Allianssin lausunto kansallisesta ihmisoikeusinstituutiosta

Uutiset 24.11.2009

Oikeusministeriölle, OM 6/41/2009
Kansallinen ihmisoikeusinstituutio

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry (Allianssi) kiittää oikeusministeriötä kutsusta ja lausuntopyynnöstä liittyen kansallisen ihmisoikeusinstituution perustamiseen. Allianssi esittää seuraavaa:

Pariisin periaatteiden mukaisesti ihmisoikeusinstituution perustamisessa tulisi huomioida ihmisoikeuksien edistämiseen ja suojeluun liittyvät asiantuntija- ja neuvontatehtävät, ihmisoikeuskoulutukseen ja tiedottamiseen liittyvät tehtävät sekä seuranta ja valvonta. Näissä tehtävissä instituution tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä erityisesti tulevan yhdenvertaisuusvaltuutetun sekä lapsiasiainvaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun kanssa.

Nuorten näkökulmasta edellä mainituissa tehtävissä instituution tulisi edistää nuorten tietoutta ihmisoikeuksista sekä tarjota mahdollisimman matalan kynnyksen neuvontapalveluita, myös alueellisesti. Tämän lisäksi ihmisoikeuskoulutusta ja tiedotusta tulisi tarjota nuorten parissa toimiville tahoille kuten kouluille, oppilaitoksille ja muille viranomaisille. On tärkeää, että neuvonta-, koulutus- ja tiedotustehtävissään instituutio luo tiiviit suhteet eri nuorisotyötä tekeviin järjestöihin, joiden avulla edellä mainittuihin Pariisin periaatteisiin voidaan vastata.

Instituution kokoonpanossa tulisi olla erityisesti eri syrjinnän vaarassa olevien ryhmien edustus. Tämän lisäksi kokokoonpanossa tulisi huomioida myös nuorten oma ääni sekä nuorisojärjestöjen edustus. Nuorten edustus instituution toiminnassa voitaisiin toteuttaa mm. siten, että nuorilla olisi mahdollisuus hakea instituution jäseneksi, jonka jälkeen joku edustuksellinen elin, kuten esimerkiksi Allianssin hallitus, valitsisi tiettyjen kriteerien perusteella ehdokkaan instituutioon.

Lisäksi Allianssi esittää, että instituution tuleviin tehtäviin tulisi kuulua EY-tuomioistuimen päätösten arvioiminen, EU:n päätöksenteon ja YK:n toiminnan seuranta.

Helsingissä 24.11.2009

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry


Avainsanat: