Vaaliohjelma-analyysi: RKP kehittäisi nuorisopaketin, joka turvaa nuorille pääsyn työhön, koulutukseen ja terapiaan

Blogit 15.3.2023

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen eli RKP:n 35-sivuisessa Yhdessä eteenpäin -vaaliohjelmassa nuorten hyvinvointi on suuressa roolissa: nuorten hyvinvointi on nostettu omaksi yläluvukseen ja se nähdään hyvän tulevaisuuden edellytyksenä. Erityisesti koronapandemian aikaista nuorten hyvinvointivajetta ollaan valmiit purkamaan.

Kirjoitus on osa Allianssin asiantuntijoiden vaalianalyysien sarjaa, jossa puolueiden eduskuntavaaliohjelmia tarkastellaan nuorten ja nuorisoalan näkökulmista.

Kiitämme

RKP:n vaaliohjelmassa koulutukseen liittyvät kysymykset ovat suuressa roolissa. Ohjelmaa on hyvin koulutusmyönteinen, ja myös oppilas- ja opiskelijahuollon saavutettavuus ja resurssit on nostettu vaaliohjelman tavoitteisiin. RKP takaisi esimerkiksi jatkossakin maksuttoman yliopistokoulutuksen ja pitkäjänteiseen yliopistojen perusrahoituksen  – joskin toivomme, että yliopistojen sijaan puhuttaisiin laajemmin korkeakouluista, jotta ammattikorkeakoulut tulevat myös huomioiduiksi. Jatkossa toivomme myös, että koulutusmyönteisenä puolueena RKP kiinnittää erityistä huomiota koulutuksen nivelvaiheisiin.

Kiitämme RKP:n vaatimusta siitä, että ensikertalaiskiintiöistä korkeakouluhaussa on luovuttava, jotta korkeakoulujen valintaperusteet eivät ohjaisi lukion opintovalintoja yhtä suuressa määrin kuin nyt. Kuitenkin ohjelmassa vaaditaan toista kotimaista kieltä pakolliseksi aineeksi ylioppilaskirjoituksiin, millä taas nimenomaan halutaan ohjata lukion opintovalintoja. 

RKP on huolissaan opiskelijoiden toimeentulosta ja haluaa, että opiskelijoiden toimeentulo turvataan korottamalla opintorahaa asteittain ja nostamalla opintotuen tulorajoja sekä purkamalla opintotuen jakaminen kahtia alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon. Tavoitteet ovat todella kannatettavia. Toivomme, että RKP:n opiskelijamyönteinen linja ulottuu myös mahdollisiin asumislisän uudistuksiin, joihin vaaliohjelmassa ei erikseen oteta kantaa.

RKP haluaa, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen ja siksi ehdottaa vaaliohjelmassaan, että kaikissa kunnissa otetaan käyttöön lasten ja nuorten ilmaisen harrastamisen Suomen mallin koulupäivän jälkeen. Tavoite on hyvä, ja toivommekin, että RKP on valmis laajentamaan harrastamisen Suomen mallia myös toiselle asteelle sekä korkea-asteelle. RKP myös tunnistaa yhdistyksissä ja nuorisoliikkeessä tehtävän vapaaehtoistyön arvon. Toivottavasti tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että RKP on valmis edistämään aktiivisesti kansalaisyhteiskunnan resursseja ja muita toimintaedellytyksiä.

RPK:n vaaliohjelmassa on huomioitu kattavasti koronapandemian vaikutus nuorten hyvinvointiin ja tarve sille, että koronan aiheuttamaa nuorten hyvinvointivajetta paikataan. Erityisen iloisia olemme RKP:n halusta kehittää monialainen nuorisopaketti, joka sisältää muun muassa terapiatakuun, pitkäjänteisiä panostuksia koulutukseen sekä panostuksia, joilla varmistetaan, ettei yksikään nuori jää ilman työtä tai opiskelupaikkaa.

RKP painottaa ohjelmassaan syrjäytymisen ehkäisemisessä ennaltaehkäisevää työtä. Käytännössä tämä tarkoittaa vaaliohjelmassa koulun, työpajojen ja etsivän nuorisotyön välisen yhteistyön vahvistamista sekä matalan kynnyksen vastaanottojen lisäämistä mielenterveyspalveluihin. Tavoitteet ovat erittäin kannatettavia. Toivomme, että erityisnuorisotyön, johon etsivä nuorisotyö lukeutuu, lisäksi RKP tunnistaa myös perusmuotoisen nuorisotyön arvon nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämisessä.

Mielenterveyden ongelmat ovat nuorille suuri hyvinvoinnin haastaja, ja siksi RKP:n tavoite tehdä paremmasta mielenterveydestä valtakunnallinen painopistealue hyödyttäisi myös nuoria. Kiitämme sitä, että RKP muuttaisi psykoterapiakoulutuksen maksuttomaksi ja yhdistäisi päihdehuollon aiempaa paremmin psykiatriseen hoitoon. Myös ehdotukset siitä, että alle 25-vuotiailla tulee olla oikeus maksuttomaan ehkäisyyn, translain uudistaminen lasten ja nuorten ihmisoikeuksia kunnioittavaksi sekä suostumuksen käsittely seksuaalikasvatuksessa edistäisivät myös nuorten terveyttä ja hyvinvointia.

RKP pitää ohjelmassaan nuorten osallisuutta tärkeänä niin Suomessa kuin kehityspolitiikassaan. Kiitämme sitä, että RKP haluaa ottaa nuoret mukaan päätöksentekoon ja osallistaa heitä kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Vaaliohjelmassaan RKP haluaa nostaa lapsivaikutusten arvioinnin päätöksenteon tueksi. Tavoite on tärkeä, mutta toivomme kiinnittämään huomiota myös nuorivaikutusten arviointiin, jotta nuoriin ja nuoruuteen liittyvät erityispiirteet tulevat tunnistetuiksi.

Kannatamme RKP:n ehdotusta siitä, että kutsunnat järjestetään koko ikäluokalle yhteiset sukupuolesta riippumatta. Koko ikäluokille suuntautuvat kutsunnat olisivat perusteltu muutos maanpuolustusvelvollisuuden yhdenvertaistamiseksi, myös mahdollisuus viedä kutsuntoja suuntaan, joilla nuorten hyvinvointia voidaan edistää laajasti.

Kritisoimme

RKP:llä on vaaliohjelmassaan kattava joukko tavoitteita, joilla nuorten hyvinvointia parannetaan. Käytännössä kuitenkin tavoitteiden edistäminen on siiloutunut eri hallinnonalojen alle, ja toivomme, että vaikka vaaliohjelmassa näin ei sanotakaan, RKP haluaisi panostaa nuorisopolitiikan ja nuorten hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen johtamiseen keskittämällä johtamista yhden ministerin vastuulle.

Svenska folkpartiet i Finland r.p. / Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Puolueen perustamisvuosi: 1906
Puolueen puheenjohtaja: Anna-Maja Henriksson
Vaalikaudella 2019–2023 ryhmään kuuluu: 10 kansanedustajaa
Nuorten ehdokkaiden määrä 2023 eduskuntavaaleissa: 19 kpl, 17 % kaikista puolueen ehdokkaista

Puolueen puheenjohtajan blogikirjoitus Allianssille

RKP:n eduskuntavaaliohjelma

Ctrl + F -testissä sana nuor* mainitaan 28 kertaa. Ohjelma on 35-sivuinen.

Katso myös