Kannanotto kuntauudistuksen puitelain 13 §:ään

Uutiset 21.6.2006

Arvoisa vastaanottaja,

suunnitteilla olevan kuntauudistuksen puitelain 13 §:n mukaan kuntien on laadittava toimenpidesuunnitelma vuosille 2008-2012 laissa mainituilta alueilta. Kulttuurin alueelta ehdotuksessa on mainittu ainoastaan kirjastot.

Tilanne muodostuu ongelmalliseksi, mikäli liikunta, muu kulttuuri- ja taidetoiminta sekä erityisesti nuorisotyö jätetään näiden suunnitelmien ulkopuolelle. Mainitut toimialat koskettavat jokaista suomalaista, mutta poikkeavat esimerkiksi peruskoulutuksesta, siten että kunta on yleensä edellytysten järjestäjä ja jokin muu taho ylläpitää ja järjestää varsinaisen toiminnan. Muu taho on yleensä säätiö, yritys, yhdistys tai muu sellainen, esimerkiksi nuorisojärjestö.

Yksin liikunnan osalta yhteiskunta on investoinut lähes 10 miljardia euroa liikuntapaikkoihin. Myös nuorisotyölle annettu valtion tuki on kasvanut selkeästi viime vuosina, esimerkiksi vuonna 2006 valtio osoitti kunnille kohdistettuja nuorisotyön järjestämiseen tarkoitettuja valtionosuuksia 7 miljoonaa euroa. Lisäksi ensimmäisen kerran moneen vuoteen kuntien nuorisotilojen rakentamiseen osoitettiin valtion varoja budjetista 1,7 miljoonaa euroa.

On tärkeä, että kunnat miettivät suhtautumistaan laajaan kulttuuritoimintaan, liikuntaan ja nuorisotyöhön tulevaisuudessakin. Nuorisotyö on tehokasta ennaltaehkäisevää perustyötä, joka pienentää tulevaisuuden haittoja ja kustannuksia, ja johon yhteiskunta on viime vuosina yhä enemmän myös panostanut. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi, joka toimii valtakunnallisena nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestönä, ja jonka jäseninä ovat lähes kaikki valtakunnalliset nuoriso- ja kasvatusalan järjestöt, esittää kunnioittaen, että suunnitteilla olevan lain 13 §:ään sisällytettäisiin suunnitteluvelvoite myös liikunnan, taiteen ja nuorisotyön osalta.

Jukka Tahvanainen
pääsihteeri


Avainsanat: