Lausunto Kansalaisyhteiskunta 2006 -raporttiin

Uutiset 29.3.2006

Opetusministeriölle 29.3.2006

KANSALAISYHTEISKUNTA 2006 -TOIMIKUNNAN RAPORTTI

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry. kiittää opetusministeriötä lausuntopyynnöstä Kansalaisyhteiskunta 2006 -toimikunnan raportista. Allianssin mielestä raportti on kattava, ja siinä on ansiokkaasti otettu huomioon nuorisotoimialan keskeisiä kysymyksiä.

Ehdotus nro 12, kunnalliset lapsi- ja nuorisoaloitteet
Allianssi yhtyy raportin näkemykseen siitä, että kunnallisille lapsi- ja nuorisoaloitteille tulee luoda oma mallinsa ja että kunnille tulee viestittää aloitteiden nopeasta käsittelystä. Myös niin sanottu yhden luukun periaate on Allianssin mielestä kehittämisenarvoinen avaus. Tällöin erityisesti nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja opetustoimen yhteistyö korostuisi. Allianssin mielestä ehdotusten toteuttaminen ei välttämättä vaadi aikaavievää prosessia lainsäädännön muuttamiseksi, vaan ehdotuksia voidaan hyvin viedä käytäntöön nimenomaan uuden nuorisolain hengessä.

Lapsi- ja nuorisoaloitteiden yhteydessä on myös tärkeää huomioida se, että aloitteiden käsittely ja asioista päättäminen olisivat selvästi normaalia kuntapäätöksentekoa nopeampia prosesseja. Vanerisen skeittirampin saaminen kunnan nuorisolle ei saa kestää vuositolkulla, varsinkin kun aloitteentekijät itse saattavat sillä aikaa jo ehtiä muuttamaan pois paikkakunnalta. Allianssin mielestä ehdotuksen mahdollisessa toimeenpanossa on erityisesti mietittävä aloitejärjestelmän toimivuutta myös nuorisotoimialan ulkopuolella huomioiden liikunta-, kulttuuri- ja opetustoimen lisäksi eritoten kunnan hallinnon ja luottamushenkilöiden sitoutumisen järjestelmään – aloitteethan voivat luonnollisesti koskea mitä tahansa kunnan hallinnossa olevaa asiaa. Sekä lisäresursseja että yhteisymmärrystä nuorista kunnan tulevaisuutena ja opiskelujen jälkeisinä paluumuuttajina on syytä lisätä.

Ehdotus nro 20, koulutusohjelmien toteuttaminen
Allianssi yhtyy raportin näkemykseen siitä, että opetusministeriön osoittamalla käynnistysavustuksella toteutettaisiin kansalais- ja järjestötoimijan koulutus, järjestötoiminnan kehittämiskoulutus sekä järjestöjohtamisen koulutusohjelma. Allianssin omalla toimialalla tähän on jatkuvaa tarvetta ja kysyntää; nuorisojärjestötoiminnassa tarvetta on toiminnan luonteen takia erityisen paljon. Erityisesti tarve korostuu yhdistystoiminnan sukupolvenvaihdoksen myötä. Allianssi on valmis toimimaan asiassa sekä yhteistyökumppanina että myös sisällöntuottajana.

Ehdotukset nro 3 ja 4, rahapelitoiminnan monopoli ja kansalaisjärjestöjen verotus
Allianssi yhtyy raportin näkemykseen siitä, että rahapelitoiminnan yksinoikeus säilyisi Suomessa myös jatkossa. Allianssin mielestä on kaikkien suomalaisten etu, että pelitoimintaa säännellään kansallisesti ja että tuotto palautuu kulttuurimme tukemiseen arpajaislain mukaisesti. Allianssin mielestä rahapelien yksinoikeusjärjestelmä on nimenomaan myös suomalaisen kansalaistoiminnan etu.

Uusien kansalaisjärjestöjen ja kansalaistoiminnan muotojen julkista rahoitusta tulisi kehittää raportissa esitetyn lisäksi siten, että esimerkiksi kuntien antamaa tukea voitaisiin antaa myös muilla keinoin kuin suorina taloudellisina avustuksina rekisteröimättömään toimintaan. Tämä voitaisiin toteuttaa yksinkertaisesti esimerkiksi kunnan tilojen korvauksettomana käyttömahdollisuutena tai asiantuntija-apuna.

Lisäksi Allianssi haluaa korostaa nuorisolain keskeisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia arvioitaessa lain 8 §:n tärkeyttä. Allianssin mielestä nuorten kuuleminen tarkoittaa uudenlaisten rakenteiden synnyttämistä moneen kuntaan, nuorten kuulemista ei voida kuitata pelkällä vaikuttajaryhmän olemassaololla. Erityisesti tämä on huomioitava silloin, kun kyse on esimerkiksi yksittäisten nuorten asioista tai laajasti sellaisista kysymyksistä, jotka eivät koske vaikuttajaryhmässä toimivien ikäluokkaa. Allianssi katsoo, että nuorisolain merkityksen ja vaikutusten kuvaaminen on raportissa jäänyt liian vähäiselle huomiolle.

Helsingissä 29.3.2006


Avainsanat: