Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtion budjetista 2012

Uutiset 11.11.2011

 

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle

Asiantuntijakuuleminen ke, 9.11.2011 ”valtion vuoden 2012 talousarvioesitys, pääluokka 29”

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

”Veikkausvoittovaroilla ei voi paikata valtion budjettia”
– budjetti leikkaa nuorisotyön perusmäärärahoja 3 miljoonaa euroa, mutta lisää rahoitusta ja velvoitteita nuorten yhteiskuntatakuun kautta

Allianssi ry. kiittää eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston pyynnöstä asiantuntijakuulemiseen.

Nuorisotyötä tehdään järjestöissä, kunnissa ja eri toimintaryhmissä. Suomalainen nuorisotyö rahoitetaan pääosin valtion budjetista, veikkausvoittovarojen kautta. Tätä rahoitusta tulee suomalaiselle nuorisotyölle 52 miljoonaa euroa ensi vuoden budjetissa. Kasvun osuus on noin yksi prosentti. Lisäksi valtion budjettivarojen kautta nuorisotyötä rahoitetaan ensi vuoden budjetissa 17 miljoonaa euroa, tästä on nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen ja toimenpiteisiin varattu 71 prosenttia. Budjettivaroista rahoitetaan nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä. Nuorisotyön budjettirahoitusta lisättiin budjettiriihessä varauksilla nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen.

Allianssi on huolissaan valtiontalouden kehyspäätöksen vaikutuksista nuorten hyvinvointiin ja nuorisotyön tulevaisuuteen Suomessa. Kehyspäätöksen mukaan nuorisotyön rahoituksesta on tämän hallituskauden aikana säästettävä 6 miljoonaa euroa.

Veikkauksen tuotto jaetaan lakisääteisesti tieteen, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön rahoittamiseen, eikä valtio voi tehdä säästötoimenpiteitä tästä nuorisotyön rahoitusosuudesta. Tällöin nuorisotyön rahoitussäästöt on otettava verovaroista, joilla rahoitetaan tällä hetkellä nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä. Näitä toimintoja rahoitetaan jo tälläkin hetkellä erilaisista siirtomäärärahoista ja vuosittain päätettävistä erillismäärärahoista.

Hallituksen kehyspäätös tarkoittaa käytännössä sitä, että vasta lakisääteistetty etsivä nuorisotyö siirretään verorahoituksesta veikkausvoittovaroihin. Veikkauksen tuotot ovat viime vuosina kasvaneet maltillisesti, nuorisotyön lohkolla reilu 400 000 euroa vuodessa, eikä Veikkauksen tuoton kasvusta ole jatkossa mitään takuita.

Jos ja kun nuorisotyön rahoituksen 6 miljoonan euron leikkaus toteutetaan siirtämällä etsivän työn rahoitus veikkausvoittovaroihin, se leikkaa väistämättä järjestöjen ja kuntien tekemän ehkäisevän nuorisotyön rahoitusta. Samalla leikkaukset uhkaavat moniammatillista työpajatoimintaa.

Nuorisotyön veikkausvoittovaroissa, momentissa 29.91 esitetään nuorisotyön järjestöavustuksia leikattavaksi kaksi (2) miljoonaa euroa. Tätä ei katsota suotuisaksi kehitykseksi. Leikkausta on perusteltu sillä, että nuorisotyön momentille on tullut uusia yksilöityjä nuorisotyön toimintokohtia, joiden kautta nuorisojärjestöjen rahoitusta ohjataan. Kuten palvelu- ja kehittämiskeskukset sekä lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman resurssointi ja velvoitteet.

Valtion budjetissa 2012 nuorisotyöltä leikataan hallitusohjelman mukaiset kolme miljoonaa euroa. Allianssin mielestä seuraavia leikkauksia (kolme miljoonaa euroa) ei tule enää tehdä, koska nuorisotyölle on tulossa lisävelvoitteita nuorten hyvinvoinnin edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Lisäksi nuorisotyölle on tulossa velvoitteita niinikään nuorten työllistämisestä, yhteiskuntatakuun toteuttamisesta sekä pitkäaikaistyöttömyyden poistamisesta.

Alati muuttuvan taloustilanteen vaikutukset reaalitalouteen ovat ymmärrettäviä ja nuorisotoimialankin toimintoja joudutaan sopeuttamaan muuttuviin olosuhteisiin. On kuitenkin vältettävä kohtuuttomia leikkauksia kansalaisten yhdenvertaisiin peruspalveluihin. Budjettivalmistelussa on aiempaa tärkeämpää arvioida nuorisovaikutuksia ja sukupolvipolitiikan toteutumista.

Laadukkaalla ja ammatillisella nuorisotyöllä on suuri merkitys nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä jo silloin, kun ongelmat ovat vielä ratkaistavissa. Nuoret tarvitsevat kasvunsa tueksi aikuisen läsnäoloa ja tukea. Nuorisotilat, ammattitaitoiset nuorisotyöntekijät ja järjestötoiminta luovat pysyvyyttä ja turvaa nuorelle, vahvistaen nuoren hyvinvointia ja osallisuutta.

Nuoret tarvitsevat kasvunsa tueksi aikuisen läsnäoloa ja tukea. Nuorisotilat ja ammattitaitoiset nuorisotyöntekijät luovat pysyvyyttä ja turvaa nuorelle. Ehkäisevällä nuorisotyöllä on suuri merkitys. Laadukkaalla ja ammatillisella nuorisotyöllä on myös suuri merkitys nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä ja silloin, kun ongelmat ovat vielä ratkaistavissa. Yhden syrjäytyneen nuoren kustannukseksi on arvioitu 1,2 miljoonaa euroa yhteiskunnalle. Inhimillisten kustannusten lisäksi leikkauksilla on myös suuret taloudelliset kustannukset.

Allianssi toivoo, että hallituksen vuoden 2012 talousarvioesityksessä nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen varatut 60 miljoonaa euroa riittävät nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen. Allianssi on tyytyväinen siihen, että tämä hallitusohjelmassa mainittu summa on täysimääräisenä valtion budjetissa jo vuonna 2012, vaikka oli uhka, että yhteiskuntatakuuta alettaisiin täysimääräisenä toteuttaa vasta 2013.

Jotta nuorten yhteiskuntatakuu toteutuu, on tarkasteltava asenteita nuorten osallisuuteen. Yksilötasolla nuorten osallisuus tarkoittaa sitä, että nuorten on voitava vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin valintoihin, muuten tarjottuja koulutus- tai työpaikkoja ei oteta vastaan. Yhteiskuntatakuusta ei saa muodostua uutta ”pakkokoulutuslakia”, vaan esimerkiksi opiskelijavalintojen uudistamisen tavoitteena oltava se, että jokainen löytää itselleen mielekkään opintoalan. Yhteiskuntatakuun yhteydessä on kyettävä vahvistamaan nuorten identiteettiä – on annettava hyväksyntä myös epäonnistumiseen. Se unohtuu liian helposti, jos yhteiskuntatakuulla pyritään vain tiukkaan määrälliseen tavoitteeseen.

Nuorisotyön, liikunnan ja kulttuurin rahoituksen perusta on yksioikeusjärjestelmä ja peliyhtiötoimintojen pitäminen kansallisessa päätöksenteossa. Oikeutus toiminnalle on sosiaalisten haittojen ehkäiseminen. Veikkauksen tuotto turvaa kansamme luovuutta, vireyttä ja elinvoimaa. Veikkauksen tuotosta jaetaan taiteelle 38,5 prosenttia, liikunnalle 25 prosenttia, nuorisotyölle 9 prosenttia ja tieteelle 17,5 prosenttia. Lisäksi 10 prosentin käytöstä päätetään erikseen eduskunnan päätöksellä.

Toivomme, että yksinoikeusjärjestelmä pidetään tiukasti kansallisessa päätöksenteossa. Mikäli peliyhtiöt vapautettaisiin kansainväliseen kilpailuun, tällä toimenpiteellä vaarannettaisiin suomalainen, kansallinen nuorisotyö, liikuntatoiminta ja laaja kulttuuri- ja taidetoiminta. Näiden piirissä on vahvaa kansalaistoimintaa, järjestötoimintaa, ammatillista toimintaa, tuhansia ammattilaisia, osallistumisen ja tekemisen paikkoja suomalaisille sekä laajaa työtä kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä.

Budjettiesitys nostaa arpajaisveroa jälleen. Tämä vähentää edunsaajilta 20 miljoonaa euroa. On arvioitu, että verotusjärjestelmien kautta Veikkauksen tuotosta menee tällä hetkellä valtion kassaan noin 100 miljoonaa euroa. Valtio ei voi myöskään lisätä pelitoimintoihin kohdistuvia verotuksia jatkuvasti, ja tätä kautta tehdä rahasiirtoa valtion kassaan. Tällä toimenpiteellä vaarannetaan EU-tarkastelussa yksinoikeusjärjestelmä. Eduskunta on päättänyt, että Veikkauksen rahastoa puretaan säännöllisesti edunsaajille tuotonjakolain mukaisesti. Rahastoa on purettava edunsaajille tämän päätöksen mukaisesti, ja nuorisopuolella rahastosta on investointeja kohdennettava mm. nuorisokeskusten ja nuorisojärjestötalojen korjauksiin.


Avainsanat: