Elinolot vaikuttavat nuorten muuttoaikeisiin

Uutiset 28.7.1999

 

 Allianssi esittää nuorten elinolojen kehittämiseen alueellisia sateenvarjohankkeita  Muuttoliike kuljettaa nuoria kohti kasvukeskuksia ja pääkaupunkiseutua. Kuntaliiton ja Allianssin yhteisessä Nuorten Suomi 2001 – tutkimushankkeessa on selvitetty nuorten muuttoaikeita ja tyytyväisyyttä elinoloihinsa. Viimeisimpään kyselykierrokseen vastan-neista 4350 nuoresta 60 % suunnitteli muuttoa lähivuosina. Itä- ja Pohjois-suomen nuo-rista joka toinen suunnitteli muuttoa seuraavan kolmen vuoden aikana, valtaosa heistä jo tämän vuoden aikana. Tutkimuksen mukaan muuton syyt liittyvät nuorten elämäntilan-teeseen, kuten opiskeluun ja työhön.

Tutkimuksesta ilmenee myös, että nuorten elinolojen kehittämisellä voidaan hillitä muut-toliikettä. Tyytyväisyys omaan kotikuntaan, elinoloihin ja vaikutusmahdollisuuksiin vä-hentää poismuuttohalukkuutta ja tällainen nuori on myös todennäköisin paluumuuttaja. Mitä paremmin elinolojen hoidossa on onnistuttu, sitä varmemmin alueella on myös tule-vaisuudessa nuoria osaajia.

Allianssi on ehdottanut, että uuden Euroopan unionin ohjelmakauden kehittämisoh-jelmiin (esimerkiksi tavoite 1- ja 2- ohjelmat) otettaisiin tavoitteeksi saada monialaisia nuorten elinolojen ”sateenvarjohankkeita”, joihin kanavoitaisiin rahoitusta use-ammasta eri rahoituslähteestä. Aloite on lähetetty maakuntien liitoille, työvoima- ja elinkeinokeskuksille sekä lääninhallituksille. Sateenvarjohanke voisi sisältää ydinhank-keen (esim. nuorten työpajatoiminta) sekä osahankkeita (esim. nuorten osallisuushank-keet, nuorisoasunnot sekä nuorten yrittäjyyteen tähtäävä koulutus) ja johon TE-keskus yhdessä maakuntaliiton kanssa ohjaisi varoja eri rahastoista.

– Nuorten elinolojen kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, jossa tarvitaan yhteistyötä eri vi-ranomaisten, oppilaitosten, yritysten ja kansalaisjärjestöjen kesken. Sateenvarjohanke tarjoaa hyvän pohjan yhteistyölle seutukunnallisesti ja maakunnallisesti, toteaa Allianssin yhteyspäällikkö Hannu Kareinen

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi on lähes sadan valtakunnallisen nuorisoalan kansa-laisjärjestön yhteistyöfoorumi. Allianssi toimii yhteistyössä kunnallisen ja alueellisen nuo-risotyön kanssa nuorisotyön kehittämiskysymyksissä. Nuorten Suomi 2001-tutkimuksen kohdejoukkona on 18 – 26 -vuotiaat nuoret 48 kunnassa. Kyselytutkimus on tehty vuosi-na 1996 ja 1998 sekä tullaan toteuttamaan vuonna 2001 kolmannen kerran.


Avainsanat: