01) järjestöä johtaa suomalainen Henrik Söderman. YFJ:lle annettu taloudellinen tuki kanavoituu kaikkien Euroopan maiden nuorisojärjestöjen hyväksi sekä lisää nuorisojärjestöjen aktiivista toimintaa Euroopan tasolla. 

3) POHJOISEN ULOTTUVUUDEN TOIMINTAOHJELMA 

Esitys: 

Allianssi tukee Eurooppa-neuvoston vuonna 1999 hyväksymää Pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelmaa ja esittää erityisesti tukea kansalaisjärjestötoiminnalle. 

Perustelut: 

Lähialueyhteistyö, ja erityisesti Suomen voimakkaasti ajama Pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelma on erittäin merkityksellistä EU:n tulevaisuudelle. Allianssi on ollut mukana tässä toiminnassa mm. kehittämällä pohjoisten alueiden (Barents Regional Youth Forum) nuorisoyhteistyötä. Tämä toiminta ei saa jäädä vain valtioiden väliseksi yhteistyöksi, eikä pelkästään energia- ja ympäristöpolitiikaksi. Todellista muutosta saadaan aikaiseksi, mikäli myös ruohonjuuritason toimijat ovat mukana vaikuttamassa. Kansalaisjärjestöjen, erityisesti nuorisojärjestöjen, rooli on tässä työssä merkittävä 

SUOMEN NUORISOYHTEISTYÖ ALLIANSSI RY:N PUOLESTA 

Teemu Japisson, puheenjohtaja 
Jukka Tahvanainen, pääsihteeri


Avainsanat: