Allianssin tavoitteet valtion budjettiin 2005

Uutiset 3.6.2004

 

Tuotonjakolain toteutusta nopeutettava

Lakia raha-arpajaisten ja veikkaus ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä alettiin toteuttaa valtion vuoden 2004 tulo- ja menoarvion yhteydessä. Suomen Nuorisoyhteistyö ? Allianssi ry on tyytyväinen tähän, merkitsihän se tuntuvaa ja tarpeeseen tullutta korotusta nuorisotyöhön osoitetuissa määrärahoissa. Nuorisotyön osuus Veikkauksen tuotosta on 9 %.

Allianssin mielestä tuotonjakolain toteutusta pitää jatkaa vuoden 2005 budjetin yhteydessä. Tuotonjakolaissa säädetään, että kirjastojen rahoitus siirretään pois veikkausvoittorahoituksesta vuoteen 2011 mennessä, jolloin Veikkauksen tuotto jaetaan lain määräämille edunsaajille. Taiteen, liikunnan ja nuorisotyön rahoitus on kuitenkin jo pitkään ollut niin tiukkaa, että tuotonjakolain siirtymäkautta olisi syytä lyhentää niin, että tuotonjakolaki olisi voimassa vuonna 2007. Myös eduskunta lausui tuotonjakolain toteuttamisen nopeuttamisesta vuoden 2004 budjetin käsittelyn yhteydessä.

Veikkauksen monopoli

Veikkaus tuottaa valtiolle noin 50 miljoonaa arpajaisverotuloina ja noin 370 miljoonaa euroa tuottona jaettavaksi taiteen, tieteen, liikunnan ja nuorisotyön rahoittamiseksi. Mikäli Rahapelien yksinoikeusjärjestelmä purettaisiin valtion verotulot ja edunsaajille jakama tuotto jäisi huomattavasti pienemmäksi ja vaikeuttaisi kansalaistoiminnan rahoitusta. Rahapelien yksinoikeusjärjestelmän purkaminen aiheuttaisi myös huomattavan korotuspaineen tuloverotukseen ja palveluiden hintoihin. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin mielestä rahapelien yksinoikeusjärjestelmä on Suomen ja suomalaisen kansalaistoiminnan etu.

Perusnuorisotyö on parasta

Julkisessa keskustelussa on kuitenkin usein väläytelty, että nuorisotyön tuen korotus on riippuvainen taloustilanteesta. Allianssin muistuttaa tässä yhteydessä siitä, että edellisten, lamavuosina tehtyjen leikkausten satoa korjataan yhä nuorten syrjäytymisen seurauksena kasvaneina korjaavien toimien inhimillisinä ja taloudellisina kuluina.

Hallitusohjelman mukaan perusnuorisotyön voimavarat turvataan ja ennaltaehkäisevää päihde- ja huumetyötä vahvistetaan. Allianssin mielestä perusnuorisotyö on parasta ennaltaehkäisevää nuorisotyötä, eikä nuorisotyön rahoitus saa olla suhdanteista kiinni.

Nuorisotyö

Vuoden 2004 budjetissa nuorisojärjestöjen ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen avustuksiin saatiin tuntuva korotus. Korotus oli tervetullut, koska järjestöjen avustukset olivat useita vuosia junnanneet paikallaan ja jopa laskeneet. Järjestöissä tapahtuva nuorisotyö kärsii kuitenkin yhä resurssipulasta. Vaikka motivoituneita toimijoita onkin, on ammatillisista vetäjistä pulaa. Lisäksi hallitusohjelmassa kiinnitetään huomiota nuorisojärjestöjen työn laadun kehittämiseen. Tämä ei onnistu ilman lisäresursseja. Allianssin mielestä olisi suotavaa, että järjestöjen avustuksia yhä korotettaisiin.

Selvityksissä on todettu, että kuntien asukkaat arvostavat nuorisotyön yhdeksi tärkeimmistä kunnallista palveluista. Kuntatalous on tiukalla ja joillain kunnilla on taipumus vähentää omaa rahoitustaan niillä toimialoillaan, joihin ne saavat lisää valtion rahoitusta. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiseikkaa, että myös kunnallinen nuorisotyö tarvitsee myös valtiolta lisärahoitusta. Nuorisotyöntekijöiden vastuu nuorista ja nuorisotyön arvostuksen on näyttävä nuorisotyöntekijöiden palkkauksessa. Vain tätä kautta varmistamme sen, että saamme motivoituneita ja alalla pysyviä työntekijöitä.

Niin järjestöissä kuin kunnissakin kehitetään nuorisotyötä valitettavan usein erilaisten hankerahoitusten kautta. Kun hankerahoitus loppuu, on kyseenalaista pystytäänkö kehitystyön tuloksia hyödyntämään. Allianssin mielestä nuorisotyön kehityksen kannalta on parasta, että nuorisotyön perusrahoitus olisi niin hyvässä kunnossa, että kehitystyötä voidaan tehdä sen varassa ilman, että tarvitsee turvautua hankerahoitukseen.

Euroopan Unionin erilaisten tukien maksu on tuskallisen hidasta ja tuet saadaan yleensä jälkikäteen. Usein tämä estää nuorisojärjestöjä hakemasta EU-tukea toimintoihinsa. Allianssin mielestä Suomeen olisi syytä perustaa Nuorisotyön investointipankki, josta nuorisojärjestöt saisivat lainaa EU-rahoitteisten toimintojensa toteuttamiseen siten, että järjestöt maksavat lainat takaisin kun EU-tuki saapuu.

Mikäli tuotonjakolakia noudatetaan ja Veikkauksen tuotto kehittyy odotusten mukaan nuorisotyön määrärahojen lisäys vuoden 2005 budjetissa verrattuna vuoteen 2004 on 4,4 miljoonaa euroa.

Lapsiasiainvaltuutettu

Matti Vanhasen hallituksen ohjelmassa todetaan yksiselitteisesti: ”Perustetaan lapsiasianvaltuutetun virka”. Lapsiasiainvaltuutetun tehtävänä on pitää esillä lasten ja nuorten asioita ja tilannetta, käynnistää tutkimustoimintaa ja kehittämishankkeita sekä raportoida lasten ja nuorten tilanteesta eduskunnalle.

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin mielestä lapsiasiainvaltuutetun pitää olla riippumaton ja hänellä pitää olla riittävät valtuudet ja poliittista painoarvoa. Varat lapsiasianvaltuutetun viran perustamiseen on saatava vuoden 2005 budjettiin.

Nuorten työllistyminen

Vuoden 2004 tammikuussa nuorisotyöttömyys nytkähti pitkältä loivan laskun uralta nousuun. Tämä edellisiä vuosia ylemmällä tasolla olevan nuorisotyöttömien määrä on jatkunut siitä saakka. Nuorisotyöttömien määrä on melkein kolminkertainen yleiseen työttömyyteen nähden.

Useiden lähteiden mukaan nuorisotyöttömyyden kova ydin käsittää noin 15 000 syrjäytynyttä nuorta. Nuorten työpajatoiminnan kautta syrjäytyneet nuoret onnistuvat työllistymään ja lisäämään elämänhallintaansa. Allianssi on tyytyväinen, että hallitusohjelman mukaan nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työpajatoiminta vakinaistetaan siten, että se edistää nuorten työllistymistä. Oppisopimusjärjestelmä on hyväksi mutta vähänkäytetyksi väyläksi nuorten työllistämiseen. Sitä pitää vielä kehittää ja markkinoida.

Nuorten työpajatoiminnan vakinaistaminen ja nuorten oppisopimusjärjestelmän kehittäminen vaatii satsauksia. Resursoinnit on ohjattava muualta kuin nuorisotyön määrärahoista.


Avainsanat: