Uutiset

Kuntavaaliehdokkaat valmiita toimimaan nuorten puolesta

Uutiset 7.6.2021

Nuorisoalan yhteiseen nuorten vaalikoneeseen on vastannut yli 9700 kuntavaaliehdokasta. Vaalikoneeseen vastanneet ehdokkaat haluavat parantaa nuorten mielenterveyspalveluja, edistää harrastustakuuta ja huolehtia saavutettavasta ja monimuotoisesta lähiluonnosta. 

Kuntavaaliehdokkaat kannattavat terapiatakuuta

Nuorten mielenterveys ja jaksaminen on ollut jo ennen koronakriisiä paljon esillä julkisessa keskustelussa. Mielenterveyden häiriöt ovat koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia. Kouluterveyskyselyn mukaan nuorten huoli omasta mielialastaan on lisääntynyt ja nuoret kokevat aiempaa enemmän ahdistuneisuus- ja masennusoireita. Esimerkiksi lukioikäisistä tytöistä yli puolet oli ollut huolissaan mielialastaan kuluneen 12 kuukauden aikana.

Allianssin nuorille talvella 2021 tekemään kuntavaalikyselyyn vastanneista nuorista 30 % arvioi mielenterveyspalvelut huonoksi. Vastaajista 22 % ei tiennyt mistä mielenterveyden haasteisiin saa apua. 

Kuntavaaliehdokkaat ovat heränneet nuorten vaikeaan tilanteeseen ja  haluavat ratkaista nuorten mielenterveyden aikapommin. 98 % nuorten vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista oli täysin tai osittain samaa mieltä väitteestä: “Mielenterveyspalveluihin hakeutuneen nuoren on saatava apua viikon sisällä”. Useat kansalaisjärjestöt ovat kampanjoineet Terapiatakuun puolesta, jossa tavoitellaan mielenterveyden haasteiden ilmaantuessa nopeasti avun piiriin pääsemistä.

Kuva poistettu.

Harrastusmahdollisuudet ja suhde lähiluontoon vahvistavat nuorten hyvinvointia

Vaalikoneen väitteistä toiseksi yksimielisimpiä ehdokkaat olivat lähiluonnon merkityksestä. 95 % vastaajista oli täysin tai osittain sitä mieltä, että kunnan tulee päätöksillään ja toiminnallaan varmistaa, että jokaisella nuorella on mahdollisuus päästä monimuotoiseen lähiluontoon. Viihtyisän asuinympäristön ja luonnon merkitys on myös nuorille tärkeää, sillä nuorten kuntavaalikyselyssä nuoret arvioivat luonnon ja ympäristön merkityksen viihtymiselle omassa kunnassa  lähes yhtä merkittäväksi asiaksi kuin perheen, kaverit ja opiskelumahdollisuudet.

Kunnalla nähdään myös olevan rooli mielekkään vapaa-ajan mahdollistajana ja harrastustoiminnan edistäjänä. 93 % vaalikoneen vastaajista haluaa ainakin osittain mahdollistaa jokaiselle nuorelle vähintään yhden mielekkään ja maksuttoman harrastuksen. Marinin hallitus on edistänyt tällä vaalikaudella harrastamisen Suomen mallia, jossa perusasteen koulupäivien yhteyteen on tuotu harrastustoimintaa. Mukana pilotoinnissa on ollut 117 kuntaa ja pilottia ollaan laajentamassa. 

Kuva poistettu.

Kunnat voivat edistää lasten ja nuorten harrastamista myös omilla päätöksillään, esimerkiksi mahdollistamalla kunnan tilojen hyödyntämisen. Vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista 95 % olikin ainakin osittain samaa mieltä ja valmiita tarjoamaan vapaa-ajan tiloja maksuttomasti nuorten ja nuorisoalan toimijoiden käyttöön.

Kuva poistettu.

Erimielisyyttä ilmastoteoista ja Pride-liputuksesta

Muita nuorille ja nuorisoalalle tärkeitä teemoja, joista nuorten vaalikoneeseen vastanneet ehdokkaat olivat ainakin osittain samaa mieltä, olivat kunnan asioista viestiminen nuoria kiinnostavalla tavalla (95 %), nuorisovaltuustojen puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanvaltuustossa, -hallituksessa sekä lautakunnissa (89 %), julkisissa ruokailuissa laadukkaiden kasvispohjaisten ruokien saatavuuden lisääminen (83 %) sekä alle 25-vuotiaille laadukkaiden seksuaaliterveyspalveluiden ja maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen (84 %).

Eniten eroja ehdokkaiden vastauksissa oli suhtautumisessa  kunnan ilmastotekoihin ja Pride-viikon sateenkaariliputukseen. Väitteeseen “Kunnan tulee toteuttaa ilmastotekoja vaikka se johtaisi kustannusten kasvuun” vastaajista 37,8% oli väitteestä osittain samaa mieltä, kolmasosa (33,3%) täysin samaa mieltä. Täysin eri mieltä oli 6,4% ja osittain eri mieltä 14,5%. Pride-viikon sateenkaariliputukseen osallistumisesta 37,8% oli täysin samaa mieltä ja 16,5% osittain samaa mieltä. Lähes neljäsosa (20,5%) vastaajista ei halunnut kuntansa osallistuvan liputukseen ja 10,9% oli osittain eri mieltä. Vastaajista 14% ei osannut sanoa.

Etsi ehdokkaita Nuorten vaalikoneella

Nuorten vaalikone on 33 nuorisoalan järjestön ja toimijan yhteistyönä toteutettu vaalikone, joka kokoaa yhteen nuorten kannalta tärkeitä kuntapolitiikan kysymyksiä. Nuorten vaalikoneeseen vastanneita ehdokkaita oli 9733, mukana on 24 puoluetta ja yhteislistaa. Vastaajia oli kaikista Manner-Suomen kunnista. Vastaajissa miehiä oli hieman enemmän (52%) kuin naisia, joita oli 46%. Yli neljäsosa (26%) vastanneista oli iältään 35-44 vuotiaita. Toiseksi suurin ikäryhmä oli 45-54 vuotiaat 23,7%.


Avainsanat: