Allianssin lausunto VM:n demokratiajaostolle kuntalain uudistamisen valmisteluun

Uutiset 17.2.2014

Valtiovarainministeriö
Demokratiajaosto, 
puheenjohtaja neuvotteleva virkamies Inga Nyholm

Allianssin lausunto kuntalain uudistamisen valmisteluun

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry (Allianssi) kiittää kutsusta demokratiajaos-ton kuulemistilaisuuteen 7.2.2014 sekä mahdollisuudesta antaa kirjallinen kom-mentti demokratiaojaston valmistelevista pykäläluonnoksista.

Lausunnon keskeinen sisältö

• Nuoria tulee kuulla ja osallistaa heitä koskevien palveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.
• Kuntalaisten osallisuuden rakenteiden tulee olla monipuolisia ja yhdenvertai-sia.
• Nuorten vaikuttajaryhmien vaikuttamismahdollisuuksien oikea-aikaisuus tulee taata. Vaikuttajaryhmien jäsenille tulee antaa sekä mahdollisuus osallistua että puheoikeus kaikkien lautakuntien kokouksiin. Nuorten vaikuttajaryhmien re-surssit tulee varmistaa.
• Vammaisneuvoston asettaminen tulee säätää velvoittavaksi.
• Kunta-asioista tiedottamisen tulee tapahtua myös verkossa ja sähköisiä osal-listumistapoja tulee kehittää.
• Allianssi vaatii kunnallista kansanäänestystä koskevan aloitteen ikärajan las-kemista 15-ikävuoteen.
• Allianssi vaatii äänestysikärajan laskemista 16 ikävuoteen kunnallisvaaleissa.

Allianssi toivoo uuden kuntalain antavan nykyistä paremmat lainsäädännölliset edellytykset niin nuorten osallistumiselle kuin vaikuttamiselle. Kaikessa kunnan päätöksenteossa tulee huomioida lasten ja nuorten omat näkemykset lähiympäris-töstään ja hyvinvoinnistaan, sillä lapset ja nuoret ovat oman elämänsä asiantunti-joita ja kuntalaisia siinä missä muutkin. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia pa-rannetaan etenkin suoralla demokratialla, sähköisten toimintatapojen kehittämisel-lä, monipuolisilla ja yhdenvertaisilla osallistumisrakenteilla sekä päättäjien ja nuorten vuorovaikutuksella.

1. Kunnanosahallinto

Alueellisten toimielinten toimijat ovat oman asuinalueensa asiantuntijoita, jolloin heidän näkemyksensä tulee ottaa mukaan aluetta koskevassa päätöksenteossa. Pykäläluonnoksissa mainitaan kunnanosahallinnon voivan ottaa kantaa ”kuntastra-tegian sekä talousarvion ja ‑suunnitelman valmistelussa sekä asioissa, joiden ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin”. Allianssin mukaan palveluiden saavutettavuuden tulee lisäksi olla erikseen kirjattu kunnanosahallinnon vaikutta-miskohteeksi.

Erityishuomiota tulee kiinnittää siihen, miten kunnanosa valitsee edustajansa kunnanosahallintoon. Vaikka vaalien järjestäminen vaatii resursseja, se on välttä-mätöntä lähidemokratian takaamiseksi.

Lisäksi tulisi mahdollistaa osallistuminen kunnanosahallintoon valiten joko työssä-käynti‑, harrastus‑, opiskelu‑ tai asuinalueen.

2. Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus

2.1 § Äänioikeus ja äänestysoikeus

Allianssi pitää erityisen tärkeänä, että keskustelu äänestysikärajan laskemisesta ei pääty puoluesihteeritoimikunnan kieltävään kantaan. Nuorten tulisi saada kunnissa todelliset osallistumisvalmiudet eli äänioikeus. Tämän vuoksi Allianssi vaatii, että äänestysikäraja lasketaan 16 ikävuoteen kunnallisvaaleissa.

2.2 § Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

Allianssi haluaa korostaa, että kaikki kuntalaiset ovat oikeutettuja osallistumisen ja vaikuttamisen kanaviin yhdenvertaisesti. Pykälän esimerkeissä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksiksi viitataan laajasti palveluiden käyttäjiin, jolloin huomioi-matta saattaa jäädä kuntalaisten eli palvelun käyttäjien moninaisuus. Tähän asiaan voisi viitata pykälän alussa kohdassa: ”Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisis-ta ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista”. Allianssi ehdottaa muotoa: ”Valtuuston on pidettävä huolta yhdenvertaisista, monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista”. Esimerkiksi lapset ja nuoret ovat kunnan palve-luiden suuri käyttäjäryhmä, joita tulee käyttäjädemokratian mukaisesti kuulla ja osallistaa heitä koskevien palveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Tässä pykälässä on listattu mahdollisia hyviä osallistumisrakenteita, kuten asukas-raatien järjestäminen ja osallistuva budjetointi. Allianssin mukaan pykäläluonnok-sessa eritellyt osallistumisen ja vaikuttamisen mallit voisi nostaa erityisesti hyviksi esimerkeiksi osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista. Niitä tulisi siten edistää ”erityisesti”, eikä ”esimerkiksi”.

2.3 § Nuorten vaikuttajaryhmä

Kuntalaissa on varmistettava, että nuorten vaikuttamisryhmällä on aito yhteys kunnan päätöksentekoon. Allianssi pitää hyvänä, että pykäläluonnoksissa on otettu huomioon, että lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksien tulee koskettaa myös päätösten suunnitteluvaihetta. Ongelmana päätöksiin vaikuttamisen kannalta saattaa olla, että nuoret pääsevät osallistumaan päätöksentekoprosesseihin liian myöhään. Allianssi toivoo, että vaikuttamismahdollisuuksien oikea-aikaisuus kirjoi-tetaan lakiin velvoittavammin tai sitä korostetaan lain perusteluissa.

Viidesosassa Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 -kyselyyn vastan-neista kunnista nuorten vaikuttajaryhmäläisillä on oikeus osallistua kaikkien lauta-kuntien kokouksiin (Allianssi & Kuntaliitto, 2013). Allianssi vaatii, että nuorten vaikuttajaryhmien jäsenille tulee antaa sekä mahdollisuus osallistua että puheoike-us kaikkien lautakuntien kokouksiin. Lisäksi tulee pohtia, voisiko nuorten vaikutta-misryhmältä tulevat aloitteet käsitellä pikaisella menettelyllä.

Nuorten vaikuttajaryhmien kokoonpanossa on huomioitava kaikkien nuorten yh-denvertaiset osallistumismahdollisuudet. Valintakriteereitä tehtäessä tulee huomi-oida nuorten moninaisuus ja syrjinnän vaarassa olevien lasten ja nuorten osallistu-mismahdollisuuksien tukeminen. Allianssi ehdottaa, että tätä korostetaan lisäämällä sana yhdenvertaisuus seuraavaan lauseeseen: ”Valtuuston on päätettävä yhden-vertaisista nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamisen perusteista.”

Lisäksi virkamiehillä tulee olla riittävä ymmärrys nuorten osallisuuteen liittyvistä seikoista ja nuorisovaltuustoon valituille nuorille tulee antaa riittävää ohjeistusta tehtäväänsä. Nuorten vaikuttajaryhmien resurssit tulee varmistaa.

Allianssin mielestä on ongelmallista, että nykyisen kuntalain tulkinnan mukaan alle 15-vuotiasta ei voi kuulla kunnan päätöksentekoelimissä. Tämä perustuu kuntalain 50. pykälään: ”Hallintosäännössä voidaan myös määrätä, että 15 vuotta täyttä-neellä henkilöllä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa.” Allianssin mielestä uuteen kuntalakiin tämä kohta pitäisi kirjata selkeämmin, ja siten että turhat ikärajoitukset poistettaisiin. Allianssi pitää tärkeänä, että myös alle 15-vuotiaat nuorisovaltuuston edustajat saavat tarvittaessa tuoda omia näkemyksiään esille kunnan elimissä, sillä nuori on nuoruuden asiantuntija koko nuoruutensa ajan.

2.4 § Vammaisneuvosto

Allianssin mielestä vammaisneuvoston asettamisesta tulisi säätää yhtä velvoitta-vasti kuin nuorten vaikuttajaryhmän tai vanhusneuvoston asettamisesta. Muoto tulee olla: ”Kunnanhallitus voi asettaa..” asemesta ”Kunnanhallituksen on asetetta-va..”.

Eri-ikäisten vammaisten ihmisten elämätilanteet ja haasteet kunnan palveluissa vaihtelevat suuresti. Vammaisneuvostoissa tulee varmistaa eri-ikäisten vammais-ten edustus. Allianssi ehdottaa pykälän loppuun mainintaa eri-ikäisistä: ”eri-ikäisillä vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee vammaisneu-vostossa olla riittävä edustus.”

2.5 § Viestintä ja vuorovaikutus

Kuntalaisten ja erityisesti nuorten osallistumiseen päätöksentekoon vaikuttaa merkittävästi se, millä tavalla he saavat tietoa kunnassa valmisteilla olevista asiois-ta ja kuinka heidän on mahdollista reagoida saamaansa tietoon. Tästä syystä erityisesti sähköisten palveluiden saavutettavuuteen ja vuorovaikutteisuuteen tulee kiinnittää huomioita. Selkeä kielen käyttö kaikessa kunnan tiedottamisessa hyödyt-täisi nuorten lisäksi myös maahanmuuttajia ja kaikkia muita kuntalaisia. Yksi tiedottamisen selkeyttä edistävä tekijä on, että eri kuntalaisryhmiä, kuten lapsia ja nuoria, kuullaan myös kunnan viestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tällöin saadaan tietämystä muun muassa siitä, mikä nuorille olisi mielekkäin ja helpoin tapa saada tietoa kunnan asioista.

Allianssin mielestä kuntalaissa tulisi säätää kunta-asioista tiedottamisen tapahtuvan myös verkossa. ”Viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet” tulisi muuttaa muotoon: ”Viestinnän tulee olla helposti saavutettavissa ja siinä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet”. Allianssi pitää hyvänä kunnan eri asukasryhmien tarpeiden huomioimista viestin-nässä. Esimerkiksi eri vammaisryhmien, kuten kuurojen, yhdenvertaiset osallistu-misoikeudet tulee taata kaikissa kunnissa.

Sähköisiä asiakirjoja koskevaan osaan tulisi lisätä mahdollisuus kommentoida valmisteilla olevia asioita. Verkossa tapahtuva vuorovaikutus ei korvaa esimerkiksi nuorten ja päättäjien keskustelutilaisuuskäytäntöjä, mutta täydentää niitä.

2.6 § Aloite kunnallisesta kansanäänestyksestä

Allianssi vaatii kunnallista kansanäänestystä koskevan aloitteen ikärajan laskemista 15-ikävuoteen puoluesihteeritoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. Nuorilla on oikeus ja taito osallistua yhteiseen päätöksentekoon yhdenvertaisina kuntalaisina.

Aloiteoikeutta käsiteltävään pykälään tulee kirjata myös aloitteen jättäminen ja allekirjoittaminen sähköisesti esimerkiksi näin: ”Aloite tulee voida jättää ja allekir-joittaa mahdollisimman helposti yleisen tietoverkon välityksellä.”

3. Luottamushenkilöt

Valtuuston mahdollisuus päättää kunnan johdon järjestämisestä myös luottamus-henkilövetoisesti nähdään kannatettavana asiana. Erityisesti pormestarimalli on hyvä ja toimiva, mistä on hyviä esimerkkejä Tampereelta.

Lähteet: 
Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Raportti. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry ja Suomen Kuntaliitto Lokakuu 2013. 
http://www.alli.fi/binary/file/-/id/665/fid/2560

Helsingissä 17.2.2014

Eero Rämö, puheenjohtaja
Olli Joensuu, pääsihteeri


Avainsanat: