Vaaliohjelma-analyysi: SDP asettaisi nuorten tarpeet etusijalle koronapandemian hoidossa

Blogit 7.3.2023

Suomen Sosiaalidemokraattisen puolueen eli SDP:n laaja, noin 35  aukeamaa kattava Rohkeutta olla sinun puolellasi -vaaliohjelma pyrkii puhuttelemaan hyvin laajaa ihmisjoukkoa nuoret mukaan lukien. Eduskuntavaaliohjelmassa on oma otsikkonsa nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamisesta, eikä nuorten hyvinvoinnin edistämistä nähdä pelkän pahoinvoinnin kautta.

SDP:n ohjelmassa kavennetaan koulutuksen eriarvoisuutta, vahvistetaan nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja tunnistetaan, että koronapandemia kohteli nuoria erityisen raskaasti. Tavoitteita on niin paljon, että vain osa mahtui pdf-muotoiseen ohjelmaan. Peräänkuulutamme sitä, etteivät vain verkosta löytyvät tavoitteet unohdu mahdollisissa hallitusneuvotteluissa.

Kirjoitus on osa Allianssin asiantuntijoiden vaalianalyysien sarjaa, jossa puolueiden eduskuntavaaliohjelmia tarkastellaan nuorten ja nuorisoalan näkökulmista.

Kiitämme

SDP:n eduskuntavaaliohjelma on hyvin koulutusmyönteinen, ja koulutus ja sivistys kaikilla koulutusasteilla on nostettu vaaliohjelman ensimmäiseksi luvuksi. Vaikka ohjelmassa nähdään tärkeäksi keskittyä erityisesti peruskoulun vahvistamiseen, haluaa SDP lisätä myös koulutustasoa eli käytännössä korkeakoulutettujen määrää. Vaaliohjelmassa asetetaan tavoitteeksi, että korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus alle 35-vuotiaista olisi 2030-luvulla 60 prosenttia. Käytännössä tämä tarkoittanee ainakin korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämistä.

SDP:n koulutuspolitiikka haluaa olla eriarvoisuutta kaventavaa, ja SDP haluaa purkaa ohjelmassaan sukupuolen, asuinpaikan ja sosioekonomisen taustan vaikutuksia oppimiseen. Kiitämme erityisesti sitä, että SDP tunnistaa oppimisen tuen ja nivelvaiheiden merkityksen koulutussiirtymissä ja haluaa lisätä nivelvaiheisiin yksilöllistä tukea.

SDP:n eduskuntavaaliohjelmassa huomioidaan laajasti nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistaminen, joka nähdään demokratian edellytyksenä. SDP haluaa tarjota nuorille tietoa monikanavaisesti vaikuttamismahdollisuuksista ja varata resurssit nuorten osallisuuden vahvistamiseen haavoittuvimmassa asemassa olevia nuoria unohtamatta. Vaaliohjelmassa demokratiataidot nostetaan kansalaistaidoksi, joita tulee opettaa koulussa. SDP laajentaisi oikeuden kansalaisaloitteeseen ja uuteen demokratia-avaukseensa keskustelualoitteeseen 16–18-vuotiaisiin. Hienoa!

Eduskuntavaaliohjelmassaan SDP haluaa tehdä harrastamisen Suomen mallista pysyvän. Vaaliohjelmassa mallin kehittämiseksi esitetään ansiokkaasti useita konkreettisia ehdotuksia ja vaaditaan pysyvän rahoituspohjan varmistamista. Lisäkehitysehdotuksena toivomme, että SDP olisi valmis laajentamaan harrastamisen Suomen mallia myös toiselle asteelle ja korkea-asteelle.

Opiskelijoiden toimeentulon parantaminen on SDP:lle tärkeää, ja puolue haluaakin nostaa opintorahan tasoa, tehdä opintorahaan vuosittaiset indeksitarkistukset ja vähentää opintojen lainapainotteisuutta. Vaaliohjelman laajennetussa verkkoversiossa sanotaan, ettei SDP halua halua leikata opiskelijoiden asumistuesta. Toivomme, että tahtotila säilyy, vaikkei sitä olekaan kirjattu pdf-muotoiseen ohjelmaan.

Kiitämme siitä, miten SDP tunnistaa nuorille koronapandemiasta aiheutuneen kärsimyksen ja haluaa nostaa koronakriisin jälkihoidossa lasten, nuorten ja opiskelijoiden tarpeet etusijalle. Toivomme, että tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että SDP on valmis varaamaan  riittävät resurssit koronarajoitusten nuorille aiheuttamien mielenterveys-, oppimis- ja yhteisöllisyysvajeiden paikkaamiseksi.

Vaaliohjelmassaan SDP korostaa palveluiden monialaisuutta ja moniammatillisuutta. Mielenterveyden merkitys tunnistetaan, ja nuorten mielenterveyden tukeminen nostetaan esille arjen tasolta erikoistason mielenterveyspalveluiden saatavuuteen. Kiitämme sitä, kuinka SDP haluaa lopettaa nuorten pompottelun mielenterveys- ja päihdepalveluiden välillä. SDP nostaa esiin ohjaamopalvelut esimerkkinä siitä, mistä opintojen ja työn ulkopuolella olevat nuoret voivat saada palveluita.

Vaaliohjelman laajennetussa verkkosivuversiossa SPD vaatii, että nuorten tilanteesta Suomessa tulee muodostaa kokonaiskuva ja että nuorisopolitiikkaa, nuorten syrjäytymistä torjuvaa ja hyvinvointia edistävää työtä on johdettava tavoitteellisesti. Tälle työlle on SDP:n mukaan varattava riittävät resurssit. Tavoitteet ovat nuorille ja nuorisoalalle äärimmäisen tärkeitä, ja peräänkuulutamme, että tavoitteet eivät unohdu politiikanteon arjessa, vaikka niitä ei olekaan kirjattu pdf-muotoiseen vaaliohjelmaan.

Kritisoimme

SDP:n pdf-muotoisessa vaaliohjelmassa on vain osa SDP:n vaalitavoitteista, ja osa tavoitteista on nostettu verkkosivuille. Vaikka laajassa ohjelmassa rajaamiselle voi olla perusteensa, kiinnitimme huomiota siihen, että monet nuorten kannalta erittäin tärkeät tavoitteet, kuten tavoitteet nuorten hyvinvoinnin tavoitteellisesta johtamisesta, nuorisopolitiikan rahoituksen kuntoon laittamisesta ja maininta siitä, että opiskelijoiden asumistuesta ei leikata, löytyvät ainoastaan verkkosivujen vaaliohjelma-osioista. Olemme huolissamme siitä, että mahdollisissa hallitusneuvotteluissa verkkosivuilla mainitut tavoitteet unohtuvat tai niiden painoarvo näyttäytyy vähäisempänä kuin pdf-muotoiseen vaaliohjelmaan kirjatut tavoitteet. Jäämme toiveikkaana seuraamaan, että SDP:n nuorimyönteisen vaaliohjelman tavoitteita edistetään kunnianhimoisesti riippumatta siitä, mainitaanko tavoitteet verkkosivuilla vai pdf-muotoisessa vaaliohjelmassa.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue / Finlands Socialdemokratiska Parti

Puolueen perustamisvuosi: 1899
Puolueen puheenjohtaja: Sanna Marin
Vaalikaudella 2019–2023 ryhmään kuuluu: 40 kansanedustajaa
Nuorten ehdokkaiden määrä 2023 eduskuntavaaleissa: 19 kpl, 9 % kaikista puolueen ehdokkaista

Puolueen puheenjohtajan blogikirjoitus Allianssille

SDP:n eduskuntavaaliohjelma

ctrl + F -testissä sana nuor* mainitaan 33 kertaa

Katso myös