Hae nuorten edustajaksi Sanna Marinin hallituksen ilmastopolitiikan pyöreään pöytään

Uutiset 10.2.2020

Kiinnostaako vaikuttaminen ilmastopolitiikan tärkeimmissä pelipaikoissa?

Allianssi hakee aktiivista päätöksenteossa ja ilmastopolitiikassa kokenutta nuorta edustamaan Allianssia pääministeri Sanna Marinin johtamaan hallituksen ilmastopolitiikan pyöreään pöytään. Nuorten edustaja toimii myös yhtenä pyöreän pöydän varapuheenjohtajista hallituskaudella, eli vuosina 2020-2023. 

Kyseessä on ainutlaatuinen mahdollisuus edistää nuorten äänen kuulumista ilmastonmuutokseen liittyvässä päätöksenteossa, päästä vaikuttamaan ja kasvattaa osaamistaan vaativassa tehtävässä. Edustajan tehtävänä on toimia nuorten ja ilmastopolitiikan linkkinä, osallistua pyöreän pöydän työhön sekä olla mukana Allianssin tiedotus-, vaikuttamis- ja edustustoiminnassa nuorten näkökulmien tuomiseksi ilmastotyöhön.

Hakuaika tehtävään on 16.2. saakka. Tehtävään sisältyy osallistuminen pyöreän pöydän kokouksiin 4-6 kertaa vuodessa, kokouksiin valmistautuminen yhdessä Allianssin kanssa sekä mahdollisiin muihin edustamistehtäviin osallistuminen, johon edustaja kutsutaan. Edustajalta edellytetään myös yhteistyötä nuorten ilmastoryhmien kanssa. Tehtävässä ovat tukena Allianssin ilmastopolitiikan ja osallisuuden asiantuntija. 

Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän tarkoituksena on luoda yhteistä ymmärrystä ja näkymää siitä, miten Suomessa voidaan siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan oikeudenmukaisesti ja nykyistä nopeammalla aikataululla. Tarkoituksena on lisätä ilmastopolitiikan hyväksyttävyyttä ja tarjota sidosryhmille kanava osallistua ilmastotoimien kansalliseen valmisteluun. Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskustelee keskeisistä hiilineutraaliuteen tähtäävistä hallituksen aloitteista ja lainsäädäntöehdotuksista sekä tiekartoista erityisesti reilun ja oikeudenmukaisen siirtymän näkökulmasta. 

Hakijoiksi toivotaan eri-ikäisiä, eri sukupuolten edustajia sekä kieli- ja kulttuuri- ja muihin vähemmistöiin kuuluvia henkilöitä. Toteutamme valintaprosessissa positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää.

Hakemus ja CV (kumpikin erikseen max. A4) lähetetään sähköpostitse osoitteeseen niina.ratilainen@alli.fi. Hakemukseen laitetaan otsikoksi “Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä” ja tiedostojen nimissä on hyvä olla oma nimi mukana. Haku päättyy sunnuntaina 16.2.2020 klo 23:59. Luottamustehtävään valinnasta ilmoitetaan 21.2. mennessä.

Edustaja sitoutuu osaltaan aktiivisesti edistämään Allianssin arvoja. Kyseessä on luottamustoimi, josta ei makseta palkkaa. Tehtävästä aiheutuvat matkakulut korvataan. Hakijan tulee olla nuori (18-28-vuotias), päätöksenteosta ja kokousedustamisesta kokemusta hankkinut, ilmastonmuutokseen liittyvään päätöksentekoon tai ilmastotoimiin perehtynyt. Hänen tulee olla tehtävään koko ajaksi sitoutunut, esiintymistaitoinen ja hänellä tulee olla hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Hakemuksessa tulisi vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuka olet?
  • Minkälaista kokemusta sinulla on vaikuttamisesta ja päätöksenteosta?
  • Miten hyvin tunnet ilmastonmuutoskysymyksiä sekä ajankohtaista Suomen ilmastopolitiikkaa?
  • Mitä haluaisit erityisesti edistää ilmastopolitiikan pyöreässä pöydässä?
  • Millaiset viestintätaidot sinulla on ja kuinka toimisit sen eteen, että edustat tehtävässä nuoria mahdollisimman laajasti?
  • Miksi juuri sinut tulisi valita tehtävään?

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä:

Hallitusohjelman mukaan ”Ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön tarvitaan kaikki yhteiskunnan osa alueet mukaan. Hallitus perustaa kestävän kehityksen toimikunnan yhteyteen ilmastopolitiikan pyöreän pöydän. Tuomalla yhteiskunnan eri toimijat yhteen varmistetaan, että ilmastotoimenpiteet ovat yhteiskunnan kokonaisedun mukaisia ja kansalaisten laajasti hyväksyttäviä.” 

Toimikunnan puheenjohtajana toimii pääministeri Sanna Marin ja varapuheenjohtajina ympäristöministeri Krista Mikkonen, valtiovarainministeri Katri Kulmuni sekä Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n ja Climate Leadership Coalition (CLC) ry:n edustajat. 

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä konkretisoi hallitusohjelmaan kirjattuja lupauksia politiikan uudistamisesta, mukaan lukien lupaukset syrjimättömyydestä, uudenlaisesta vuorovaikutuksesta, pitkän aikavälin politiikasta ja sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. 

Keskusteluaiheensa ilmastopolitiikan pyöreä pöytä saa ilmasto- ja energiapoliittisesta ministerityöryhmästä sekä sihteeristön aloitteesta. Pyöreän pöydän jäsenet voivat myös itse esittää teemoja keskusteluaiheiksi ja tehdä muita yhteiskunnallista keskustelua edistäviä aloitteita. Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä varmistaa laajan osallisuuden ilmastopolitiikan valmistelussa normaalien kuulemis- ja osallistamismenettelyjen lisäksi.

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä toimii kestävän kehityksen toimikunnan yhteydessä ja toimikunta pidetään tietoisena pyöreän pöydän keskusteluista. Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä ei tee päätöksiä vaan se toimii ilmastopolitiikan kansallista valmistelua ja toimeenpanoa tukevana tahona. Pyöreän pöydän kokousten tuloksista raportoidaan ilmasto- ja energiapoliittiseen ministerityöryhmään.

Valtioneuvosto asettaa ilmastopolitiikan pyöreän pöydän. Ilmastopolitiikan pyöreällä pöydällä on vuosittain 4–6 kokousta. Lisäksi on mahdollista järjestää työpajoja, seminaareja, kampanjoita ja muita kohtaamisia.

Työn valmistelusta vastaa sihteeristö, jota johdetaan ympäristöministeriöstä. Sihteeristö koordinoi työnsä ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän sihteeristön ja kestävän kehityksen toimikunnan sihteeristön kanssa.

Lisätietoja:
Allianssin vaikuttamisen asiantuntija Niina Ratilainen (niina.ratilainen@alli.fi) +358 50 378 7791

 


Avainsanat: