Blogi: Puolueiden eurovaaliohjelmissa torjutaan ilmastonmuutosta, vahvistetaan sosiaalista Eurooppaa ja moninkertaistetaan Erasmus-rahoitus

Blogit 20.5.2019

Suomalaiset nuoret ovat pääosin eurooppamyönteisiä. Nuorisobarometrin mukaan suomalaisia puolet nuorista suhtautuu optimistisesti Euroopan tulevaisuuteen ja yli 75 % nuorista luottaa Euroopan unioniin. Mutta mitä eduskuntapuolueet tarjoavat nuorille? Alla muutamia nostoja puolueiden eurovaaliohjelmista.

Tiukempia toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi

EU:lla on paljon vaikutusmahdollisuuksia ilmastonmuutoksen torjumiseksi, esimerkiksi ympäristö-, energia-, liikenne-, maatalous- ja kauppapolitiikan kautta. Lähes kaikki eduskuntapuolueet haluavatkin EU:n ottavan vahvempaa roolia ilmastopolitiikassa ja tiukentavan omia päästövähennystavoitteitaan.

Kokoomus, Keskusta ja RKP mainitsevat erikseen tavoitteeksi päästövähennysten tiukentamisen 40 prosentista 55 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. SDP nostaisi YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -ohjelman EU:n kaikkea toimintaa ohjaavaksi ohjenuoraksi. Vihreät ja Vasemmistoliitto puolestaan ajaisivat yöjunalla Berliiniin. Lisäksi Vihreät ottaisivat käyttöön sitovan hiilibudjetin. Perussuomalaiset suhtautuvat ilmastotoimiin skeptisesti, mutta esittävät ilmastotullia EU:n ulkopuolisille maille.

Lisää rahaa koulutukseen ja Erasmus-ohjelmaan

EU:n toimivalta koulutuspolitiikassa rajoittuu pääosin jäsenvaltioiden tukemiseen ja niiden välisen yhteistyön kehittämiseen. Käytännössä EU on siis luonut yhteisiä laatukriteerejä jäsenvaltioiden kanssa ja rahoittanut projektien kautta koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistä.

Koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen on mukana monen puolueen ohjelmassa vaihtelevalla konkretian tasolla. Kokoomus esittää koulutusta yhdeksi Suomen heinäkuussa alkavan EU-puheenjohtajuuskauden painopisteeksi. Keskusta puolestaan haluaisi laajentaa Erasmus-liikkuvuusohjelmaa, jotta yhä useampi nuori saisi mahdollisuuden opiskella kotimaansa ulkopuolella ja torjuisi nuorisotyöttömyyttä, jottei Eurooppaan synny syrjäytynyttä sukupolvea. Lisäksi keskusta ajaa EU:n alueella suoritettujen tutkintojen automaattista tunnistamista koko EU-alueella.

Myös SDP, Kristillisdemokraatit ja Vihreät vahvistaisivat Erasmus-ohjelmaa kasvattamalla, tuplaamalla tai jopa moninkertaistamalla sen nykyisen rahoituksen. RKP haluaa myös osaltaan kehittää Erasmus-ohjelmaa. SDP kohdistaisi rahoja erityisesti ammatillisessa koulutuksessa olevien opiskelijoiden vaihtojen lisäämiseen, sekä verkostomaisesti toimivan eurooppalaisen superyliopiston luomiseen.

Vahvempi sosiaalinen unioni

EU:n toimivalta sosiaalipolitiikassa on hyvin rajattua ja sen hidas laajentuminen pohjautuu pitkälti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteille, jotka vahvistavat ja laajentavat kansalaisten oikeuksia. Monilla puolueilla onkin halua vahvistaa EU:n sosiaalista ulottuvuutta.

Keskusta toivoo sosiaalista Eurooppaa, jossa hyvinvointi kuuluu kaikille ja joka etsii ratkaisuja nuorisotyöttömyyteen ja tasa-arvoon. Myös KD on huolestunut nuorisotyöttömyydestä, mutta torjuisi sitä kansallisin toimin.

Vasemmistoliitto tavoittelee nykyistä vahvempaa suojaa kansalaisten ihmisoikeuksille ja sosiaalisille oikeuksille. SDP nostaisi sosiaalisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden EU:n keskeisiksi arvoiksi ja vähentäisi eriarvoisuutta muun muasssa takaamalla kaikille eurooppalaisille työntekijöille vähimmäistason sosiaaliturvassa ja työelämän pelisäännöissä. Vihreät loisivat eurooppalaisen minimitoimeentulon ja eurooppalaisen työttömyysvakuutuksen ja RKP vahvistaisi eurooppalaista nuorisotakuuta.

Bonus-sektorilla nuorten rauhantyön tukemista,  EU:n nuorisostrategian jalkauttamista, tyttöjen koulutusta ja interrail-lippuja nuorille

Puolueet nostavat ohjelmissaan esiin myös muita nuoria koskevia teemoja. Keskusta lisäisi nuorten osallisuutta turvallisuuskysymyksissä ja tukisi nuorten rauhantyötä edistämällä YK:n turvallisuusneuvoston Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman jalkauttamista maailmalla. RKP puolestaan kehittäisi nuorten osallisuutta, muun muassa ottamalla EU:n nuorisostrategian kaiken päätöksenteon ytimeen. RKP kehittäisi eurooppalaista nuorisotyötä, jotta se tavoittaisi kaikki nuoret koko mantereella jaVihreät kalastelevat nuorten huomiota ajamalla Free Interrail -ohjelman laajentamista, joka tarjoaisi jokaiselle 18-vuotta täyttävälle nuorelle ilmaisen Interrail-lipun.

Kokoomus, Keskusta ja SDP nostaisivat EU:n kehitysyhteistyön keskiöön tyttöjen koulutuksen ja oikeudet. KD puolestaan painottaisi kehitysyhteistyössä nuorisotyöttömyyden torjuntaa koulutuksen ja yrityslainojen avulla.

Nuoret ja heitä koskettavat asiat siis näkyvät laajasti eri puolueiden eurovaaliohjelmissa, mutta muutos tapahtuu vain äänestämällä.

Eurovaalien varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 26.5. Muistathan äänestää nuorten puolella olevaa ehdokasta!

Tutustu eduskuntapuolueiden eurovaaliohjelmiin:

Miten puolueet ratkaisisivat nuorten syrjäytymisen? Katso tästä!

Onko ehdokas vielä hukassa? Nuorten puolella olevia ehdokkaita voit tutkailla nuorten vaalikoneesta!

Joel Linnainmäki
Kirjoittaja on Allianssin kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija.


Avainsanat: