Lausunto kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnasta

Uutiset 27.10.2006

 

Opetusministeriölle

Viite: lausuntopyyntö

Valtioneuvoston asetus kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnasta

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry kiittää opetusministeriötä lausuntopyynnöstä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnasta ja siihen liittyvästä muistiosta.

Pääministeri Matti Vanhasen hallituksen ohjelmassa kiinnitetään kansalaisvaikuttamiseen erityistä huomiota. Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma on yksi hallituksen ohjelmaan sisältyvistä neljästä politiikkaohjelmasta. Politiikkaohjelmat ovat hallitusohjelmassa määriteltyjä laajoja, poikkihallinnollisia tehtäväkokonaisuuksia hallituksen keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Politiikkaohjelman asettama Kansalaisyhteiskunta 2006-toimikunta esitti raportissaan, että ministeriöiden välistä poikkihallinnollista yhteistyötä kansalaisjärjestöasioissa lisätään. Samoin politiikkaohjelman asettama Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset -työryhmä ehdotti kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan perustamista.

Kansalaisyhteiskunta ja kansalaisten toiminta siinä ovat suomalaisen demokratian peruskivi. Kansalaiset toimivat kansalaisyhteiskunnassa yhdistyksiksi järjestäytyneinä. Yhdistystoiminnalla on Suomessa pitkät, reilusti yli satavuotiaat perinteet.

Aivan viime aikoina on yhdistysten toimintaympäristössä tapahtunut lukuisia suuria muutoksia, eikä ole perusteita sille, että toimintaympäristön muutokset hidastuisivat tulevaisuudessa. Toimintaympäristön muutoksista voi mainita mm. verohallituksen tarkennettu ohjeistus yhdistysten ja säätiöiden verotuksesta, EU:n hankinta- ja palveludirektiivit jotka vaikuttavat myös kansalliseen lainsäädäntöön ja yhdistysten palvelutuotantoon, Raha-automaattiyhdistyksen avustuksien jakokriteereissä tapahtuneet muutokset, tietotekniikan yhdistysten viestinnässä ja hallinnoinnissa mahdollistamat muutokset sekä ihmisten asennemuutokset suhteessa vapaaehtoistoimintaan, enää ihmiset eivät sitoudu pitkäaikaisesti yhdistystoimintaan vaan tekevät mieluummin lyhyitä projekteja.

Näistä syistä on perusteltua, että valtiovalta kiinnittää jatkossakin huomiota mitä kansalaisyhteiskunnan piirissä tapahtuu. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry pitää ehdotusta valtioneuvoston asettamasta kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnasta perusteltuna.

Neuvottelukuntaan tulisi saada laaja edustus niin kansalaisjärjestöjen kuin hallinnonkin puolelta. Hallinnon puolella on järkevää, että neuvottelukunnassa edustettuna olevat ministeriöt ja viranomaiset esittävät neuvottelukunnan jäseniksi johtotason virkamiehiä. Kansalaisjärjestöt voidaan luokitella monella tapaa eri toimintakenttiensä ja -perusteidensa mukaan (ks. esim. Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset -työryhmän mietinnön liite 1). Neuvottelukunnan toimivuuden kannalta on järkevää, että kansalaisjärjestökenttä ovat edustettuna neuvottelukunnassa mahdollisimman laajasti. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n mielestä Suomen tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että lapsi- ja nuorisojärjestöt ovat edustettuna neuvottelukunnassa.

Allianssin mielestä on järkevää, että neuvottelukunnalla on pysyvää palkattua henkilökuntaa.

Kunnioittaen,
27.10.2006, Helsingissä

Jukka Tahvanainen
pääsihteeri


Avainsanat: