Vaaliohjelma-analyysi: Keskusta haluaa Ohjaamon jokaiseen kuntaan ja korkeakoulun jokaiseen maakuntaan

Blogit 9.3.2023

Keskustan 27-sivuisessa Eteenpäin-nimisessä eduskuntavaaliohjelmassa nuorten hyvinvointia lisätään muun muassa matalan kynnyksen palveluja ja moniammatillista osaamista lisäämällä sekä kiinnittämällä huomioita koulutuksen nivelvaiheisiin ja koulutuksen alueelliseen saavutettavuuteen. Samalla nuorten hyvinvoinnista puhutaan monessa ohjelman kohdassa pahoinvoinnin ja uhkakuvien, kuten syrjäytymisen, jengiytymisen ja huumekuolemien kautta.

Kirjoitus on osa Allianssin asiantuntijoiden vaalianalyysien sarjaa, jossa puolueiden eduskuntavaaliohjelmia tarkastellaan nuorten ja nuorisoalan näkökulmista.

Kiitämme

Koulutus on keskustan vaaliohjelmassa suuressa roolissa kaikilla koulutusasteilla. Koulutukseen liittyvät ongelmat, kuten koulutuksen periytyminen, koulutustason laskeminen ja erot koulujen välillä tunnistetaan. Tavoitteeksi asetetaan, että mahdollisuus laadukkaaseen ja tasa-arvoisesti saavutettavaan koulutukseen kuuluu kaikille. Erityisesti kiitämme keskustan vaatimusta opiskelupaikkojen lisäämisestä sekä siitä, että ensikertalaiskiintiöistä korkeakouluhaussa on luovuttava. Keskusta kiinnittää huomiota erityisesti koulutuksen nivelvaiheisiin sekä koulutuksen perustehtävään eli sivistykseen. Nämä tavoitteet ovat kannatettavia, mutta jäimme pohtimaan, mitkä ovat keskustan konkreettiset askeleet juuri näihin tavoitteisiin pääsemiseksi.

Keskustan vaaliohjelmassa koulutuspolitiikka nähdään aluepolitiikan välineenä. Pidämme koulutuksen saavutettavuutta sinänsä hyvänä tavoitteena, mutta toivomme, että korkeakoulutusta voidaan tarkastella kokonaisuutena ja tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta. Ohjelmassa todetaan, kuinka etenkin ammatillista koulutusta on kehitettävä vastaamaan alueiden työnantajien tarpeisiin. Vaikka työelämän ja koulutuksen yhteistyön kehittämisessä on paljon mahdollisuuksia, toivomme, että tavoitetta edistäessään keskusta muistaa itse vaaliohjelmassaan määritelmän koulutuksen perustehtävän eli sivistyksen. 

Keskustan vaaliohjelman mukaan nuorten tulisi saada varhaista ja moniammatiilista tukea ja apua peruspalveluissa matalalla kynnyksellä. Tavoitteet ovat erinomaisia. Mielenterveyden ongelmat ovat nuorille suuri hyvinvoinnin haastaja, ja siksi keskustan tavoite tehdä paremmasta mielenterveydestä uusi kansallinen suurhanke hyödyttäisi myös nuoria. Erityisesti kiitämme keskustan vaatimuksia siitä, että ohjaamopalveluita pitää olla nuorille saatavilla jokaisessa kunnassa sekä siitä, että nuorille suunnattuja palveluja kootaan yhteen yhden luukun periaatteen mukaisesti.

Keskusta ottaa vaaliohjelmassaan kantaa jengiytymiseen ja katuväkivaltaan ja tunnistaa, että niiden ehkäiseminen vaatii varhaista puuttumista, jalkautumista nuorten pariin, moniammatillista yhteistyötä ja muuta ennalta ehkäisevää toimintaa. Samaan aikaan ohjelmassa peräänkuulutetaan kovia rangaistuksia. Kannustamme keskustaa pitämään niin sanottujen pehmeiden keinojen puolta päätöksenteon arjessa silloinkin, jos kovia keinoja edistämällä voisi saada suurempaa poliittista huomiota.

Keskusta ehdottaa, että Suomeen tarvitaan jokaista nuorta koskevat tulevaisuuskutsunnat, joissa tarjotaan tietoa ja tukea muun muassa opinto- ja uraohjaukseen ja mahdollisuus terveystarkastukseen. Idea on kannatettava ja mahdollistaisi nuorten ikäluokkien tavoittamisen ja hyvinvoinnin edistämisen laajasti.

Pidämme tärkeänä tavoitteena sitä, että keskusta laajentaisi oikeutta maksuttomaan harrastamiseen koulupäivän yhteydessä, ja samalla toivomme, että keskusta on valmis laajentamaan harrastamisen Suomen mallia toiselle asteelle sekä korkea-asteelle. 

Kiitämme myös sitä, että keskusta haluaa Veikkauksen tuloutuksen muutosten jälkeenkin, että yhteiskunnan taloudellinen tuki nuorisotyölle on vahvaa. 

Kritisoimme

Keskustan vaaliohjelman kärkinostoissa korostuvat ikääntyneet ja lapsiperheet. Vaikka keskustan ohjelma sisältää nuoriin ja liittyviä tavoitteita, useat nuoriin liittyvät kohdat lähestyvät nuorten elämää pahoinvoinnin näkökulmasta. Syrjäytymisen ja jengiytymisen ehkäisemisen ja huumekuolemien vähentämisen sinänsä tärkeiden tavoitteiden lisäksi toivommekin, että keskusta kiinnittää huomioita siihen, miten nuorten hyvinvointia voitaisiin laajamittaisesti lisätä.

Keskusta korostaa vaaliohjelmassaan vahvasti talouden sopeuttamista ja tiukkaa menokuria. Velkaantumisen katkaisemista perustellaan lasten ja nuorten hyvinvoinnilla, mutta pohdimme, millainen vaikutus tiukalla menokurilla tulee olemaan nuorten palveluihin ja siihen, miten korona-ajan aiheuttamaa nuorten hyvinvointivajetta voidaan kuroa umpeen. Jos nuorten hyvinvointivajeen paikkaamiseksi ei varata nyt riittäviä resursseja, voivat sekä inhimilliset että taloudelliset pahoinvoinnin kustannukset kohota suuriksi.

Keskusta ei ota kantaa opintotukeen muutoin kuin vaatimalla opintolainahyvitystä harvaan asutuille alueille. Tavoite on ennen kaikkea aluepoliittinen eikä se ratkaise ongelmaa siitä, että opintotuen pienuus on nostanut opintolainan merkitystä opintojen rahoittamisessa. Keskusta myös esittää, että asumistuen uudistaminen on ratkaistava erillään muusta sosiaaliturvan uudistamisesta. Toivomme, että keskustan vaatimus uudistamiselle ei sisällä opiskelijoiden siirtämistä takaisin yleiseltä asumistuelta erillisen asumislisän piiriin, mikä tarkoittaisin opiskelijoilta leikkaamista, sillä opiskelijoiden asumislisä on tasoltaan merkittävästi yleistä asumistukea matalampi.

Nuorten osallisuus nähdään keskustan vaaliohjelmassa lähinnä sosiaalisena osallisuutena eli käytännössä syrjäytymisen ehkäisemisenä sekä kehityspolitiikkaan liittyvänä mainintana nuorten osallisuuden vahvistamisesta. Ohjelmassa ei sanota mitään siitä, pitäisikö nuorten yhteiskunnallista osallistumista ja nuorten äänen kuulumista yhteiskunnassa vahvistaa.

Suomen Keskusta r.p. / Centern i Finland r.p.

Puolue perustettu: 1906
Puheenjohtaja: Annika Saarikko
Vaalikaudella 2019–2023 ryhmään kuuluu: 31 kansanedustajaa
Nuorten ehdokkaiden määrä 2023 eduskuntavaaleissa: 29 kpl, 14 % kaikista puolueen ehdokkaista

Puoluesihteerin blogikirjoitus Allianssille

Keskustan eduskuntavaaliohjelma

ctrl + F -testissä sana nuor* mainittiin vaaliohjelmassa 20 kertaa. Ohjelma on 27-sivuinen.

Katso myös