Lausunto nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Uutiset 4.9.2008

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

1. Yleistä

Allianssi on pyytänyt nuorisoalaa edustavilta luottamushenkilöiltään kommentteja em. luonnokseen. Palautteiden perusteella luonnokseen oltiin tyytyväisiä ja esimerkiksi nuorisotiedotuksen osalta on jo aiemmin voitu vaikuttaa perusteiden sisältöön, joten siihen ei tässä vaiheessa ollut enää tarvetta puuttua. Seuraavissa kohdissa on koottu tulleet huomiot sekä lisäys- ja korjausesitykset.

2. Paikallisuuden huomioiminen

Tutkinnon perusteissa paikallisesti tarjottavat nuoriso- ja vapaa-aika-alan opinnot ovat mahdollisia vain ammatillisessa peruskoulutuksessa oleville. Työelämän usein nopeasti muuttuvien tarpeiden ja tutkinnon joustavan suorittamisen kannalta voisi olla hyvä, että olisi myös paikallisesti tarjottavia nuoriso- ja vapaa-aika-alan opintoja näyttötutkintona ko. perustutkintoa suorittaville aikuisopiskelijoille. Tällöin voitaisiin myös paremmin hyödyntää koulutuksen järjestäjien alueellinen erityisosaaminen sekä vastata paikallisesti työelämän erilaisiin tarpeisiin.

3. Ikä ja terveydentila

Opiskelijan terveydentilavaatimukset ovat tämän päivän yhteiskunnassa ja työelämässä entistä haasteellisemmassa asemassa. Nuoriso- ja vapaa-ajan tehtävissä työskentely vaatii työntekijältä vahvaa psyykkistä kestävyyttä ja tasapainoisuutta sekä erittäin vahvaa aikuisuutta. Koulutuksen haasteet tältä osin ovat suuret.
Opiskelijoiden oikea valinta ja soveltuvuus alalle on erittäin tärkeää ja siihen tulisi luoda entistä paremmat välineet.
Opiskelijoiden ikä (16v.) tuo myös suuret haasteet koska ala vaatii vahvaa ammatillisuutta sekä terveen aikuisen esimerkkiä.

4. Yksityiskohtaisia huomioita monikulttuurisuus- ja suvaitsevaisuustyön näkökulmasta.

1.1. ja 1.2.
Lisäysehdotus: Yhdenvertaisuuden esiin nostaminen, yhdenvertaisuuden avaaminen ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvät toiminnot.

4. Nuoriso ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon tutkinnon osat, ammattitaitovaatimukset ja arviointi

Huomioi ohjattavien erilaisuuden ja erityisen tuen tarpeen
Lisäysehdotus tähän: ihmisten lähtökohtien ja yksilöllisten mahdollisuuksien vaihtelut ja niiden huomioiminen

4.2.4. Monikulttuurisen toiminnan ohjaus:
Lisäysehdotus:
– monipuolinen ja monikielinen tiedottaminen
– yhteistyö perheiden kanssa
– sukupuolisensitiivisyyden vahvistaminen
– nuorten keskinäisen dialogin tukeminen
– arkinen rasismin vastainen ote
– moniammatillisen yhteistyön lisääminen

(Poimittu Nuorisotutkimusverkoston ”Mikä tekee nuorisotyöstä monikulttuurisen? tutkimuksesta)

5.2.5. Kulttuurien tuntemus
Maahanmuuttajien ja muiden vähemmistökulttuurien keskeisen kulttuurihistorian ja nykytilanteen huomioon ottaminen. Lisäysehdotus: seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry


Avainsanat: