Lausunto arpajaislakiesitykseen

Uutiset 29.2.2000

 

Ote Paavo Lipposen II hallituksen hallitusohjelmasta: 

Nuorisotyön toimintakykyä kehitetään. Erityishuomio kiinnitetään nuorisotyöttömyyden torjuntaan, syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan laajentamiseen ja sisällölliseen kehittämiseen. Nuorten työpajojen kehittämistä jatketaan. Tuetaan etenkin terveyttä edistävää sekä lasten ja nuorten kasvua tukevaa liikuntaa. Veikkausvoittovarat kohdennetaan edelleen tieteeseen, taiteeseen, liikuntaan ja nuorisotyöhön.

Arpajaislakiesityksen on oltava hallitusohjelman hengen mukainen. Arpajaistoiminta on eräs yleishyödyllisen toiminnan varainhankintamuodoista. Yhteiskunnan sääntelyn tarkoituksena on ensisijaisesti pelaamisen, voittojen jakamisen ja tuoton käytön sääteleminen sekä väärinkäytösten estäminen. Arpajaislain uudistuksen voidaan yleisellä tasolla katsoa onnistuneen tavoitteessaan selkeyttää eri pelimuotoja. Rahapeliyhtiöiden aseman vahvistaminen on hyvä tavoite, sillä edellytyksellä, että tuotot kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti yleishyödylliseen toimintaan. 

Veikkauksen tuoton jako 

Viime vuosina on vuosittaisen budjettikäsittelyn yhteydessä kiistelty veikkausvoittovarojen tuoton käytöstä. Eduskunta on tässä yhteydessä lukuisia kertoja kiirehtinyt arpajaislain uudistamista, jolloin ajatuksena on ollut tuoton jako-osuuksien vahvistaminen lailla. 

Käsillä oleva lakiesitys on perusteellinen ja nykyistä lakia paljon laajempi. Kolmannes esityksestä käsittelee raha-pelien toimintaehtoja, toinen kolmannes yleishyödyllisten yhteisöjen arpajaistoiminnan edellytyksiä ja kolmas kolmannes arpajaisten yleisiä ehtoja. Lakiesitykseen on liitetty laaja asetusluonnos-materiaali. 

Veikkauksen tuoton edunsaajiksi ehdotetaan entiset tahot eli urheilu ja liikuntakasvatus, tiede, taide ja nuorisotyö. Lakiesitys ei ota kantaa näiden tahojen osuuksien määrään. Ehdotus, että tuoton jakamisesta voidaan säätää asetuksella, tarkoittaa käytännössä että vuosittaiset kinastelut eri edunsaajien osuuksista jatkuvat. 

Kirjastojen lakisääteiset valtionosuudet on viime vuosina rahoitettu lähes kokonaan veikkausvoittovaroilla. On kyseenalaista, voidaanko näitä valtionosuuksia laskea arpajaislain tarkoittamaksi taiteen tukemiseksi. 

Valtiontilintarkastajat ottivat marraskuussa 1999 kertomuksessaan vuoden 1998 toiminnasta kriittisen kannan tähän kysymykseen lausuessaan: 

Kirjastolain mukaan kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen on kuntien tehtävä. Kuitenkin kirjastojen määrärahat on myönnetty vuodesta 1995 alkaen budjettivarojen sijasta entistä enemmän veikkausvoittovaroista. Valtiontilintarkastajat pitävät tätä kehitystä kielteisenä ja korostavat sitä, että järjestely veikkauksen voittovarojen käyttämisestä lakisääteisiin menoihin tarkoitettiin poikkeusluonteiseksi, ei pysyväksi. 

Sivistysvaliokunta on lausunut samasta asiasta vuoden 2000 valtion talousarvioesityksen käsittelyn yhteydessä: 

Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii suunnitelman, jonka mukaisesti nyt veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista rahoitettavat lakisääteiset valtionosuudet siirretään yleisistä budjettivaroista katettavaksi. 

Pääministeri Paavo Lipposen hallituksen hallitusohjelmassa otetaan kantaa veikkausvoittovarojen kohdentamiseen. Siinä todetaan, että varat käytetään edelleen tieteeseen, taiteeseen, liikuntaan ja nuorisotyöhön. Erikseen on maininta, jonka mukaan edistetään taiteen, liikunnan ja nuorisotyön kansalaistoimintaa. On pääteltävissä, että kirjastojen valtion tuki tulisi muualta. On myös huomioitava, että Paavo Lipposen hankesalkuissa on laajasti huomioitu kansalaisjärjestöjen työllistämishankkeet sekä kansalaisoppimista tukeva työ. Myös tämä edellyttää veikkausvoittovarojen kohdentamista nuorisotyön, liikunnan, tieteen ja taiteen tukemiseen. 

Veikkauksen tuoton edunsaajien osuudet tulisi säätää arpajaislaissa siten, että osuudet saatetaan vähitellen säädetylle tavoitetasolle 

1973-1993 2000 
Taide 40 % 55 % *) 
Tiede 10 % 19 % 
Liikunta 37 % 21 % 
Nuoriso 13 % 5 % 

*) Kirjastojen osuus 19,3 %, taiteen osuus 35,2 % 

Nuorisotoimen tavoitteena on, että veikkausvoittovarat kohdennetaan edelleen liikuntaan, taiteeseen, tieteeseen ja nuorisotoimintaan. Neljän vuoden aikana nuorisotyön osuus Veikkauksen tuotosta pitäisi nostaa 10 prosenttiin. Kuntien nuorisotyöhön ja nuorisotoiminnan tukemiseen pitäisi lisätä voimavaroja. Nuorisotyöhön kohdennettuja valtionosuuksia pitäisi lisätä siten, että ne saavuttaisivat 90-luvun alun tason. Kahden suurimman hallituspuolueen (SDP ja Kokoomus) puoluekokoukset ovat hyväksyneet aloitteet, joiden mukaan nuorisotoiminnan osuus veikkausvoittovaroista tulisi nostaa 10 prosenttiin. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin valtion tilintarkastajien tai päähallituspuolueiden velvoitteiden toteuttamiseksi. 

Yleishyödyllisten yhteisöjen arpajaistoiminta 

Yleishyödyllisten yhdistysten toiminnan rahoitus on tällä vuosikymmenellä vaikeutunut. Julkisen taloudellisen tuen suhteellinen osuus on vähentynyt, sponsorituotot ovat keskittyneet harvemmille yhdistyksille, kilpailu on koventunut perinteisillä mainos- ja ilmoitusmarkkinoilla. Siksi on tärkeää, että yhdistysten mahdollisuuksia hankkia varoja oman aktiivisen toiminnan kautta voidaan lisätä mm. arpajais- ja bingotoimintaa kehittämällä. 

Haluamme mainita erityisesti seuraavat yksityiskohtaiset asiat tavara-arpajaisista: 

2 luku Tavara-arpajaiset 
9 § Tavara-arpajaishakemus 

Hakemukseen vaadittavia liitteitä tulisi vähentää: 

2:9 §:n 2 momentin 1 kohta voidaan poistaa: Vaatimus toimintakertomuksen tai muun selvityksen liittämisestä on tarpeeton. Kun kohdassa 3 vaaditaan liitettäväksi tilinpäätös, viranomainen saa samalla toimintakertomuksen, koska uuden kirjanpitolain mukaan tilinpäätökseen sisältyy toimintakertomus. Säätiön on aina säätiölain edellyttämällä tavalla liitettävä toimintakertomukseensa selvitys siitä, miten säätiö on toiminut tilikauden aikana tarkoituksensa toteuttamiseksi. Pienet yhdistykset ovat vapautettuja toimintakertomuksen laatimisesta, mikäli suunnitteilla oleva kirjanpitolain muutos toteutuu, mutta tällöinkin on oletettava, että viranomainen tilinpäätösinformaation ja sääntöjen perusteella pystyy arvioimaan hakijan toiminnan asianmukaisuuden ilman, että hakijan on ryhdyttävä laatimaan erillistä kirjallista selvitystä toiminnastaan. 

2:9 §:n 2 momentin 4,5 ja 6 kohdat voidaan poistaa: Voitaneen olettaa, että rekisteriviranomaisten rekisterit ovat niin kehittyneellä tasolla, ettei hakijan tarvitse toimia kahden viranomaisen välisenä kuriirina, vaan luvan myöntävä viranomainen voi tarvittaessa itse saada suoraan säännöt rekisteriviranomaiselta. Samasta syystä vaatimus yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteriotteen liittämiseltä tuntuu turhalta, koska lupaviranomainen voi itse tietokonepäätteeltä tarkistaa tiedot rekisteriviranomaisen rekisterissä. 

2 luvun 17 §:ssä pienarpajaisten arpoihin merkittävistä tiedoista tulisi säätää huojennus vähintäänkin siten, että 1 momentissa vaadittavat tiedot pitäisi olla arpajaisiin osallistuvan nähtävillä, mutta tietoja ei tarvitsisi painaa arpoihin. 

2 luvun 18 §:n vaatimus laatia pienarpajaisten arvonnasta pöytäkirja tulisi poistaa, koska se suhteessa arpajaisten tuottoon lisää kohtuuttomasti vapaaehtoistyön määrää. Kirjanpitolain 2 luvun 5 §:n perusteella arpajaisista laadittava tulotosite on varmennettava. Täten tulisi pitää riittävänä, että arpajaisista laadittu kirjanpitotosite on riittävä dokumentti, koska siihen kohdistuu myös tilintarkastus, mikä osaltaan varmentaa tositteen asianmukaisuuden. Täten 18 §:n sisällöksi riittäisi: ”Arvonta tulee toimittaa luotettavalla tavalla.” Isompien arpajaisten yhteydessä esitetystä säädännöstä saadaan riittävä käsitys siitä, mitä voidaan pitää luotettavana tapana. 

2:19 §: Pienarpajaisten tilityksestä tulee poistaa viittaukset arvontapöytäkirjaan. Sen sijaan voidaan vaatia, että tilityksen allekirjoittaa arvonnan suorittanut henkilö, mikä tällöin vastaa kirjanpitolain 2 luvun 5 §:n edellyttämää varmennusta. Arvauskilpailujen osalta tulisi hakemusmenettelyä yksinkertaistaa tavara-arpajaisten yhteydessä esitettyä vastaavalla tavalla. 

Helsingissä 29.2.2000 

Teemu Japisson Jukka Tahvanainen 
puheenjohtaja pääsihteeri 
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry


Avainsanat: