Allianssin lausunto nuorisolain muuttamisesta sivistysvaliokunnalle

Uutiset 29.4.2010

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry 

LAUSUNTO 

29.4.2010 

Sivistysvaliokunnalle 

Asia: HE 1/2010 vp, LAEIKSI NUORISOLAIN SEKÄ OPISKELIJAVALINTAREKISTERISTÄ JA YLIOPPILASTUTKINTOREKISTERISTÄ ANNETUN LAIN 5 §:N MUUTTAMISESTA

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry (Allianssi) kiittää mahdollisuudesta saada lausua näkemyksensä hallituksen esityksestä nuorisolain muuttamisesta (HE 1/2010 vp), ja haluaa korostaa asiassa seuraavia näkökohtia: 

Yleistä 

Allianssin näkemyksen mukaan nuorten syrjäytyminen on keskeinen yhteiskunnallinen ongelma. Valtaosa nuorista voi hyvin, mutta pahoinvointi ja sosiaaliset ongelmat kasautuvat pienelle vähemmistölle. Allianssin Nuorista Suomessa –raportin (2008) mukaan noin 15-20 %:lla nuorista pahoinvointi on lisääntynyt viime vuosina ja se kasautuu erityisesti 3-5 %:lle nuorista. Syrjäytyminen liittyy keskeisesti koulutuksen keskeyttämiseen (peruskoulun päättötodistus jää saamatta, ammatillinen koulutus keskeytyy). Lisäksi pahentunut nuorisotyöttömyys vaikeuttaa kehitystä. Etsivällä nuorisotyöllä sekä moniammatillisella ja monialaisella yhteistyöllä voidaan vastata tämän syrjäytymisriskissä olevan ryhmän tarpeisiin. Nuorisotyön avulla voidaan ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja vahvistaa nuorta sosiaalisesti.Lopullisena tavoitteena on pidettävä sitä, että nuori saa mahdollisimman pian koulutuksen ja työpaikan. Allianssi kannattaa monipuolisia toimenpiteitä nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä, ja haluaa muistuttaa nuorisotyön merkityksestä tässä työssä. Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, miten nuori selviää erilaisista nivelvaiheista. 

Monialaisen viranomaistyön ja etsivän nuorisotyön lakisääteistäminen 

Allianssi kannattaa lakiehdotuksen esityksiä monialaisen yhteistyön kehittämisestä sekä etsivästä nuorisotyöstä. Lisäksi Allianssi kannattaa ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamista, jotta etsivää nuorisotyötä varten olisi saatavilla tarvittavaa tietoa. 

Monialaisesta yhteistyöstä säätämällä voidaan osaltaan varmistaa sitä, että kaikkiin kuntiin saadaan riittävä, eri hallinnonalat ylittävä ohjaus- ja palveluverkosto. Allianssin näkemyksen mukaan näin voidaan edistää sitä, että nuorten palvelujen yhteensovittaminen ja saavutettavuus saadaan paranemaan. Lakiesityksen mukaan kunnassa on oltava nuorten ohjaus- ja palveluverkosto. Rakennettaessa monialaista palveluverkostoa on pidettävä huolta siitä, että sen työskentelyyn osallistuvat kaikki tarvittavat hallinnonalat (opetustoimi, nuorisotoimi, sosiaali- ja terveystoimi sekä työ- ja poliisihallinnon edustajat). Lisäksi verkoston tulisi hyödyntää myös alueen muiden nuorisoalan toimijoiden, kuten järjestöjen ja kirkon osaamista. 

Laki etsivästä nuorisotyöstä vahvistaisi etsivän nuorisotyön asemaa nykyaikaisena nuorisotyön muotona, joka edistää syrjäytymisvaarassa olevien integroimista yhteiskuntaan. Lakiesityksen mukaan etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa nuori sekä auttaa hänet sellaisten palvelujen piiriin, jotka edistävät hänen kasvuaan ja itsenäistymistään. Etsivän nuorisotyön avulla on saavutettu jo hyviä tuloksia ja se on koettu tarpeelliseksi. Etsivän nuorisotyön haasteena on kuitenkin se, miten etsivän työn tavoittamat nuoret saadaan ohjattua tarvittavien palveluiden pariin. Sen lisäksi, että kehitetään ja laajennetaan itsessään etsivää nuorisotyötä, tulisi kuntien ja valtion pitää huolta siitä, että nuorille suunnattuja tukipalveluja ja koulutuspaikkoja on saatavilla riittävästi. Työmuodon resursoinnista on pidettävä huolta, jotta etsivä nuorisotyö voisi laajeta koko Suomeen. 

Nuorisotyön järjestämistapa vaihtelee eri puolilla Suomea. Eri kunnissa toimivat jossain määrin erilaiset toimintatavat. Esimerkiksi kuntakoko ja resursointi vaikuttavat siihen, miten palveluja järjestetään. Nuorisolain muutoksesta huolimatta tulee pitää huolta siitä, että kuntien nykyiset etsivän nuorisotyön ja moniammatillisen yhteistyön hyvät käytännöt voisivat jatkua ja kehittyä. 

Helsingissä 29.4.2010 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry


Avainsanat: