Lausunto Euroopan komission esitys nuorten työllisyyspaketiksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Uutiset 6.2.2013

 

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

6.2.2013

Asia: Euroopan komission esitys nuorten työllisyyspaketiksi (E 163/2012 vp)

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry kiittää eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaa lausunto- ja kuulemispyynnöstä ja lausuu Euroopan komission esityksestä ”Nuorten työllisyyspaketiksi” kunnioittavasti seuraavaa:

Yleistä

Nuorten työttömyys on koko EU:n alueella tasaisessa kasvussa. Eräissä EU-maissa useampi kuin joka toinen nuori on työttömänä. Nuorisotyöttömyydelle on tyypillistä, että se on yli kaksinkertaista koko työttömyyteen verrattuna. Suomessakin 15-25-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli joulukuussa 16,4 prosenttia, koko työttömyyden ollessa 6,9 prosenttia. Nuorten työttömyys on pysynyt korkealla tasolla vuodesta 2008 alkaen, jolloin maailmantalous vajosi syvään taantumaan. Samalla kouluttamattomien ja ilman realistisia työllistymisen mahdollisuuksia olevien nuorten määrä niin Euroopassa kuin Suomessa on huomattava.

Allianssin mielestä tätä taustaa vasten on erittäin myönteistä, että komissio on antanut esityksen nuorten työllisyyspaketista vaikka se ei olekaan jäsenmaita sitova. Komission esitys nuorten työllisyyspaketiksi muodostuu useista aloitteista, joiden tarkoituksena on parantaa nuorten työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksia ja elämänlaatua.

Komission ehdotuksilla
1) helpotetaan työelämään siirtymistä toteuttamalla nuorisotakuu,
2) varmistetaan, että nuorten työharjoittelu tarjoaa laadukasta työkokemusta,
3) parannetaan oppisopimuskoulutuksen laatua ja lisätään oppisopimuspaikkojen tarjontaa sekä
4) tarjotaan nuorille mahdollisuuksia työntekoon ja harjoitteluun ulkomailla.

Eurooppalainen nuorisotakuu

Suomessa nuorisotakuu on ollut voimassa vuoden 2013 alusta lähtien. Se sisältää suurimman osan komission esittämän eurooppalaisen nuoritakuun elementeistä, eikä komission esitys tästä syystä johda Suomessa toimenpiteisiin, joita ei jo tehtäisi. Suomen nuorisotakuu on joiltain osin jopa kattavampi kuin komission esitys, mm. Suomessa nuoren pitää päästä palveluiden piiriin kolmen kuukauden kuluessa, kun esityksessä puhutaan neljästä kuukaudesta ja Suomen nuorisotakuun piirissä on alle 29-vuotiaat, joilla ei ole toisen asteen koulutusta, kun komission ehdotuksessa puhutaan vain alle 25-vuotiaista.

Komission esityksen mukaan nuorten osallistuminen nuorisotakuun suunnitteluun ja toteutukseen on varmistettava. Komissio suosittaa, että kehitetään julkisten ja yksityisten työllisyyspalvelujen, uraneuvontapalvelujen ja muiden erikoistuneiden nuorisopalvelujen (kansalaisjärjestöt, nuorisokeskukset ja -järjestöt) välisiä kumppanuuksia, joilla helpotetaan työelämään siirtymistä työttömyyden, työmarkkinoiden ulkopuolisuuden tai koulutuksen jälkeen. Samoin komissio suosittaa, että varmistetaan nuorten ja/tai nuorisojärjestöjen edustajien osallistuminen nuorisotakuujärjestelmän suunnitteluun ja toteuttamiseen, niin että palvelut voidaan mitoittaa tuensaajien tarpeiden mukaisiksi ja kyseiset tahot voivat toimia viestien eteenpäin välittäjinä tiedotustoimissa.

Suomen nuorisotakuuta valmisteltiin laajalla rintamalla, myös nuoria ja kansalaisjärjestöjä kuullen. Sen sijaan nuorisotakuun toteuttamisessa kansalaisjärjestöjen paikka on vielä haussa. Nuorisojärjestöillä ja muilla nuorisotyötä tekevillä järjestöillä on niin nuorisotyöllistä kuin muutakin, esimerkiksi työllistämiseen ja työelämätaitojen kouluttamiseen liittyvää osaamista, joka pitäisi hyödyntää. Nuorten osallistuminen nuorisotakuun toteuttamiseen ja suunnitteluun on välttämätöntä.

Komission esityksessä nuorisotakuusta ehdotetaan, että pienennetään välillisiä työvoimakustannuksia nuorten työhönottonäkymien parantamiseksi. Allianssi haluaa muistuttaa, että nuorten työllistämisessäkään ei saa mennä palkkauksen alennuksen tielle. Nuorenkin työntekijän pitää pystyä elämään työpalkallaan. Niissä maissa, joissa on lähdetty nuorten palkka-alen tielle, ei olla onnistuttu luomaan juurikaan uusia työpaikkoja, vaan pysyvästi kahden tason työmarkkinat.

Allianssin mielestä komission ehdotus, että jäsenmaat käyttäisivät nuorisotakuun toteutukseen rakennerahastojen varoja ohjelmakaudella 2014-2020 on myönteinen ja se tulee helpottamaan nuorisotakuun rahoitusta myös Suomessa.

Allianssi panee tyytyväisenä merkille, että komissio esityksessään tukee ns. non-formaalin oppimisen tunnustamista työmarkkinoilla esittäessään, että huolehdittaisiin epävirallisen ja arkioppimisen kautta hankittujen taitojen, tietojen ja osaamisen validoinnista tunnustamalla kyseisin menetelmin saadut taitot, tiedot ja osaaminen ja se, että ne parantavat työnhakijoiden mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Tässä asiassa Suomessakin on vielä tehtävää.

Harjoittelun laatupuitteet

Komissiossa valmisteltavana olevilla työharjoittelun laatupuitteilla on tarkoitus parantaa harjoittelupaikkojen laatua mm. harjoittelun oppimissisällön, työskentelyolojen ja sosiaaliturvan suhteen. Tarkoituksena on välttää harjoittelun väärinkäyttö halvan tai ilmaisen työvoiman lähteenä ja tilanteet, joissa järjestelmä lisäisi työsuhteiden epävarmuutta.

Laatupuiteasiassa komissio patistaa työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä neuvottelupöytään. Komissio esittää mahdollisten neuvottelujen pohjalta yhteiset työharjoittelun laatupuitteet. Jos työmarkkinajärjestöt eivät käynnistä neuvotteluja, komissio tekee oman ehdotuksena kesällä 2013. Allianssi toivoo, että työmarkkinajärjestöt pääsevät neuvotteluteitse sopimukseen harjoittelun laatupuitteista.

Allianssi pitää työharjoittelun laatupuitteiden luomista myönteisenä asiana. Harjoittelun on oltava riittävän laadukasta sekä oppisisällöltään että työehdoiltaan. Muuten vaarana on, että harjoittelua käytetään väärin eli keinona saada halpaa tai ilmaista työvoimaa, ja kun harjoittelulla on lamaantuneilla työmarkkinoilla yhä suurempi rooli, tuloksena voi olla epävarmojen työsuhteiden kierre, ja nuoret saattavat olla haluttomia ottamaan vastaan ensimmäistäkään harjoittelupaikkaa.

Eurooppalainen oppisopimusyhteenliittymä

Komissio asettaa eurooppalaisen oppisopimusyhteenliittymän lisäämään oppisopimuspaikkojen tarjontaa ja parantamaan oppisopimuskoulutuksen laatua. Aloitteella edistetään kansallisia kumppanuuksia, jotka kokoavat yhteen oppisopimuskoulutuksen keskeiset toimijat.

Tarvetta oppisopimuskoulutuksen tarjonnan ja laadun parantamiseen on laajalti ja Suomessa nuorisotakuussa ollaan ottamassa askeleita oikeaan suuntaan.

Nuorten liikkuvuus

Komissio esittää, että edistetään työvoiman liikkuvuutta tarjoamalla nuorille tietoa avoimista työ-, harjoittelu- ja oppisopimuspaikoista ja saatavilla olevasta tuesta eri alueilla ja eri maissa esimerkiksi EURES-järjestelmän tai vastaavien palvelujen kautta, joilla rohkaistaan ihmisiä muuttamaan ja työskentelemään EU:n alueella. Samalla huolehditaan, että toiselta alueelta tai toisesta jäsenvaltiosta työtä löytäneet nuoret saavat asianmukaista tukea uuteen ympäristöön sopeutumista varten.

Liikkuvuutta tuetaan EU-tasolla jatkossa mm. Erasmus for All -ohjelmalla (komission esitys kaudelle 2014-20) sekä EURES-työnvälitysverkostolla. EfA-ohjelman rahoitus on tulevassa rahoituskehyksessä pidettävä komission esittämällä tasolla. EURES-verkoston toimintaan on tarkoitus sisällyttää oppisopimus- ja harjoittelupaikkojen välitys. Komissio kehittää edelleen 18-30 -vuotiaille suunnattua ”Eka EURES-työpaikka” -ohjelmaa, jossa työnhakijoille korvataan työhaastattelusta aiheutuvia matkakuluja ja tarjotaan koulutusta. Lisäksi Allianssi toivoo, että Europe 2020 -strategiaan sisältyvää Youth on the Move -lippulaivahankkeen toimintoja (mm. Youth on the Move card) viedään vahvasti eteenpäin.

Allianssin mielestä esitys nuorten liikkuvuuden lisäämisestä on myönteinen, kunhan sen rahoitus on riittävä.


Avainsanat: