Lausunto etnisten suhteiden neuvottelukuntaa koskevan valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Uutiset 2.3.2011

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry 2.3.2011

Sisäasiainministeriölle

Etnisten suhteiden neuvottelukuntaa koskevan valtioneuvoston asetuksen muuttaminen

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry (Allianssi) kiittää sisäasiainministeriötä lau-suntopyynnöstä. Etnisten suhteiden neuvottelukuntaa koskevan valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Allianssi lausuu seuraavaa:

Yleistä:

Allianssin mielestä on hyvä, että esitetyt muutokset pohjautuvat aiempien neuvottelukuntien kokemuksiin ja muutostoiveisiin sekä aluehallintouudistuksen mukana tuomiin haasteisiin. Allianssi pitää tärkeänä, että uusille neuvottelukunnille turvataan riittävät resurssit niiden toiminnan turvaamiseksi.

Muutosesitykset:

Suomessa asuvat vieraskieliset poikkeavat ikärakenteeltaan Suomen kansalaisista. Nuoria vieraskielisistä on keskimääräistä enemmän: 27,2 prosenttia vieraskielisistä on nuoria. Maahanmuuttajataustaiset nuoret kohtaavat syrjintää ja rasismia enemmän kuin vanhemmat ihmiset. Kansainvälisissä arvioinneissa on kiinnitetty huomiota mm. rasistiseen koulukiusaamiseen sekä erityisesti nuorten keskuudessa esiintyviin rasistisiin asenteisiin Suomessa. Näistä syistä on erittäin tärkeää, että niin valtakunnallisessa kuin alueellisissakin etnisten suhteiden neuvottelukunnissa varmistetaan etnisiin vähemmistöihin kuuluvien nuorten osallisuus.

Allianssin mielestä on hyvä, että neuvottelukuntien toimenkuvaan sisällytetään jatkossa etnisen yhdenvertaisuuden asiantuntijuus. Tällöin on tärkeää, että neuvottelukuntien kokoonpanossa huomioidaan moniperusteisen syrjinnän vaarassa olevat etnisiin vähemmistöihin kuuluvat ryhmät kuten nuoret, vammaiset sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat maahanmuutta-jat.

Edellä mainittujen perusteluiden pohjalta Allianssi esittää alleviivattua lisäystä 3 § Neuvottelukunnan kokoonpano -pykälän toiseen momenttiin: ”…maahanmuuttajia tai etnisiä vähemmistöjä edustavia rekisteröityjä yhdistyksiä tai rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia sekä alueellisia neuvottelukuntia” sekä moniperusteisen syrjinnän vaarassa olevia ryhmiä ja 5 § Etnisten suhteiden alueelliset neuvottelukunnat -pykälän toiseen momenttiin: ”Kaikkien jäsenten nimeämisessä otetaan huomioon alueellinen kattavuus sekä alueellisen neuvottelukunnan tehtävien kannalta oleellinen asiantuntemus” sekä moniperusteisen syrjinnän vaarassa olevien ryhmien edustus.

Hyvien etnisten suhteiden edistämiseen liittyy rasismin ja syrjinnän vastustaminen. Koska rasismin ja syrjinnän tunnistamiseen, sen ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen sekä rasismia kokeneiden henkilöiden tukemiseen liittyvät mekanismit ovat vielä hyvin puutteellisia Suomessa, tulisi yhtenä tehtävänä neuvottelukunnalla olla myös rasismin ja syrjinnän vastustaminen ja tämä tulisi kirjata neuvottelukuntien tehtävänkuviin.

Edellä mainitun perustelun pohjalta Allianssi esittää alleviivattua lisäystä 2 § Neuvottelukunnan tehtävät -pykälän 1) kohtaan: ”1) Edistää hyviä etnisiä suhteita”, rasisminvastaisuutta, syrjimättömyyttä, ”etnistä yhdenvertaisuutta sekä eri toimijoiden monipuolista…” ja 5 § Etnisten suhteiden alueelliset neuvottelukunnat -pykälän neljänteen momenttiin: ”Alueellisten neuvottelukuntien tehtävänä on … edistää hyviä etnisiä suhteita”, rasisminvastaisuutta ja syrjimättömyyttä ”sekä lisätä hyvien…”.

Helsingissä 2.3.2011
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

Hanna-Mari Manninen
puheenjohtaja


Avainsanat: