Blogivieras: Zekki – kartta ja kompassi nuorten kanssa työtä tekeville

Blogit 29.1.2021

Nuorten palveluissa ja palvelujärjestelmässä on nuoren näkökulmasta monenlaisia hankaluuksia. Erityisesti silloin, jos sattuu samanaikaisesti tarvitsemaan tukea moneen asiaan. Nuorilähtöinen valtakunnallinen verkkopalvelu Zekki voi tuoda helpotusta sekä nuorten että ammattilaisten arkeen.

Zekki-palvelussa nuori voi pysähtyä pohtimaan omaa tilannettaan vastaamalla 10 kysymykseen, jotka kartoittavat nuoren elämäntilannetta ja kokonaishyvinvointia. Vastattuaan nuori saa ammattilaispalautteen lisäksi ohjausta, rohkaisua ja kannustusta, sekä helpon yhteydenottomahdollisuuden kussakin tilanteessa tarpeenmukaisiin palveluihin. 

Palvelun kehittäminen lähti liikkeelle nuorten tarpeista ja toiveista saada helposti tietoa tukimahdollisuuksista. Monet loistavat tukipalvelut olivat nuorille tuntemattomia, ja matka nuoren tunnistamasta tuen tarpeesta tukipalveluun muodostui kovin monimutkaiseksi. Nuorilla oli tarve saada myös rohkaisua tuen hakemiseen ja toisaalta mahdollisimman helposti apua ja tukea juuri omaan tilanteeseen sopivasti. 

Zekissä nuoren ei tarvitse tietää, mihin hän tarvitsee apua tai mistä hän voi sitä lähteä hakemaan.  Apua tarjotaan aktiivisesti ja tuen hakemiseen rohkaistaan ja kannustetaan. Nuoren tilanteen perusteella suositelluista tukipalveluista saa helposti ja nopeasti apua, eikä nuoren tarvitse turhautua etsiessään oikeaa tahoa ja itselle sopivaa tukea. Zekissä tarjotaan sekä verkossa saatavilla olevia valtakunnallisia tukipalveluita että lähipalveluita. Näin etäaikana Zekkiä voi suositella nuorelle helppona itsenäisesti tehtävänä tilannetsekkauksena. Tarvittaessa tukea on saatavilla Zekin suosittelemista tukipalveluista – etänä.

Paitsi että Zekki tarjoaa nuorelle mahdollisuuden jäsentää omaa tilannettaan, se voi samalla toimia myös ammattilaisen työvälineenä. Sen avulla on helppo kysyä: ”Mitä sulle ihan oikeasti kuuluu?” tai ”Mikä olisi sinun seuraava askeleesi?”

Zekkiä voi käyttää systemaattisena puheeksi oton välineenä tai hyödyntää tarvittaessa myös nuorten hyvinvoinnin ja tuen tarpeiden arvioinnissa. Zekki palvelee myös lisätiedon lähteenä. Zekistä löytyy jo tällä hetkellä kattava valikoima eri tilanteisiin sopivia tukipalveluita, joita nuorelle voi tarvittaessa suositella ja joiden pariin nuorta voi rohkaista. Zekki on oiva apuväline, jos halutaan tarjota nuorille lisätietoa hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä tai olemassa olevista tukipalveluista. 

Zekin lopussa oleva avoin kohta nuoren omien toiveiden kirjaamiseksi toimii mainiosti nuoren ja ammattilaisten välisten keskustelujen apuna ja nuoren toivomien seuraavien askelten viitoittajana. Näin ammattilaiset voivat vahvistaa nuoren osallisuutta ja toimijuutta oman elämänsä ohjaimissa. 

Zekin tarjoama tieto voi toimia myös nuorten palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittämisen tukena. Vaikka Zekki toimii tällä hetkellä täysin anonyymisti, nuoret voivat halutessaan hyväksyä, että heidän vastauksiaan käytetään tutkimukseen ja palveluiden parantamiseen, jolloin saadaan ajantasaista tietoa nuorten hyvinvoinnista. Jatkossa Zekkiin kehitetään entistä kohdennetumpaa palvelusuosittelua, suoria yhteydenottomahdollisuuksia, sekä mahdollisuutta seurata omaa hyvinvointiaan.

 

Reija Paananen

Kirjoittaja on sosiaalilääketieteen dosentti, jonka erityisasiantuntemuksena on nuorten hyvinvointi. Hän työskentelee Diakonia-ammattikorkeakoulussa asiantuntijana ja Nuorten digitaaliset tukipolut – 3X10D -hankkeen projektipäällikkönä.

 

Zekin kehittämisessä on ollut Diakonia-ammattikorkeakoulun mukana joukko nuorten palveluita tarjoavia ammattilaisia 12 valtakunnallisesta järjestöstä sekä Oulun kaupungista. Kehittämisen lähtökohtana on ollut nuorten tarve saada tietoa ja tukea helposti ja yhdestä paikasta. Palvelua on kehitetty ja testattu yhdessä nuorten kanssa.  

Zekki on mahdollista linkittää suoraan nuorille tarjottavaksi palveluksi esimerkiksi eri toimijoiden verkkosivuille. Lisätietoa ja linkitysohjeet saa osoitteesta zekki@diak.fi 

Täältä pääset katsomaan lyhyen esittelyvideon Zekistä (kesto 1 min)


Avainsanat: